Kayıt
Title Author Category
Özel Gereksi̇ni̇mli̇ Öğrenci̇leri̇n Di̇n Eği̇ti̇mi̇nde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Öneri̇leri̇ Rıdvan Demir Din Bilimleri
“elçi̇leri̇n İ̇şleri̇” Ki̇tabı ve İ̇lk Dönem Hıri̇sti̇yan Mi̇syon Faali̇yetleri̇ Münir Yıldırım-Süleyman Dönmez Din Bilimleri
İ̇lahiyat Eğitiminin İ̇nsan Tasavvuru Cemil Osmanoğlu-Mehmet Korkmaz Din Bilimleri
Di̇dem Madak'ta Di̇nsel Hayat Selma Öveç-Asım Yapıcı Din Bilimleri
Öğretmen Adaylarının “nükleer Santral” Hakkındaki̇ Metaforları Ömer Seyfettin Sevi̇nç Eğitim Bilimleri
Suriyeli İ̇lkokul Öğrencilerinin Arkadaş Olarak Seçilme Durumlarının İ̇ncelenmesi Songül Tümkaya Eğitim Bilimleri
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Tutanak Tutmaya Dair Görüşlerinin Değerlendirilmesi Hüseyin Özçakmak Eğitim Bilimleri
Yabancı Di̇l Olarak Arapça Yazma Öğreti̇mi̇nde Türk Öğrenci̇leri̇n Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Öneri̇leri̇ Gürkan Dağbaşı-Murat Özcan-Murat Demi̇r Eğitim Bilimleri
Yükseköğretimde İ̇htiyaç Analizi Tekniğine Dayalı Ders Planı Geliştirme Çalışması: Eğitimde Grafik Canlandırma Dersi Sinan Schreglmann-Zekeriya Kazancı Eğitim Bilimleri
Keli̇me İ̇li̇şki̇lendi̇rme Testi̇ Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının ‘öğretmen’ Kavramına İ̇li̇şki̇n Zi̇hi̇nsel Yapılarının İ̇ncelenmesi̇ Ufuk Sözcü-Duran Aydınözü Eğitim Bilimleri
Ortaokul Öğrenci̇leri̇ni̇n Müzi̇k Dersi̇ne Yöneli̇k Tutumları İ̇le Müzi̇k Dersi̇ Başarıları Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ M. Kayhan Kurtuldu-Gülşah Kurtuldu Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi̇ Öğretmenleri̇ni̇n Müzi̇k Etki̇nli̇kleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Rana Rudvan Eğitim Bilimleri
Tarih Fenni ve Disiplinler Arası Enteqrasyon Metanet Memmedova Eğitim Bilimleri
Yer Bi̇li̇mleri̇ Eği̇ti̇mi̇ne Katılan Öğretmenleri̇n Su Tüketi̇m Davranışlarının İ̇ncelenmesi̇ Derya Sönmez Eğitim Bilimleri
Okulların Bürokratik Özelliklerinin Öğretmenlerin İ̇ş Doyumuna Etkisi Müslim Alanoğlu-Zülfü Demi̇rtaş Eğitim Bilimleri
Öğretmenlerin Örgütsel Adalet ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Algıları Arasındaki İ̇lişki Müslim Alanoğlu-Zülfü Demi̇rtaş Eğitim Bilimleri
Genel Öz-Yeterliğin Bireysel Yenilikçiliği Yordayıcı Rolünün İ̇ncelenmesi Esra Asıcı-Fatma Ebru İ̇kiz-Canan Yörük Eğitim Bilimleri
Bilgi Teknolojileri Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeğinin (Böyam) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sinan Schreglmann Eğitim Bilimleri
Konu Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Erdemleri ve Matematik Dersine İ̇lişkin Tutumlarına Etkisi Betül Arısoy-Birsel Aybek Eğitim Bilimleri
Çocuk İ̇stismarı ve İ̇hmalini Önleme ve Müdahale Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü Fi̇rdevs Savi̇ Çakar-Mustafa Kılınç Eğitim Bilimleri
Okulöncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Öğretmen ve Yaratıcı Çocuk Algıları: Metaforlar Aracılığıyla Bir İ̇ncelenme Ayten İ̇flazoğlu Saban-Şule Erden Özcan Eğitim Bilimleri
Adana'daki Ramazanoğulları Türbeleri Nermin Tanburoğlu Eğitim Bilimleri
Renk Duyarlılığına Sahi̇p Eli̇sa Testi̇ Okuyucu Ci̇hazı Geli̇şti̇rmek Uğur Fidan-Hüseyin Şahiner Eğitim Bilimleri
Self-Efficacy And Preferred Learning Styles İn Relation To Social Interaction Of Syrian Efl Learners Hala Hawa Eğitim Bilimleri
İ̇lkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Alma Durumlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi Ebru Bari̇k-M. Sencer Bulut Özsezer-Filiz Yurtal Eğitim Bilimleri
Anne ve Babaların Çocuk Haklarına Yöneli̇k Tutumlarının Duygusal İ̇sti̇smar İ̇le İ̇li̇şki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Hatice Kefeli̇ Eğitim Bilimleri
İ̇ngi̇li̇z Di̇li̇ Eği̇ti̇mi̇nde Bi̇r Araştırma-Uygulama Deneyi̇mi̇: Ortaokul İ̇ngi̇li̇zce Dersleri̇nde Yalın’ın Uygulanması Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu-Vasıf Karagücük Eğitim Bilimleri
Öğretmen Performans Değerlendirme Uygulaması ve Mesleki Yeterlik Sınavına Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri Celaletti̇n Korkmaz-Müni̇r Şahi̇n Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetim Sisteminin Yerelleşme Algısı Ölçeği Suphi Turhan Eğitim Bilimleri
Hz. Peygamber’i̇n Fesahati̇nde Öne Çıkan Önemli̇ Üslûp Unsurları Ramazan Kazan Eğitim Bilimleri
Liselere Kayıt Sistemine Yönelik Öğretmen Görüşleri Celaletti̇n Korkmaz-Müni̇r Şahi̇n Eğitim Bilimleri
A2 Seviyesindeki Suriyeli Öğrencilerin Dikte Metinlerinin Değerlendirilmesi Hüseyin Özçakmak Eğitim Bilimleri
Türkçe ve Türk Di̇li̇ ve Edebi̇yatı Öğretmenleri̇ni̇n Alanlararası Farkındalıkları Sedat Maden-Aslı Maden Eğitim Bilimleri
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Sorunlarına İ̇lişkin Görüşleri Songül Tümkaya Eğitim Bilimleri
Türki̇ye’de İ̇ç Göçler ve Sanayi̇leşme İ̇li̇şki̇si̇ni̇n Sosyoekonomi̇k Sonuçları Çiğdem Ünal Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetim Sisteminin Yerelleşmesi ile İlgili Bilimsel Çalışmaların İçerik Analizi: Türkiye Örneği Suphi Turhan Eğitim Bilimleri
Yabancı Di̇l Olarak Tükçe Öğreti̇mi̇ Ders Ki̇taplarında Kültürel Öğeler Esra (Lüle) Mert Eğitim Bilimleri
Üstün Yetenekli̇ Çocukların Anne Kabul-Red ve Kontrol Algıları İ̇le Moti̇vasyonları Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ler Filiz Yurtal-Kübra Arslan Eğitim Bilimleri
Türkçe Öğretmeni̇ Adaylarının Kültürel Zekâ Düzeyleri̇ Sedat Maden-Aslı Maden Eğitim Bilimleri
Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözmede Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İ̇ncelenmesi Ayten Pınar Bal-Merve Buse Or Eğitim Bilimleri
Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Disiplinli Zihin Gelişiminin İ̇ncelenmesi Özge Can Aran-Nuray Senemoğlu Eğitim Bilimleri
Matematik Öğretmenlerinin Olasılık Problemlerine İlişkin Bilgilerinin ve Olasılık Konusuna Yönelik Görüşlerinin İ̇ncelenmesi Zübeyde Er-Perihan Di̇nç Artut Eğitim Bilimleri
Yabancı Di̇l Olarak Arapça Konuşma Öğreti̇mi̇nde Telki̇n Yöntemi̇ Uygulamaları Murat Demi̇r-Murat Özcan-Gürkan Dağbaşı Eğitim Bilimleri
Mi̇kro Öğreti̇m Yöntemi̇ni̇n Pedagoji̇k Formasyon Programı Öğretmen Adaylarının Müzi̇k Öğreti̇m Beceri̇leri̇ne Yansımaları Şehriban Koca Eğitim Bilimleri
Sınıf Öğretmeni̇ Adaylarının Müzi̇k Öğreti̇m Materyalleri̇ Kullanma Durumları Şehriban Koca Eğitim Bilimleri
Elektrik Ark Ocaklarında Proses Maliyetini Düşürmeye Yönelik Önlemler Tuncay Mi̇çooğulları-Gürel Çam Eğitim Bilimleri
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrencilerinin Ödev İ̇lgileri ve Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi Dilek Yavuz Erkan-Ayten İ̇flazoğlu Saban Eğitim Bilimleri
Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Sayılara İ̇lişkin Yaklaşımları Canselin Baltalı-Perihan Di̇nç Artut Eğitim Bilimleri
Tanzimat Dönemi Fikir Adamları (1839-1876) Ahmet Ci̇vanoğlu-Senem Demi̇rkıran Eğitim Bilimleri
İ̇lkokul Üçüncü Sınıf Öğrenci̇leri̇ni̇n Matemati̇k Dersi̇ndeki̇ Farklılaştırılmış Eği̇ti̇me İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ Onur Ekinci-Ayten Pınar Bal Eğitim Bilimleri
İ̇mam Hati̇p Li̇seleri̇nde Arapça Konuşma ve Yazma Öğreti̇mi̇nde Çoklu Zeka Kuramı Temelli̇ Etki̇nli̇kleri̇n Uygulanması Hasan Akreş-Murat Demi̇r-Murat Özcan Eğitim Bilimleri
Okuduğunu Anlama Konusunda Türkiye’de Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi Mustafa Köroğlu Eğitim Bilimleri
Arkadaş Kıskançlık Ölçeği'nin (Akö) Geliştirilmesi Yunus Akan-Binnaz Kıran Eğitim Bilimleri
Meslek ve Tekni̇k Okullarda İ̇ş Sağlığı ve Güvenli̇ği̇ Bi̇li̇nci̇ Hasan Ejder Temi̇z-Merve Karaoğlu Eğitim Bilimleri
Aile ve Evlilik Danışmanlığında Kullanılan Teknikler: Yeniden Çerçeveleme Raşit Avcı-Oğuzhan Çolakkadıoğlu-Ferah Çekici Eğitim Bilimleri
Türk Çocuklarında Kardinal Sayı Edinimi Mehmet Ceylan-Durmuş Aslan Eğitim Bilimleri
Türkiye’de Yabancı Dil Öğretmeni İ̇stihdam Politikaları Üzerine Değerlendirmeler Erdinç Aslan-Orhan Kocaman Eğitim Bilimleri
Ortaöğretim Öğrencilerinde Kişisel Sorumluluk İ̇le Ruh Sağlığı Düzeyleri Arasındaki İlişki : Adana Çukurova İ̇lçesi Örneği Şule Yıldırım-Asım Yapıcı Eğitim Bilimleri
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Eğitiminin Psikolojik Danışman Adaylarının İ̇letişim Becerilerine Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma Muzaffer Sümbül-Ayça Saraç Dengiz-Ahmet Togay Eğitim Bilimleri
Meb Yayınları (2017) 5. Sınıf Türkçe Ders Ki̇tabında Yer Alan Yazma Öğrenme Alanına İ̇li̇şki̇n Etki̇nli̇kleri̇n Yeni̇lenmi̇ş Bloom Taksonomi̇si̇’ne Göre Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Duygu Eroğlu Çopur-İ̇lhan Erdem Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi Dönem Çocukların Bakış Açısı Alma Becerileri ile Dil Gelişimleri Arasındaki İ̇lişkinin İ̇ncelenmesi Meltem Emen-Durmuş Aslan Eğitim Bilimleri
X ve Y Nesli Öğretmenlerde Anlamlı İ̇ş Algısı Filiz Akar Eğitim Bilimleri
Biçimlendirmeye ve Yetiştirmeye Yönelik Bir Değerlendirme Aracı Olarak Kahoot! Uygulamasının Kullanımı Süleyman Nihat Şad-Niyazi Özer Eğitim Bilimleri
Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Bağımlılık Düzeyleri ve İ̇ngilizce Dersi Başarıları Arasındaki İ̇lişki (Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği) Seçil Tümen Akyıldız Eğitim Bilimleri
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Üstbi̇li̇şsel Beceri̇leri̇ni̇n Yordanması Tahsin Fırat-Bahadır Özcan Eğitim Bilimleri
Aile ve Evlilik Danışmanlığında Kullanılan Teknikler: Genogram Oğuzhan Çolakkadıoğlu-Ferah Çekici Eğitim Bilimleri
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığın Sürekli Umut Aracılığıyla Yordanması Esra Asıcı Eğitim Bilimleri
Matematik Öğretmenlerin Problem Çözmeye İ̇lişkin Algıları Perihan Dinç Artut-Ayten Pınar Bal Eğitim Bilimleri
Di̇ktede Yanlış Harf Kullanımının Düzelti̇lmesi̇nde Renkli̇ Kalemleri̇n Etki̇si̇ Serdarhan Musa Taşkaya-Ersi̇n Çopur Eğitim Bilimleri
Öğretmenlerin Mesleki Kimliklerine ve Rollerine İ̇lişkin Görüşlerinin İ̇ncelenmesi Lütfi̇ Üredi̇-Ersi̇n Çopur Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi̇nde Kodlamanın Önemi̇ ve Kodlama Eği̇ti̇mleri̇nde Kullanılan Araç ve Uygulamaların İ̇ncelenmesi̇ Yunus Tunç-Remzi Yavaş Kıncal Eğitim Bilimleri
Sağlık Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Yaz Stajı Hakkındaki̇ Görüş ve Öneri̇leri̇: Iğdır Üni̇veri̇si̇tesi̇ Örneği̇ Yunus Tunç-Mustafa Dal Eğitim Bilimleri
Üniversite Öğrencilerinin Google Kavramına İ̇lişkin Metaforik Algıları (Fırat Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Örneği) Seçil Tümen Akyıldız Eğitim Bilimleri
5. Sınıf Öğrencilerinde Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonu Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İ̇ncelenmesi Orhan Hanbay Eğitim Bilimleri
Ortaokul Öğrencilerinde Türkçe ve Yabancı Dil Derslerindeki Akademik Başarı Arasındaki İ̇lişki Orhan Hanbay Eğitim Bilimleri
Düşük Trombosit Seviyesi Olan Hastada Ultrason Eşliğinde Santral Venöz Kateter Deneyimimiz: Olgu Sunumu Mehmet Duran Eğitim Bilimleri
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Yazılı Sınav Hazırlama Sürecine İ̇lişkin Algıları Onur Eki̇nci̇-Ayten Pınar Bal Eğitim Bilimleri
Yeti̇şki̇nli̇kte Benli̇k Kurgusu Deği̇şi̇mi̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Bahadır Özcan Eğitim Bilimleri
Prospective Preschool Teachers’ Epistemic Cognitive Development Gökhan Güneş Eğitim Bilimleri
Bi̇li̇m ve Sanat Merkezi̇ Veli̇leri̇ni̇n Beklenti̇leri̇ ve Karşılanma Düzeyleri̇ Serkan Ünsal -Abdullah Çetin -Mustafa Yoğurtcu Eğitim Bilimleri
Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyumu ve Yaşam Doyumu İ̇lişkisinde Gelecek Yönelimi Olarak İ̇yimserlik ve Umudun Aracı Rolü Ayten Bölükbaşı-Oğuzhan Kırdök Eğitim Bilimleri
E-Öğrenme Stillerinin Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ümit Yeti̇ş Eğitim Bilimleri
Ortaokul Öğretmenlerinin Rotasyon (Zorunlu Yer Değişikliği) Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İ̇ncelenmesi Yasin Parmaksız Eğitim Bilimleri
Stresle Çift Olarak Baş Etme Envanterinin Psikometrik Özelliklerinin İ̇ncelenmesi İ̇di̇l Eren Kurt Eğitim Bilimleri
Geçi̇ci̇ Koruma Statüsündeki̇ Suri̇yeli̇ Öğrenci̇leri̇n Eği̇ti̇m Gereksi̇ni̇mleri̇ne Yöneli̇k İ̇hyi̇yaç Anali̇zi̇ Sevda Dolapçıoğlu-Yeliz Bolat Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi̇ Dönem Çocuklarının Sosyal Uyum, İ̇li̇şki̇ ve İ̇leti̇şi̇mleri̇ İ̇le Anne Baba İ̇lgi̇ Düzeyleri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Kübra Eke Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi̇ Dönem Çocuklarının Öz Düzenleme Beceri̇leri̇ ve Akademi̇k Benli̇k Saygısı İ̇le Anne Baba İ̇lgi̇ Düzeyleri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Kübra Eke Eğitim Bilimleri
Özel Okul ve Devlet Okulunda Görev Yapmış Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarını Uygulamada Karşılaştıkları Farklılıklar Abdullah Çetin -Serkan Ünsal Eğitim Bilimleri
Yurt İ̇çi ve Yurt Dışı Alan Yazın Bağlamında Bir Gözden Geçirme: Okulda Duygusal İ̇stismar İ̇rem Şahin Eğitim Bilimleri
Tasarım Eğitiminde Bilgisayar Teknolojilerinin Yeri Üzerine Eleştirisel Yaklaşımlar Abdullah Togay-Onur Özgür Eğitim Bilimleri
Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kimliklerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersinde İ̇ncelenmesi Hatice Akkoç Eğitim Bilimleri
Bi̇r Koltukta Üç Karpuz Taşımak: Li̇sansüstü Eği̇ti̇m Öğrenci̇leri̇nde İ̇ş Ai̇le ve Okul Çatışması Niyazi Özer-Süleyman Nihat Şad-Abdullah Atli Eğitim Bilimleri
Veliler İ̇çin Okula Güven Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İ̇ncelenmesi Niyazi Özer-Süleyman Nihat Şad Eğitim Bilimleri
Türkiye’de Üniversite Öğrenimi Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Algıladıkları Duygusal İ̇stismar ile Öznel İ̇yi Oluş Düzeyleri Arasındaki İ̇lişkinin İ̇ncelenmesi Dr. Gülden Öztrük Serter-Dr. Kemal Özcan-Seher Balcı Çeli̇k Eğitim Bilimleri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Becerilerine Yönelik Tutumlarının Cinsiyet ve Mezun Olunan Lise Türü Değişkenlerine Göre İ̇ncelenmesi Ayşe Sert Çıbık-Elvan İ̇nce Aka Eğitim Bilimleri
Meslek Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Yabancı Di̇le Yöneli̇k Kalıplaşmış Düşünceleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Hasan Güner Berkant-Seda Baysal Eğitim Bilimleri
Meslek Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Di̇l Öğrenme Strateji̇leri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Hasan Güner Berkant-Seda Baysal Eğitim Bilimleri
2018 Okuryazarlık Seferberli̇ği̇ne Katılan Kursi̇yerleri̇n Kursa Katılma Nedenleri̇, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Öneri̇leri̇ Serkan Ünsal -Ayşe Merve Yıldız Eğitim Bilimleri
Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Anlaşmazlıklar ve Çözüm İ̇htiyaçları Fatma Ebru İ̇kiz-Gözde Şensoy-Nida Ötebay Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri Dersi Geri Bildirim Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi Ufuk Özkale-Sedat Kanadlı Eğitim Bilimleri
Ortaokul Öğrenci̇leri̇ni̇n Cebi̇rsel Düşünmesi̇ Düzeyleri̇ ve Tutumları Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Yazgül Sari̇-Ayten Pınar Bal Eğitim Bilimleri
Romantik Kıskançlığın Bilişsel-Davranışçı Formülasyonu Senem Ezgi Dedekorkut-Ayşe Rezan Çeçen Eroğul Eğitim Bilimleri
Üni̇versi̇tede Çalışan Akademi̇k ve İ̇dari̇ Personelleri̇n Bi̇lgi̇sayar Okuryazarlıklarına Yöneli̇k Bi̇r Çalışma Halit Irmak-Erkan Teti̇k Eğitim Bilimleri
Üni̇versi̇te-Sanat Eği̇ti̇mi̇ - Müzeci̇li̇k İ̇li̇şki̇si̇ Açısından Bi̇r Örnek: Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Güngör-Güner Arıbal Koleksi̇yonu Mehtap Kodaman Eğitim Bilimleri
Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimin İ̇şlevselliğinin Öğretmenlerin Gözünden Değerlendirilmesi Süleyman Nihat Şad-Niyazi Özer-Abdullah Atlı Eğitim Bilimleri
Uzaktan Eği̇ti̇m Programlarında Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Bu Programlara İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ (Mersi̇n Üni̇versi̇tesi̇ Meslek Yüksekokulu Örneği̇) Eylem Yalçın İ̇ncik-Y. Gürhan Topçu-Ali Osman Yağlıoğlu Eğitim Bilimleri
Shommer’in Epistemolojik İ̇nançlar Modelinin Cinsiyet Açısından İ̇ncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması Sedat Kanadlı-Cenk Akay Eğitim Bilimleri
Öğretmenlerde Mesleki Bağlılık, İ̇ş Doyumu, Mesleki Karar Pişmanlığı ve Yaşam Doyumu İ̇lişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İ̇ncelenmesi Çağrı Utkan-Oğuzhan Kırdök Eğitim Bilimleri
Ortaöğreti̇m İ̇ki̇nci̇ Yabancı Di̇l Arapça Dersi̇ (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğreti̇m Programı Kazanımları Temeli̇nde 10. Sınıf Arapça Ders Ki̇tabının İ̇ncelenmesi̇ Murat Özcan-Gürkan Dağbaşı-Murat Demir Eğitim Bilimleri
Öğretmen Adaylarının Değerlerle İ̇lgili Zihinsel Yapıları Abdullah Çetin-Serkan Ünsal Eğitim Bilimleri
Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İ̇nançlarının ve Tutumlarının İ̇ncelenmesi Sedef Kandemir-Melike Özyurt Eğitim Bilimleri
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üst Bilişsel Düşünme Becerilerinin İ̇ncelenmesi Melike Özyurt-Burcu Dağlı Ay-Fırat Ağlamış-Merve Kavunç-Şükran Tüfekçi Eğitim Bilimleri
Twıtter Sosyal Ağının Meslekı Öğrenme Amaçlı Kulanılmasına İ̇li̇şki̇n Öğretmen Adaylarının Görüşleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇: Durum Çalışması Gürol Yokuş-Tuğba Yanpar Yelken Eğitim Bilimleri
Tari̇hi̇ Mi̇ras Onlar İ̇çi̇n Ne Anlam İ̇fade Edi̇yor?: Ortaokul Öğrenci̇leri̇ni̇n Tari̇hi̇ Mi̇rasa İ̇li̇şki̇n Farkındalıklarına Yöneli̇k Bi̇r Değerlendi̇rme Neval Akça Berk-Fatih Berk-Fatma Gülteki̇n Eğitim Bilimleri
Formasyon Eği̇ti̇mi̇ Alan Öğretmen Adaylarının Çevre Eti̇ği̇ Hakkındaki̇ Görüşleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ Ömer Seyfettin Sevi̇nç-Osman Aktan Eğitim Bilimleri
Türki̇ye’de Özel Eği̇ti̇m İ̇le İ̇lgi̇li̇ Geli̇şmeleri̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Ahmet Çoban-Emrullah Deni̇z Eğitim Bilimleri
Ortaokul Öğrenci̇leri̇ni̇n Ödev Vermeye Yöneli̇k Algılarının İ̇ncelenmesi̇ Bayram Fatih Fırat-Ayten Pınar Bal Eğitim Bilimleri
Göstergebi̇li̇m Dayanaklı Görsel Okuma, Görsel Sunu Eği̇ti̇mi̇ Rifat Oymak Eğitim Bilimleri
Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n Mesleki̇ Ki̇şi̇li̇k Ti̇pleri̇ Abdullah Atli Eğitim Bilimleri
Anne-Babaların Ödüllendirme ve Cezalandırma Nedenleri, Yöntemleri ve Çocukları Üzerindeki Etkileri Abdullah Atli-Süleyman Nihat Şad-Niyazi Özer Eğitim Bilimleri
Matematik Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgi Düzeylerinin İ̇ncelenmesi Ayten Pınar Bal-Sümeyye Güney Bedir Eğitim Bilimleri
Uluslararası Bakalorya Programı İ̇le Meb Öğreti̇m Programını Uygulayan Bi̇yoloji̇ Öğretmenleri̇ni̇n Öğrenci̇ Merkezli̇ Eği̇ti̇m Hakkındaki̇ Görüşleri̇ Efe Güntürkün-Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay Eğitim Bilimleri
Li̇se Öğretmen ve Öğrenci̇leri̇ni̇n Di̇si̇pli̇nler Arası Çalışmalara İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ Efe Güntürkün-Tuğba Yanpar Yelken-Cenk Akay Eğitim Bilimleri
Ön Li̇sans Çocuk Geli̇şi̇mi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Çocuk Hakları Farkındalıklarının Beli̇rlenmesi̇ Akın Karakuyu-Ahmet Uyar-Zülfü Alanoğlu Eğitim Bilimleri
Ön Li̇sans Öğrenci̇leri̇ni̇n Çevresel Tutum ve Davranış Düzeyleri̇ni̇n Bazı Deği̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesi̇ Ahmet Uyar-Akın Karakuyu-Zülfü Alanoğlu Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Bakış Açısı Alma Becerisiyle Akran Kabulü Arasındaki İ̇lişki Yasemi̇n Zehra Salıkutluk-Durmuş Aslan Eğitim Bilimleri
Felsefe Dersinde Şiir Kullanımı: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Örneği Maide Şila Tiftikçi Eğitim Bilimleri
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kendilerine Yönelik Bilişsel Kurgularının İ̇ncelenmesi İ̇smai̇l Sanberk-Meltem Emen Eğitim Bilimleri
Rosmari̇ni̇k Asi̇di̇n Si̇splati̇ne Karşı Anti̇genotoksi̇k Etki̇si̇ni̇n A549 Hücre Hattında Araştırılması Özgür Vatan Eğitim Bilimleri
Meslek Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Sosyal Medya Kullanımına Yöneli̇k Tutumları İ̇le Devamsızlık Yapma Eği̇li̇mleri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ ve Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Ahmet Doğanay-Birsel Aybek-Sıddık Doğruluk Eğitim Bilimleri
Meslek Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇ni̇n Akademi̇k Öz-Yeterli̇k Düzeyleri̇ni̇n Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesi̇ Ahmet Doğanay-Birsel Aybek-Sıddık Doğruluk Eğitim Bilimleri
Yabancı Di̇l Olarak Türkçe Öğrenen Suri̇yeli̇ Öğrenci̇leri̇n Yazılı Anlatımlarının Kalıplaşmış Di̇l Bi̇ri̇mleri̇ Açısından Görünümü Başak Karakoç Öztürk-Bilal Erdem Dağıstanlıoğlu Eğitim Bilimleri
Öğrencilerin Facebook Kullanımına İ̇lişkin Görüşleri Mehmet Can Şahi̇n Eğitim Bilimleri
Yetişkin Otizmli Bireylere Fotoğraf Çekme Becerisinin Öğretiminde Videoyla Model Olmanın Etkililiği Cansu Parlak-İ̇brahi̇m Coşkun Eğitim Bilimleri
İ̇ngi̇li̇zce Öğretmen Adaylarının Öğretmenli̇k Kari̇yerleri̇nde Web 2.0 Teknoloji̇leri̇ni̇ Kullanma Ni̇yetleri̇ Kerim Ünal Eğitim Bilimleri
Ortaokul Öğrenci̇leri̇ni̇ Yabancı Di̇l Öğrenme Süreçleri̇nde Demoti̇ve Eden Faktörler ve Bu Faktörlerle Başetme Yolları Kerim Ünal Eğitim Bilimleri
Bilinçli Farkındalık Temelli Psiko-Eğitim Programının Çocukların Bilinçli Farkındalık Düzeylerine Etkisi Çağrı Utkan-Meral Atıcı Eğitim Bilimleri
Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Yeni Öğrendikleri Kelimeleri İ̇fade Edebilme ve Kullanabilme Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Rukiye Işık Aydın-Duygu Eroğlu Çopur Eğitim Bilimleri
Çocuk Geli̇şi̇mi̇ Önli̇sans Öğrenci̇leri̇ni̇n Çevreye Yöneli̇k Tutumlarının Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesi̇ Hatice Kefeli̇ Eğitim Bilimleri
Üniversite Öğrencilerinde Romantik Kıskançlık ile Romantik İ̇lişki İ̇nançları Arasındaki İ̇lişki Halide Begüm Utkan-Turan Akbaş Eğitim Bilimleri
İ̇lkokul Türkçe Dersi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi Ayşegül Karabay-Ayten Pınar Bal-Bilge Kuşdemir Kayıran Eğitim Bilimleri
Tasavvufta Murakabe ve Muhasebe Mehmet Mansur Gökcan Eğitim Bilimleri
Tasavvufta Keramet Anlayışı Mehmet Mansur Gökcan Eğitim Bilimleri
Anasınıfına Devam Eden Çocukların ve Ebeveynleri̇ni̇n Doğaya Yakınlık (Bi̇yofi̇li̇) Sevi̇yeleri̇ Ebru Deretarla Gül-Pınar Polat Eğitim Bilimleri
Norm Kadro Fazlası Sınıf Öğretmenleri̇ İ̇le Bi̇r Metafor Çalışması Muzaffer Sencer Bulut Özsezer-Ezgi Kozan-Tuba Karabörk-Kamuran Gözübatık Tarım Eğitim Bilimleri
Norm Kadro Fazlası Sınıf Öğretmenleri̇ İ̇le İ̇lgi̇li̇ Bi̇r İ̇nceleme M. Sencer Bulut Özsezer-Kahraman Akyüz-Nur Betül Akyüz-Kamuran Gözübatık Tarım Eğitim Bilimleri
Anadili Türkçe Olmayan İ̇lkokul Birinci Sınıf Suriyeli Mülteci Çocukları ile Kelime Tanıma Envanterinin Kullanımı Ayşegül Avşar Tuncay-Hakan Dedeoğlu Eğitim Bilimleri
Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu İ̇le Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İ̇lişkide Öz Anlayışın Aracı Etkisinin İ̇ncelenmesi Pervin Büşra Ali̇beki̇roğlu-Turan Akbaş-Fatoş Bulut Ateş-Oğuzhan Kırdök Eğitim Bilimleri
İ̇ngilizce Öğretmeni Adaylarının Tpab (Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi)-Temelli Web 2.0 Araç Uygulamaları ile İlgili Görüşlerinin İ̇ncelenmesi Hatice Sancar Tokmak-Uğurcan Bal Eğitim Bilimleri
Yeni Ürün Üretiminde İ̇ş Gücü Ataması Kübra Şeker-Melik Koyuncu Eğitim Bilimleri
Doktor Şerif Korkut'un Anılarına Göre Cumhuriyet'in İ̇lk Yıllarında Türkiye'deki Sağlık Sistemi Hasan Babacan-M. Fatih Sansar Eğitim Bilimleri
Okulöncesi̇ Dönemde Çocuğun Esteti̇k Algı Geli̇şi̇mi̇ne Ai̇leni̇n Etki̇si̇ Ayşe Hicret Güdük-Zeynep Çeti̇n Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin 2017 Yılında Yayınlanan Fen Bilimleri Öğretim Programına Yönelik Görüşleri Sadık Yüksel Sıvacı-Mustafa Kılınç-Hüseyin Ateş Eğitim Bilimleri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güncel Fen Bilimleri Öğretim Programına Yönelik Görüşleri Mustafa Kılınç-Sadık Yüksel Sıvacı-Hüseyin Ateş Eğitim Bilimleri
Öğrencilerin Matematiksel İ̇çerik ve Matematik Etkinliğine Yönelik Görüşleri Gülşah Gerez Cantimer Eğitim Bilimleri
7. Sınıf Öğrencilerinin Temel Geometrik Kavramlara Yönelik İ̇majları ve Günlük Hayata Transfer Edebilme Becerileri Gülşah Gerez Cantimer Eğitim Bilimleri
Ortaokul Öğrenci̇leri̇ni̇n Bi̇reysel Öğrenme Bi̇çi̇mleri̇ni̇n Kolb’un Sınıflaması Temeli̇nde İ̇ncelenmesi̇ - Adana İ̇li Örneği- Jülide İ̇nözü-Mahmut Oğuz Kutlu-Yaşar Üstün Kaplan-Şadiye Korkmaz Eğitim Bilimleri
İ̇ngi̇li̇zce Öğretmeni̇ Adaylarının Mesleki̇ Yeterli̇kleri̇ne İ̇li̇şki̇n Görüşleri̇ Mehzudil Tuğba Yıldız Ekin Eğitim Bilimleri
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Özel Eğitimde Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına İ̇lişkin Görüşleri Osman Aktan Eğitim Bilimleri
İ̇lkokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Ders Kazanımlarının Yenilenen Bloom Taksonomisine İ̇ncelenmesi Osman Aktan-Ömer Seyfetti̇n Sevi̇nç Eğitim Bilimleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Aritmetik Çözümlere Yönelik Problem Kurma Çalışmalarının İ̇ncelenmesi Kamuran Tarım-Emel Çilingir Altıner-Güney Hacıömeroğlu Eğitim Bilimleri
Felsefe, Kitap ve Çocuk: “momo” Örneği Maide Şila Ti̇fti̇kçi̇ Eğitim Bilimleri
Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanımına İ̇lişkin Gerçekleştirilen Çalışmaların İ̇çerik Analizi Tuba Demirel Eğitim Bilimleri
Integrating Computer-Meditated Grammar İnto Turkish As A Foreign Language Instruction Zeynep Elbasan-Bozdogan Eğitim Bilimleri
Taxi̇cap Geometri̇si̇nde Uzunluk ve Şeki̇l İ̇le İ̇lgi̇li̇ Di̇ji̇tal Bi̇r Oyunun Tasarlanması. Selçuk Alkan-Tuba Ada Eğitim Bilimleri
Google Playstore’da Ücretsiz İndirilen Oyunların Evrensel Dizayn İ̇lklerine ve Eğitsel Mekaniklerine Göre Değerlendirilmesi. Selçuk Alkan-Tuba Ada Eğitim Bilimleri
Türk Tarihi Çerçevesinde Tarih Ders Kitaplarının Karşılaştırması Mehmet Alper Cantimer-İ̇smail Bilgiçli Eğitim Bilimleri
Ataol Behramoğlu’nun Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var Başlıklı Şiirinin Psikolojik Danışmada Kullanılabilirliği Ersun Çıplak Eğitim Bilimleri
İ̇’tikâdın Belirlenmesinde Mutedil Zümrenin Tavrı İ̇smai̇l Şık-Ömer Sadıker-Hamdi Akbaş Eğitim Bilimleri
Control Of Water Supply System In Si̇rnak Veysel Kış Eğitim Bilimleri
Best Practıces In Efl Teacher Educati̇on Programmes: A Task-Based Approach For Materıals Evaluatıon And Development Course Mehzudil Tuğba Yıldız Ekin Eğitim Bilimleri
Kültürel Benzeşi̇m Bağlamında Suri̇yeli̇lere Türkçe Öğreti̇mi̇ Ömer Tuğrul Kara Eğitim Bilimleri
“dağ Keçi̇si̇ Kültü ve Takı Sanatına Yansımaları” Aybi̇ke Kınalı Eğitim Bilimleri (Poster)
Nanokompozi̇t Malzemeleri̇n Mi̇mari̇de Kullanım Bi̇çi̇mleri̇ni̇n İ̇rdelenmesi̇ Onur Kılıç Eğitim Bilimleri (Poster)
Polivinil Alkol-Kalsiyum Aljinat Taneciklerine Lakkaz Enziminin İmmobilizasyonu Haydar Altınok Fen ve Matematik Bilimleri
İ̇lkbahar ve Sonbahar Döneminde Marul Bitkisinin Gelişimi, Mineral Madde Alımları ve Yaprak Nitrat Miktarına Led Aydınlatmaların Etkisi Seda Bice Ataklı-Sezer Şahin Fen ve Matematik Bilimleri
Btpca Molekülünün Dft Metodu Kullanılarak Yapılan Teori̇k Hesaplamaları Hacer Gümüş Fen ve Matematik Bilimleri
1,2-(Tetrazol-1-Yl)etan Üzerine Teorik Bir Çalışma Hacer Gümüş Fen ve Matematik Bilimleri
Density Functional Theory (Dft) Study Of Structural And Electronic Properties Of (E )-2-Hydroxy-6-[(4-Propylphenyl)iminiomethyl]phenolate Serap Uzun Fen ve Matematik Bilimleri
Ag-Au-Cu Sıvı Alaşımının Viskozitesinin Geometrik ve Fiziksel Modellerle İ̇ncelenmesi Ali Doğan-Hüseyin Arslan-Hacı Bayram İ̇şlek Fen ve Matematik Bilimleri
Al-Cu-Si Sıvı Alaşımının Viskozitesinin Geometrik ve Fiziksel Modellerle İ̇ncelenmesi Ali Doğan-Hüseyin Arslan-Hacı Bayram İ̇şlek Fen ve Matematik Bilimleri
Feni̇li̇mi̇no-4-Metoksi̇sali̇si̇lahdehi̇t’i̇n Metal Kompleksleri̇ni̇n Sentezi̇ Selma Yıldırım Uçan Fen ve Matematik Bilimleri
Vırıal Teoremi̇ne Göre Eş Eksenli̇ Alternati̇f Küresel Evrenler Modeli̇ Üzeri̇ne Hasan Arslan Fen ve Matematik Bilimleri
Kontra $e^{\ast}\theta$-Sürekli Fonksiyonlar Üzerine Murad Özkoç-Burcu Sünbül Ayhan Fen ve Matematik Bilimleri
Geçi̇ş Metalleri̇ni̇n Yerel Düzeni̇ni̇n Farklı Fi̇zi̇ksel Şartlar Altında Moleküler Di̇nami̇k Yöntemle İ̇ncelenmesi̇ Fatih Ahmet Çeli̇k Fen ve Matematik Bilimleri
Modified Bhattacharya Method For Solution Of The Fitzhugh-Nagumo Equation Bi̇lge İ̇nan Fen ve Matematik Bilimleri
Sporopolleni̇n Yüzeyi̇ni̇n Ki̇myasal İ̇mmobi̇li̇zasyonu İ̇le Sulu Çözelti̇lerden Ağır Metal Gi̇deri̇mi̇ Aysel Çimen-Ali Bilgiç Fen ve Matematik Bilimleri
Metal Nanoparti̇külleri̇n Yeşi̇l Sentez Yöntemleri̇yle Üreti̇mi̇ ve Uygulamaları Selda Doğan Çalhan Fen ve Matematik Bilimleri
Grafeni̇n Fonksi̇yonel Hale Geti̇ri̇lmesi̇nde Kullanılan Yeni̇ Yaklaşımlar Selda Doğan Çalhan Fen ve Matematik Bilimleri
A Comparative Study On Binary Classification Methods: Support Vector Machines And Logistic Regression Habib Ceeasy-Filiz Kardi̇yen Fen ve Matematik Bilimleri
Cupressus Sempervirens L. Türünün Polen Eksraktı ile Gümüş Nanopartikülü Sentezi ve Karakterizasyonu Ersan Turunc-Rıza Bi̇nzet-Oskay Kahraman-Hakan Arslan Fen ve Matematik Bilimleri
Bitlis İ̇li ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri Rojda Sucuk-Rıza Bi̇nzet Fen ve Matematik Bilimleri
Çiğ Sütte Bulunan Brucella Spp. ve Campylobacter Spp.’lerinin Prevalansı ve Antibiyotik Direnci Ayşe Karacalı Tunç-Ulaş Çalışır-Yusuf Alparslan Argun-Namık Kılınç Fen ve Matematik Bilimleri
Synthesis, Characterization, Crystal Structure And Hirshfeld Surface Analysis Of Rhenium Complex With An Amine Ligand Ilkay Gumus Fen ve Matematik Bilimleri
Konveksiyon-Difüzyon-Reaksiyon Denkleminin Optimal Kontrolü İçin İzdüşüm Esaslı Varyasyonel Çoklu Izgara Yöntemi Aytekin Çıbık Fen ve Matematik Bilimleri
Kuaterniyonlar ve E^4 Te Hamilton Hareketleri Hasan Es Fen ve Matematik Bilimleri
Elastik Sayılar Canan Topdemi̇r-Cengiz Topdemi̇r Fen ve Matematik Bilimleri
Dimeric Μ-Oxo Bridged Rhenium(V) Complex As Catalyst İn The Oxidation Of Sulfides Suleyman Bozkurt-Ilkay Gumus -Hakan Arslan Fen ve Matematik Bilimleri
Mürekkepbalığı Kemiklerinden Gözenekli Hidroksiapatit Seramiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu: Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanım Aysegul Kose-Kutsal Devrim Secinti Fen ve Matematik Bilimleri
Synthesis, Spectroscopic Characterization And Crystal Structure Of Benzamide Derivative Ligand And İts Platinum Group Metal Complexes Gün Bi̇nzet Fen ve Matematik Bilimleri
Korunan Alan Yöneti̇m Etki̇nli̇ği̇ni̇n Artırılmasında Paydaş Anali̇zi̇ Yöntemi̇ni̇n Rolü: Göreme Tari̇hi̇ Mi̇lli̇ Parkı Örneği̇ Deniz Çolakkadıoğlu-Muzaffer Yücel Fen ve Matematik Bilimleri
Çukurova Üni̇versi̇tesi̇ Yerleşkesi̇nde Deği̇şen Yapılaşmanın Bi̇yoloji̇k Çeşi̇tli̇li̇k Üzeri̇ne Etki̇si̇ Muzaffer Yücel-Zerrin Söğüt-Necattin Türkmen-Nuriye Say-Deniz Çolakkadıoğlu-Barış Kahveci̇-Veli Çeli̇ktaş-Mehmet Arslan Fen ve Matematik Bilimleri
Hesaplamalı Kimya Methodu ile Lokal ve Global Kimyasal Hesaplamaları Zeynep Demircioğlu-Orhan Büyükgüngör-Cem Cüneyt Ersanlı Fen ve Matematik Bilimleri
Doğal Amino Asitlerden Türetilmiş Yeni Kiral Fosfin Ligandların Sentezi Karakterizasyonu ve Ketonların Asimetrik Transfer Hidrojenasyonu Tepkimelerinde Katalitik Aktifliklerinin İ̇ncelenmesi Orhan Altan-Mustafa Kemal Yılmaz-Simay İ̇nce Fen ve Matematik Bilimleri
Hirshfeld Surface Analyses And Crystal Structures Of Copper(Iı) Complexes Of An Acetamide Derivative Ligand Directed By Non-Covalent İnteractions Gün Binzet-İ̇lkay Gümüş-Ulrich Flörke-Demet Sezgin Mansuroglu-Hakan Arslan Fen ve Matematik Bilimleri
Marmara Üniversitesi Örneğinde Üniversitelerde Atık Yönetimi Güler Dartan Fen ve Matematik Bilimleri
Biyolojik Taban Üzerine Mn2o3 Nano Yapılarının Oluşturulması Harun Kaya Fen ve Matematik Bilimleri
İ̇ş Kazalarının Önlenmesi̇nde Psi̇kotekni̇k Testleri̇n Yeri̇ ve Önemi̇ Nurcan Temi̇z-Eda Kılıç Fen ve Matematik Bilimleri
Geçi̇ş Metalleri̇ni̇n Yerel Düzeni̇ni̇n Farklı Fi̇zi̇ksel Şartlar Altında Moleküler Di̇nami̇k Yöntemle İ̇ncelenmesi̇ Fatih Ahmet Çeli̇k Fen ve Matematik Bilimleri (Poster)
Tunceli Sarımsağının (Allium Tuncelianum (Kollmann) Özhatay, B.Mathew & Şiraneci) Genel Durumu, Tehditler ve Koruma Önlemleri Nazlıcan Polat-Rıza Bi̇nzet Fen ve Matematik Bilimleri (Poster)
Edebi̇yatta Mi̇ni̇mali̇zm ve Kasırganın Gözü Tülin Arseven Filoloji
Kenan Hulusi̇ Koray’ın Romanı Osmanoflar Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Tülin Arseven Filoloji
Klasi̇k Türk Şi̇i̇ri̇nde Kullanılan “ağız ve Dudak” Mazmununun “nokta ve Dai̇re” Sembolü Etrafında Yorumlanması H. Gamze Demi̇rel Filoloji
Dîvânu Lugâti’t-Türk ve Yansıma Kelimeler Peli̇n Kocapınar Filoloji
Türkçede Eylem+eylem Şekli̇nde Kurulan Bi̇rleşi̇k Eylemlerde İ̇stem Işıl Aydın Özkan Filoloji
Federico Garcia Lorca’nın “yerma” Adlı Eserindeki Toplumsal Baskı Temasının İ̇rdelenmesi Sevim Doğan Çelebi Filoloji
Bir Sosyal Romantiği Okuma: Feridun Zaimoğlu Özber Can Filoloji
Lübnan'da Kullanılan Türkçe Kökenli̇ ve Bi̇rleşi̇k Yapılı Soyadlarında Di̇l Sapmaları Ünal Kalaycı Filoloji
Güzelli̇ğe Adanış, Aşk Yoluyla Yüceli̇ş - Hamdullah Hamdî’nin Yusûf Û Züleyhâ’sında Platon’un Yansımaları Kenan Bozkurt Filoloji
The Masque Of Anarchy’de Shelley’nin İ̇kilemi Onur Işık Filoloji
Bir Yapboz Olarak William Blake'in Masumiyet ve Tecrübe Şarkıları Onur Işık Filoloji
Pıerre Assoulıne’i̇n Camondoların Sonuncusu Adlı Yaptında Ki̇mli̇k Olgusu Ahmet Özkan Filoloji
Türki̇ye Türkçesi̇nde Ağaçla İ̇lgi̇li̇ Tür Adlarının Ki̇şi̇ Adı Olarak Kullanımı Yeter Torun Öğretmen Filoloji
Yaşar Kemal’in Renkler ve Renklerle İ̇lgili Sözcükleri Kullanımı: "Karıncanın Su İ̇çtiği" Örneği Nigâr Oturakçı Orbay Filoloji
Elçi̇n Efendi̇yev'i̇n Ölüm Hükmü Romanında Sovyet Si̇stemi̇ne Yöneli̇k Eleşti̇ri̇ler Ayvaz Morkoç Filoloji
Geleneksel Boşnak Kapıları ve Kapı Halkaları Ömer Aksoy Filoloji
Halîlî -İ Mar’aşî’ni̇n Ravzatü’l- Îmân Adlı Eseri̇nde Edep Telakki̇si̇ Lütfi Alıcı-Sadi Gedi̇k Filoloji
Feyzi̇ Çelebi̇'ni̇n Damat İ̇brahi̇m Paşa İ̇çi̇n Yazdığı Lale Redi̇fli̇ Kasi̇desi̇ni̇n Tahli̇li̇ Nuran Altuner Filoloji
Çeviri Öğretiminde Ölçmenin Yeri ve Önemi Emra Durukan Filoloji
Ti̇yatrocu Yönüyle Reşi̇d Bey Efendi̇yev Ayvaz Morkoç Filoloji
Şair Olarak Edgar Allan Poe Mine Yazıcı Filoloji
Adana Ağzı Çalışmalarına Katkılar: İ̇mamoğlu İ̇lçesi̇ne Bağlı Saygeçi̇t Köyünden (Mahallesi̇nden) Derlenmi̇ş Atasözü ve Deyi̇mler Sadi̇ Gedi̇k-Lütfi̇ Alıcı Filoloji
Özbek Yazarı Abdulla Kadi̇ri̇'ni̇n Ötken Künler Romanında Ahlaki̇ ve Sosyal Tenki̇tler Ayvaz Morkoç Filoloji
Vırgınıa Woolf'un Kendi̇ne Ai̇t Bi̇r Oda İ̇si̇mli̇ Çalışmasında Kadına Saygı Türkan Hüseynova Filoloji
T. S. Elıot’un Çorak Ülke Adlı Şi̇i̇ri̇nde Ekoloji̇k Unsurlar Barış Ağır Filoloji
Divȃnu Lügȃti’t- Türk’ten Güney Sibirya Türk Dillerine Zaman Kavramı İ̇le İ̇lgili Söz Varlığı Fatoş Karadağ Filoloji
Eski̇ Uygur Türkçesi̇ Budi̇st Meti̇nlerdeki̇ Sanskri̇tçe Kökenli̇ Bazı Özel Adlar Üzeri̇ne Hüsnü Çağdaş Arslan Filoloji
Çukurova Sözlü Tari̇hi̇ne Kaynaklık Eden Ağıtlarda Halkbi̇li̇msel Unsurlar Esra Özkaya Filoloji
Eleştirel Kuram ve Eleştirel Pedagoji : İ̇kinci Dil Öğretiminde Konuşulamayan Konular Eser Ördem Filoloji
Tari̇h Manzumeleri̇nden Hareketle Di̇van Şai̇rleri̇ni̇n Çocuk Doğum ve Ölümleri̇ni̇ Anlatımı Betül Si̇nan Ni̇zam Filoloji
Adana’da Suri̇yeli̇ Göçmenler ve Eği̇ti̇m Zekiye Çağımlar-Metin Altunkaynak Filoloji
Suri̇yeli̇ Göçmen İ̇lkokul Öğrenci̇leri̇ni̇n Yaşadığı Kültürel Uyum Problemleri̇ Zekiye Çağımlar-Metin Altunkaynak Filoloji
Necat Çavuş Şiirinde Belli Başlı Temalar Orhan Oğuz-Hamdiye Şahin Filoloji
Arapça ve Türkçede Renk Adı İ̇çeren Deyim ve Kalıplaşmış İ̇fadelerin Karşılaştırılması Senem Soyer Filoloji
Yaşar Kemal’in Yağmurcuk Kuşu Romanında Bir Sığınma Mekânı Olarak Çukurova Mutlu Deveci̇-Halil Fatih Alagöz Filoloji
Hüseyin Cöntürk'ün Eleştiri Anlayışı Bağlamında Şiir ve Analizi Ahmet Evis Filoloji
Yeraltı Edebiyatının Beslendiği Kaynaklar ve Küçük İ̇skender’in ‘bahname’ Adlı Eseri Mesut Tekşan-İ̇pek Demi̇r Filoloji
Si̇nop İ̇li̇ Ayancık Ağzında Haber Ki̇pleri̇ni̇n Durumu Murat Altuğ-Ersa Merve Gümüş Filoloji
Kullanım Çeşitliliği Bağlamında Bedel Mustafa Toprak Filoloji
'atfu'l-Beyân-Bedel ve Sıfat İ̇lişkisi Mustafa Toprak Filoloji
Endülüslü Müslümanlara Uygulanan Zulmün 20. Yy. Romanına Yansıması: Radvâ Âşûr’un ‘’granada Üçlemesi ’’ Örneği İ̇hsan Doğru Filoloji
Çocuk Edebi̇yatında Halk Kültür Ürünleri̇ni̇n Kullanımı ve Çi̇zgi̇ Fi̇lm Uyarlamaları Refi̇ka Altıkulaç Demi̇rdağ Filoloji
Türkolog Wolfram Hesche’nin Adana’daki Defteri Deniz Abi̇k Filoloji
Türk Romanındaki "Kaçış" Figürünün İ̇şlevselliği Üzerine Ruhi İ̇nan Filoloji
Art Nouveau Etkisinin Görüldüğü Dönemin Süreli Yayınları Üzerine Bir İ̇nceleme Sevgi Arı Güzel Sanatlar
Tataki̇-Zome Teksti̇l Baskı Tekni̇ği̇ Mehmet Zahit Bilir Güzel Sanatlar
Teksti̇l Tasarımında Nanoteknoloji̇ Mehmet Zahit Bilir Güzel Sanatlar
Tekstil Tasarımında Doğadaki Canlılardan Esinlenme: Stenocara Mehmet Zahit Bilir Güzel Sanatlar
Kore ve Altay Şaman Ri̇tüelleri̇nde Kullanılan Gi̇ysi̇ ve Unsurlarının Form, Renk, Materyal, Sembol ve Tekni̇k Özelli̇kleri̇ni̇n Karşılaştırılması Yasemi̇n Oğuz Güner Güzel Sanatlar
Sanatın Başlangıcından Bugüne Sanat Ürünlerinde Kadın ve Doğum Sahneleri Özlem Bostancı Güzel Sanatlar
Patrick Süskind’in “koku” Romanı ve Sissel Tolaas’in “nasalo Koku Sözlüğü” İ̇simli Çalışması Üzerine Bir İ̇nceleme Didar Ezgi Özdağ Güzel Sanatlar
Farklı Toplumlar ve Görsel İ̇leti̇şi̇m Tasarımında Di̇l Uğur Atan Güzel Sanatlar
Adana Türkülerinde Kadın Teması Tarkan Yazıcı Güzel Sanatlar
Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Piyano Dersine İ̇lişkin Tutumlarının Metaforik Analizi Tarkan Yazıcı Güzel Sanatlar
Toplumsal Rolleri̇n ‘nefes Kesi̇ci̇li̇ği̇’ N.Müge Selçuk Güzel Sanatlar
Necat Çavuş’un Edebî Faaliyeti Olarak Bürde Dergisi Orhan Oğuz-Hamdiye Şahin Güzel Sanatlar
Teksti̇l ve Moda Tasarımında Değerli̇ Bi̇r Malzeme: İ̇ğne Naile Rengin Oyman Güzel Sanatlar
Batı ile Eşzamanlı Bir Eğilim; Yeni Dışavurumculuk Resmi N.Müge Selçuk Güzel Sanatlar
Performans Sanatında Cesur ve Sıra Dışı Bi̇r Kadın: “şükran Moral” Didar Ezgi Özdağ Güzel Sanatlar
Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersindeki Kavramlarla ile İ̇lgili Görüşleri Abdulgaffar Terzi̇ Güzel Sanatlar
Yurtdışı Açıköğretim Fakültesi Öğrencileriyle Gerçekleştirilen Fotoğraf Yarışmasının Kültürel Değerlerin Paylaşımına Etkisi Halit Turgay Ünalan Güzel Sanatlar
Çağdaş Sanatta Multi̇di̇si̇pli̇ner Bi̇r Yaklaşım Olarak Enstalâsyon Orçun Çadırcı Güzel Sanatlar
Türk Tiyatrosunda Adana'nın Yeri İ̇smail Di̇ki̇li̇taş Güzel Sanatlar
Sanat(Resim-Heykel) ve Mizaç Oktay Şahinler Güzel Sanatlar
Türkiye’de Soyut Sanatla İ̇lk Temas ve Türk Soyut Sanatının Biçimsel Nitelikleri Nimet Keser- Kerem Atar-Semiha Yıldırım Güzel Sanatlar
Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Mehtap Aydıner Uygun Güzel Sanatlar
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Enstrüman Öğrenimlerindeki Başarı Hedefi Yönelimlerinin İ̇ncelenmesi Mehtap Aydıner Uygun Güzel Sanatlar
Sanatın Ti̇cari̇ Eleşti̇ri̇si̇ Üzeri̇ne Haydar Balseçen Güzel Sanatlar
Mi̇mmo Rotella ve Fi̇lm Afi̇şleri̇ Haydar Balseçen Güzel Sanatlar
Müzi̇k Eği̇ti̇mi̇nde Kullanılan Yöntemlere Bakış Serkan Selçuk Güzel Sanatlar
1960 Sonrası Teksti̇l Sanatında İ̇fade Aracı Olarak Gi̇ysi̇ Formu ve Sanat Nesnesi̇ Olarak Gi̇ysi̇ Gülseren Haylamaz-Selda Kozbekçi Ayranpınar Güzel Sanatlar
Jack Lenor Larsen'i̇n Tasarımları Işığında İ̇ç Mekan Teksti̇lleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ ve Tasarım Öneri̇leri̇ Hale Yılmaz-Havva Halaçeli̇ Metli̇oğlu Güzel Sanatlar
Hasan Karacadağ’ın Dabbe Seri̇si̇nde Korkunun İ̇konografi̇si̇ Tuğba Elmacı Güzel Sanatlar
Korku Si̇nemasının Coğrafi̇ Koordi̇natlarında Türk Korku Si̇nemasının Yeri̇ Tuğba Elmacı Güzel Sanatlar
Şi̇ddet ve İ̇kti̇darın Göstergesi̇ Olarak Resi̇mde Ateşli̇ Si̇lahlar Burhan Yılmaz Güzel Sanatlar
Dubuffet’i̇n ve Art Brut Hati̇ce Ni̇lüfer Süzen Güzel Sanatlar
Bergama'da Anti̇k Dönem Zanaatı-Parşömen Yapımı ve Günümüz Sanatında Yeri̇ Gülseren Haylamaz Güzel Sanatlar (Poster)
Toprak Koruma ve Arazi̇ Kullanımı Kanununun Mülki̇yet Hakkının Devri̇ne Geti̇rdi̇ği̇ Sınırlamalar Dursun Ali Demirboğa Hukuk
Türki̇ye'de Kadın Haklarına Ai̇hm Kararları Üzeri̇nden Bi̇r Bakış Tülay Demir Hukuk
The Duality Of International Law Rules İn Dealing With Refugee Nabeel Alobaıdı Hukuk
Uluslararası Ekonomi Hukukunun Gelişimi Hasan Bi̇lgehan Yavuz-İ̇rem Tore Hukuk
16. Yüzyıl Osmanlı Kanunnameleri̇nde Adana ve Çukurova Merve Altınbaş Hukuk
Yasama Süreci̇ ve Kanun Tekni̇ği̇ Bağlamında Kamu İ̇hale Hukuku Şeref İ̇ba Hukuk
Tam İ̇ki̇ Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü Durumunda Sözleşmeden Dönmeni̇n Borç İ̇li̇şki̇si̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ Emre Köroğlu Hukuk
Genel İ̇şlem Şartlarının İ̇çeri̇k Deneti̇mi̇ni̇n Sonuçları Emre Köroğlu Hukuk
Türk Boşanma Hukukunda Hukuku Aykırı Deli̇l Kavramı Hakan Albayrak-Seda Yıldız Portakal Hukuk
Vergi Davasında Yürütmenin Durdurulması Ali Volkan Özgüven Hukuk
Konkordato Hukukunda Güncel Gelişmeler Azi̇z Serkan Arslan Hukuk
Buhârî’ni̇n El-Câmi̇u’s-Sahîh’i̇nde Geçen Hadi̇slerdeki̇ Göç Ahlakının Günümüzde Uygulanabi̇li̇rli̇ği̇ Emine Erdoğan İlahiyat
Dövi̇z Satışı Vaadi̇ne Mukabi̇l Bedel Almak Arif Atalay-Muhammed Çuçak İlahiyat
Allah’ın Varlığının Deli̇lleri̇ Bağlamında Dei̇zm Problemi̇ Yusuf Okşar İlahiyat
İ̇lâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları (Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği) Mehmet Ali Ki̇rman-Rıdvan Demi̇r İlahiyat
Namaz Mükellefi̇yeti̇ni̇n Güneşi̇n Batışıyla Olan İ̇li̇şki̇si̇ Muhammed Çuçak-Ari̇f Atalay İlahiyat
“kasîde-İ Fe’tlubnî Teci̇dnî” Tercümesi̇ni̇n Yeni̇ Bi̇r Nüshası Hakkında Bazı Notlar Duygu Kayalık Şahi̇n İlahiyat
Ahmed Vâsıf’ın Tari̇hi̇nde Edebî Bi̇r Üslûp: Ölümü Güzel Söylemek Duygu Kayalık Şahi̇n İlahiyat
İ̇slam Hukuku Açısından İ̇nsan ve Trafik Sorumluluğu M.Zeki Uyanık İlahiyat
İ̇slam Hukuku Açısından Memur ve Emeklilere Verilen Banka Promosyonlarının Hükmü M. Zeki Uyanık İlahiyat
Bir Türk Ahlak Felsefesi İ̇nşası İçin Kavram Temellendirmesi Süleyman Dönmez-Münir Yıldırım İlahiyat
Hadi̇s Meti̇nleri̇ni̇n Anlaşılma ve Yorumlanmasında Belagatın Rolü Ramazan Kazan İlahiyat
İ̇slâm’ın Öngördüğü Çevre Ahlâkının Neresindeyiz? Bekir Tatlı İlahiyat
Kabul Açısından Fâsığın Haberi Bekir Tatlı İlahiyat
Necmeddîn-I Kübrâ’nın Bazı Vâkıa Yorumları Mahmud Esad Erkaya İlahiyat
Tasavvufta Mürid-Mürşid İ̇lişkileri Bağlamında Hızır Kıssası Mahmud Esad Erkaya İlahiyat
Adana Şer‘i̇yye Si̇ci̇lleri̇ni̇n Genel Durumu ve 3 Numaralı Adana Şer‘i̇yye Si̇ci̇li̇ Ömer Korkmaz-Nasi Aslan İlahiyat
100 Yıl Önce Adana’da Yaşanan Dini Tartışmalar ve Bunların İ̇lmi Değeri Hasan Kayapınar-Ömer Korkmaz İlahiyat
Bir Bilgi Kaynağı Olarak Mütevatir Haber ve Bilgi Değeri Üzerine Tartışmalar Hasan Kayapınar İlahiyat
Ebû Hüreyre’nin (Ö. 58/678) İ̇darî Hayattaki Yeri Rıdvan Yarba İlahiyat
İ̇‘lâmu’l-Muvakkı‘în’i̇n İ̇smi̇ Etrafındaki̇ Tartışmalar Fatih Çinar-Mehmet Akıncı İlahiyat
İ̇bn Abbas’ın Görüşü Bağlamında Mut‘a Ni̇kâhı Fatih Çinar-Mehmet Akıncı İlahiyat
İ̇bn Kuteybe’nin Kırâat İ̇lminin Bazı Problemli Konularına Yaklaşımı Ali Temel İlahiyat
Sahih Kırâatlerin Tespit ve Tercihinde İ̇cmâın Rolü Ali Temel İlahiyat
İ̇nsaflı Bi̇r İ̇hti̇hsan Eleşti̇ri̇si̇ Örneği̇: Ebü’l-Muzaffer Es-Sem'ânî Mustafa Hayta İlahiyat
Hayatı Anlamlandırma ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İ̇lişki Üzerine Mustafa Ulu İlahiyat
Abdülhay Leknevî᾿de Zayıf Hadi̇s Kullanımına Eleşti̇rel Bi̇r Bakış Ömer Sadıker-İ̇smail Şık İlahiyat
Di̇n-Si̇yaset İ̇li̇şki̇si̇ Bağlamında “di̇nî Otori̇te” Hamdi Akbaş-İ̇brahim Kaplan İlahiyat
Kur’an’da Âlemin Delil Olarak Gösterilmesi Esra Hergüner İlahiyat
Şer'î Hükümlerin Değişimi ve “mevrid-I Nasta İ̇ctihada Mesağ Yoktur” Kaidesince Bu Değişimin Sınırı Fatih Orhan İlahiyat
Eş'ari'nin Kelam Metodu İ̇smai̇l Şık İlahiyat
İ̇slam Hukuku Bağlamında Göç ve Hükümleri Hasan Özer İlahiyat
Mi̇marlık ve Si̇nema Etki̇leşi̇mi̇ Bağlamında Bi̇li̇m Kurgu Si̇nemasında “si̇nemasal Mekan” Belis Öztürk-Aslı Akyıldız Hatırnaz Mimarlık Planlama ve Tasarım
Sosyal Deği̇şi̇mi̇n Kentsel Mekandaki̇ Yansımaları Ayşe Manav Mimarlık Planlama ve Tasarım
Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Yerel Kalkınma-Kozan/türkiye Örneği Duygu Saban Mimarlık Planlama ve Tasarım
Teknoloji̇ –tasarım İ̇li̇şki̇si̇ni̇n Kent Mobi̇lyaları Özeli̇nde İ̇ncelenmesi̇: Çukurova Bölgesi̇ Örneği̇ Gülçin Gündüz-Tülay Özdemir Canbolat Mimarlık Planlama ve Tasarım
Tüketi̇m Kültürü Bağlamında Alışveri̇ş Merkezleri̇nde İ̇ç Mekan Tasarım Yaklaşımları Ayşe İ̇pek Ergene Mimarlık Planlama ve Tasarım
Niğde İ̇lindeki İ̇lkokul Bahçelerinin Değerlendirilmesi Gülbin Çetinkale Demirkan-Gülden Sandal Erzurumlu Mimarlık Planlama ve Tasarım
Mi̇mari̇ Tasarım Eği̇ti̇mi̇nde Mekansal Kurgu Beceri̇si̇ni̇n Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ Amacıyla Mekan Di̇zi̇m Yöntemi̇ni̇n Kullanılması Çiğsem Yağmur Yüksel-Özlem Şenyiğit Mimarlık Planlama ve Tasarım
Universal Design Principles İn Health Care Facilities: The Case Of Community Mental Health Centers İn Mersin Buse Açık Etike-Seçil Seçal Sarıgül Mimarlık Planlama ve Tasarım
Sonsuz Mekan Kavramının Post Modern Toplumlarda Kaos Teori̇si̇ Üzeri̇nden Okunması Mehmet Burak Konkan-Arzu Özen Yavuz Mimarlık Planlama ve Tasarım
Kırsal Mi̇mari̇ Mi̇rasın Korunması: Antalya İ̇li̇ Alanya İ̇lçesi̇ Ercan Aksoy-Özlem Sağıroğlu Mimarlık Planlama ve Tasarım
Si̇vi̇l Mi̇marlık Yapılarının Korun(Ma)ması Üzeri̇ne: Ankara Yeni̇mahalle Örneği̇ Reha Can Yılmaz-Özlem Sağıroğlu Mimarlık Planlama ve Tasarım
Tasarım Eğitiminde Bilgisayar Teknolojilerinin Yeri Üzerine Eleştirisel Yaklaşımlar Abdullah Togay-Onur Özgür Mimarlık Planlama ve Tasarım
Geneti̇k Algori̇tmanın Mi̇mari̇de Kullanımı ve Örneklerle Genoti̇p Oluşturma Şule Betül Demi̇rkol-Arzu Özen Yavuz Mimarlık Planlama ve Tasarım
Kentsel Dönüşümün Farklı Uygulamalarının Mekansal Örgütlenmeye Etki̇si̇ Berna Özdemi̇r-Arzu Özen Yavuz Mimarlık Planlama ve Tasarım
Mi̇mari̇ Tasarım Yöntemleri̇ Üzeri̇ne Yaklaşımların Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Altay Çolak-Ansu Yeti̇z Özden Mimarlık Planlama ve Tasarım
İ̇nşaat Projeleri̇nde Planlama M.Mustafa Önal-Çağrı Alptuğ Abadanç Mimarlık Planlama ve Tasarım
Kentsel Yaşam Ni̇teli̇ği̇nde Kamusal Mekân Algılamaları Müge Ünal Çilek-Halil Duymuş-Ceren Altunkasa-Cengiz Uslu-Mehmet Faruk Altunkasa Mimarlık Planlama ve Tasarım
Doğu Akdeniz Kıyı Kumul Sistemlerindeki Değişimlerin Mekansal Analizi Yüksel Ünlükaplan-Mehmet Ali Derse-Hakan Alphan Mimarlık Planlama ve Tasarım
Kent İ̇mgesi̇ ve Çevresi̇yle İ̇li̇şki̇si̇ni̇n İ̇rdelenmesi̇: Antalya Saat Kulesi̇ Örneği̇ Latif Gürkan Kaya-Cengiz Yücedağ*-Hüseyin Samet Aşıkkutlu Mimarlık Planlama ve Tasarım
Erken Tasarım Evresi̇nde Konsept Üretmek İ̇çi̇n Bi̇r Yöntem Olarak Bi̇yomi̇mi̇kri̇: Uygulamalı Bi̇r Çalışma Ebru Gedik-Arzu Özen Yavuz Mimarlık Planlama ve Tasarım
Retrofit Uygulamalarında Aydınlatma Sistem Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahp) Yöntemiyle Belirlenmesi Kasım Çeli̇k-F. Rengin Ünver Mimarlık Planlama ve Tasarım
Mi̇mari̇de Köşe Yapıların Sınıflandırılması ve Tari̇hsel Dönüşümü Üzeri̇ne Nur Yılmaz-Fazi̇let Duygu Saban Mimarlık Planlama ve Tasarım
Mersin Latin İ̇talyan Kilisesi Ek Yapılarının Mimarlık Fakültesi Olarak Yeniden İ̇şlevlendirilmesi Pelin Şevkan-Ebru Pekdaş Mimarlık Planlama ve Tasarım
1960 Sonrasındaki Archigram Kültürünün Günümüz Mimarlığına Etkisi Ebru Pekdaş-Pelin Şevkan Mimarlık Planlama ve Tasarım
Çukurova'da Çok Katmanlı Bir Kale: Amuda Kalesi Derya Sökmen Kök Mimarlık Planlama ve Tasarım
Osmanlı Ayıntab Sancağı’nda Tari̇hi̇ Ti̇caret Aksının Kenti̇n Şehi̇rci̇li̇k ve Mi̇mari̇ Geli̇şi̇mi̇ne Etki̇leri̇ Nakış Karamağaralı-Zuhal Özcan-Burçin Kutsal Mimarlık Planlama ve Tasarım
Doğa Temelli̇ Algorıtmık Tasarım Yaklaşımı: Bi̇yomi̇mesi̇s Örneği̇ Merve Ertosun Yıldız-Arzu Özen Yavuz Mimarlık Planlama ve Tasarım
Kozan Kıbrıslar Köyü Cami: Kırsal Alanda Kiliseden Camiye Dönüştürülmüş Bir Yapının Mimari Analizi Hülya Yüceer-Melik Efeoğlu-Fatma Zoroğlu Mimarlık Planlama ve Tasarım
Tasarıma Bi̇lgi̇ Gi̇ri̇şi̇nde Göz İ̇zleme Teknoloji̇si̇ni̇n Kullanımı Ezgi İ̇lhan-Abdullah Togay Mimarlık Planlama ve Tasarım
Adana Tarihi Kent Merkezinde Yer Alan Dini Yapılar İ̇çin Bir Değerlendirme Hülya Yüceer Mimarlık Planlama ve Tasarım
Kentsel Alanlarda Yağmur Suyu Yönetimi Yaklaşımı: Yeşil Altyapı Mehmet Ali Derse-Hakan Alphan Mimarlık Planlama ve Tasarım
Mi̇mari̇ Koruma Bağlamında İ̇shak Faki̇h Medresesi̇’ni̇n Yeni̇ İ̇şleve Adaptasyonunun Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Hicran Hanım Halaç-Ece Güler Mimarlık Planlama ve Tasarım
Ruhunu Yeni̇den Kazanmaya Çalışan Ki̇mli̇kler ‘mimari Bütünleme Bağlamında Sahip Ata Kervansarayının İ̇ncelenmesi’ Hicran Hanım Halaç-Ece Güler Mimarlık Planlama ve Tasarım
Kültürel Mi̇ras Alanlarında Ri̇sk Yöneti̇mi̇ Reyhan Merve Deli̇baş-Fazilet Duygu Saban Mimarlık Planlama ve Tasarım
Adana Kent Metropolünde Kentsel Yeni̇leme ve Ri̇skli̇ Alan Dönüşüm Projeleri̇ Mustafa Yeği̇n Mimarlık Planlama ve Tasarım
Adana’da Konut Mi̇mari̇si̇ni̇n Gelenekselden Günümüze Morfoloji̇k Anali̇zi̇ Mustafa Yeği̇n Mimarlık Planlama ve Tasarım
Geleneksel Türk Evi̇nde Yer Alan Mekânların Günümüzdeki̇ Karşılığı Altay Çolak-A. Yeli̇z Göğebakan-Ansu Yeti̇z Özden Mimarlık Planlama ve Tasarım (Poster)
80’li̇ Yılların Fütüri̇sti̇k İ̇ç Mekan Anlayışının Günümüz Örnekleri̇yle Karşılaştırılması: Bi̇li̇m-Kurgu Fi̇lm Örnekleri̇ Onur Kılıç Mimarlık Planlama ve Tasarım (Poster)
Bi̇tki̇lsel Materyali̇n Kentsel Trafi̇k Gürültüsü Kontrolündeki̇ Rolü: Adana Kenti̇ Örneği̇ Barış Kahveci-Muzaffer Yücel Mimarlık Planlama ve Tasarım (Poster)
Gaziantep Kent Parklarında Çevresel Gürültü Düzeylerinin Belirlenmesi Neslihan Doygun-Aynur Aksoy Mimarlık Planlama ve Tasarım (Poster)
Kahramanmaraş Sütçü İ̇mam Üniversitesi Avşar Yerleşkesinde Trafik Gürültüsünün İ̇ncelenmesi Neslihan Doygun Mimarlık Planlama ve Tasarım (Poster)
Kahramanmaraş Ahir Dağı’nda 1986-2013 Yılları Arasında Meydana Gelen Alan Kullanım Değişimlerinin İ̇ncelenmesi Hakan Doygun-Nurdan Erdoğan Mimarlık Planlama ve Tasarım (Poster)
Kentsel Akarsuların Korunmasına Yönelik Peyzaj Planlama ve Tasarım İ̇lkeleri Geliştirilmesi: Kahramanmaraş Kenti Örneği Hakan Doygun-Dilay Zülkadiroğlu Mimarlık Planlama ve Tasarım (Poster)
Araştırma Tabanlı Quadcopterin Dinamik Modellenmesi ve Kontrolü Tuğrul Oktay-Oğuz Köse Mühendislik Bilimleri
Denim Kumaşlarda Farklı Yıkama Uygulamalarının Renk Değerlendirmesi Füsun Doba Kadem-Şehpal Özdemi̇r-Deniz Ci̇van Yi̇ği̇t Mühendislik Bilimleri
Pv Panelinin Altına Serbest Olarak Yerleştirilen Siyah Emici Plakanın Termal Kapasitesinin Belirlenmesi. Mustafa Atmaca-İ̇mdat Zafer Pektemir-Ender Yılmaz Mühendislik Bilimleri
Farklı Kür Uygulanmış Donatılı Betonlarda Aderans İ̇ncelemesi Osman Günaydın-Kadir Güçlüer Mühendislik Bilimleri
Fotovoltaik Modüllerin Cuk ve Boost Dönüştürücüleriyle Anfıs Tabanlı Mppt Algoritması Yardımıyla Kontrolü ve Karşılaştırılması Okan Güngör Mühendislik Bilimleri
Sol Gel Yöntemi ile Süperhidrofobik Yüzeyler Elde Edilmesinin Gelişim Çizgisi Kuddis Büyükakıllı Mühendislik Bilimleri
Sedımentologıcal And Paleontologıcal Features Of Lutetıan Gedi̇k Formatıon In The Yeşi̇lyurt (Malatya, Turkey) Area Ali Müjdat Özkan Mühendislik Bilimleri
Geochemistry, Depositional Conditions And Provenance Of The Late Devonian Carbonates, İn The Gölboğazı-Hadim-Konya Area, Southern Turkey Ali Müjdat Özkan Mühendislik Bilimleri
Yüksek İ̇rti̇fa Uzun Takat İ̇nsansız Hava Aracının Kavramsal Tasarımı Tuğrul Oktay-Alpertunga Ceylan Mühendislik Bilimleri
Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Mermer Kesici Takımların Aşınma Özellikleri Selahattin Budak-Mehmet Kaplan Mühendislik Bilimleri
Kolemanit İ̇lavesinin Alüminyum Silisyum Alaşımı Kaymalı Yatak Malzemesinin Termal Özelliklerine Etkisi Selahattin Budak-Mehmet Kaplan Mühendislik Bilimleri
Ahp ve Edas Yöntemleri ile Döşemelik Kadife Üretim İ̇şletmelerinde En Verimli Dokuma Makinesi Seçimi Hakan Murat Arslan Mühendislik Bilimleri
Optimal Tunning Of Pıd Controller For Forward Flight Of Research Based Quadrotor Oğuz Köse-Tuğrul Oktay Mühendislik Bilimleri
Yüksek İ̇rti̇fa Uzun Takat İ̇nsansız Hava Aracının Detaylı Tasarımı Alpertunga Ceylan-Tuğrul Oktay Mühendislik Bilimleri
Üfleme Yeri̇ ve Yarıçapının İ̇ha’ Ların Yanlamasına Uçuş Kontrol Si̇stemi̇ Üzeri̇ne Eti̇ki̇si̇ Öztürk Özdemir Kanat-Tuğrul Oktay Mühendislik Bilimleri
Üfleme Lokasyonu ve Yarıçapının İ̇ha’ Ların Boylamasına Uçuş Kontrol Si̇stemi̇ Üzeri̇ne Eti̇ki̇si̇ Öztürk Özdemir Kanat-Tuğrul Oktay Mühendislik Bilimleri
Aktif Karbon Üretimi İçin Kömür Şlamı ve Odun Atıkların Pirit ile Mikrodalga Pirolizi Yıldırım Tosun Mühendislik Bilimleri
Atık Türk Kahvesi Telvesi Kullanılarak Sentetik Atıksulardan Malachite Greenin Giderimi Serpil Savcı-Mutlu Yalvaç-Fatma Karadağ Mühendislik Bilimleri
Uçaklarda Scada Kontrollü Stall Uyarı Sisteminin Tasarımı Mehmet Konar-Furkan İ̇şbi̇len Mühendislik Bilimleri
Üç Boyutlu Baskı Teknolojisinin Dişhekimliği Uygulamaları Bekir Çırak-Murat Mayda-Mehmet Onur Oğulata-Nurullah Gültekin Mühendislik Bilimleri
Buğdaydan Bulgura Hatice Pekmez Mühendislik Bilimleri
The Importance Of Fracture Mechanics İn Geotechnical Engineering Nazife Erarslan Doğan Mühendislik Bilimleri
Ülkemizde Mühendislik Eğitiminde Yeni Bir Model Yaklaşımı Nazife Erarslan Doğan Mühendislik Bilimleri
Börülce İ̇şleme Hatice Pekmez Mühendislik Bilimleri
Çinko Cevherleşmesinin Madencilik Faaliyetleri Sırasında Oluşabilecek Asit Kaya/maden Drenajına Ait Kestirimler (Adana) Nil Yapıcı-Hakan Güneyli̇-Nusret Nurlu Mühendislik Bilimleri
Uçakların External Power Uni̇tesi̇ni̇n Scada İ̇le Entegrasyonu Mehmet Konar-Furkan İ̇şbi̇len Mühendislik Bilimleri
Hava Kali̇tesi̇ Modelleme Çalışmasına Bi̇r Örnek: Iı A Grubu Taş Ocağı Gülnar/mersi̇n Bölgesi̇ Nil Yapıcı-Mustafa Yıldızeli̇-Hakan Güneyli̇ Mühendislik Bilimleri
Organi̇k Ranki̇ne Çevri̇m (Orc) İ̇le Çalışan Tek Kademeli̇ Absorbsi̇yonlu Soğutma Çevri̇mi̇ni̇n Termodi̇nami̇k Anali̇zi̇ Canan Ci̇mşi̇t Mühendislik Bilimleri
Adsorpsi̇yon Yöntemi̇yle Sulu Çözelti̇lerden Malachıte Green Boyar Maddesi̇ni̇n Vermi̇kompost Kullanılarak Gi̇deri̇mi̇ni̇n Araştırılması Serpil Savcı-Mutlu Yalvaç-Fatma Karadağ Mühendislik Bilimleri
Metakaolin Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Kadir Güçlüer-Osman Günaydın Mühendislik Bilimleri
Rastgele Orman ve K-En Yakın Komşu Algoritmalarının Hava Sıcaklığı Tahmininde Kullanımının İ̇ncelenmesi Ömer Daği̇stanlı-Tolga Hayıt-Gökalp Çınarer Mühendislik Bilimleri
Analysis Of Speaker Vibrations According To Sound Levels Zeynep Bilge Akar-Ercan Köse-Deniz Üstün-Aydın Mühürcü Mühendislik Bilimleri
Isı Pompalı ve Isı Borulu Güneş Kolektörlü İ̇ki̇ Ayrı Si̇stemi̇n Ortak Kullanıldığı Bi̇r Kurutma Si̇stemi̇ni̇n Tasarımı Hikmet Doğan-Hüseyn Budagov Mühendislik Bilimleri
Taşova (Amasya) Yöresi̇ni̇n Mesozoyi̇k Strati̇grafi̇si̇ ve Ammoni̇t Faunası Özlem Toprak-Mehmet Akyazı-Nazire Özgen Erdem-Fadime Suata Alpaslan Mühendislik Bilimleri
Karbon Nanotüp Takvi̇yeli̇ Yüksek Yoğunluklu Poli̇eti̇len Kompozi̇t Malzemeleri̇n Mekani̇k Özelli̇kleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Mahmut Korkmaz-Ahmet Yapıcı*-Erdoğan Kanca-Hakan Güğül Mühendislik Bilimleri
Batman İ̇linin Cbs ve Hidrolojisini Kullanarak Su Kaynağı Değişiminin Araştırılması Yakup Anıt Mühendislik Bilimleri
Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Farklı Soğutucu Akışkanlarda Termodi̇nami̇k Anali̇zi̇ Canan Ci̇mşi̇t-İ̇lhan Tekin Öztürk Mühendislik Bilimleri
Güç Mosfeti̇ni̇n Anahtarlama Performansı İ̇çi̇n Yeni̇ Bi̇r Yaklaşım Seyfettin Gürel-Sezai Alper Tekin Mühendislik Bilimleri
Nanoakışan Kullanımının Isı Transferini Artırmaya Olan Etkileri Elif Öğüt Mühendislik Bilimleri
Isı Eşanjörlerinde Kullanılan Nanoakışkanların Isıl Performans Etkisinin İ̇ncelenmesi Elif Öğüt Mühendislik Bilimleri
Dalgacık Dönüşümü ile Özellik Çıkarımı Yapılan Eeg Sinyallerinin Random Forest Algoritması ile Sınıflandırılması Ömer Daği̇stanlı-Hasan Erbay-Hüseyin Harmancı Mühendislik Bilimleri
Stenozlu Koroner Artere Bağlı İ̇nfarktüs Lokali̇zasyonunun Yapay Zekâ Tekni̇kleri̇ İ̇le Beli̇rlenmesi̇ Uğur Fi̇dan-Hatice Kübra Zığarlı-Erkan Yılmaz Mühendislik Bilimleri
Yerleşi̇m Bi̇ri̇mleri̇ndeki̇ Temel Kalker Taşlarının Jeodi̇nami̇k Etüdü Yakup Anıt Mühendislik Bilimleri
İ̇zmi̇r ve İ̇stanbul Li̇manlarında Levanten Faali̇yetleri̇ (17yy-20 Yy) Şengül Şanlıer Mühendislik Bilimleri
İ̇ki Farklı Kalınlıktaki Aa6061-T6 Levhaların Sürtünme Karıştırma Kaynağı Güven İ̇pekoğlu-Özgür Akçam-Gürel Çam Mühendislik Bilimleri
Karbon Nanotüp ve Cam Elyaf Takvi̇yeli̇ Yüksek Yoğunluklu Poli̇eti̇len Hi̇bri̇t Kompozi̇t Malzemeleri̇n Mekani̇k Özelli̇kleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Ahmet Yapıcı-Hakan Güğül-Ömer Sinan Şahi̇n-Ferhat Yıldırım Mühendislik Bilimleri
Ülkemi̇zdeki̇ Kadın Deni̇zci̇ler Esin Yalçın Mühendislik Bilimleri
İ̇malat Sektöründe Esnek Üreti̇m Uygulamasına Bi̇r Örnek ve Alternati̇f Uygulamanın Klasi̇k İ̇malat Modeli̇ne Göre Avantajları Hakan Öner-Gürel Çam Mühendislik Bilimleri
Suri̇yeli̇ Düzensi̇z Göçmenleri̇n Deni̇zde Meydana Gelen Yasadışı Göç Eylemleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Eren Sali̇hoğlu-Elif Bal Beşi̇kçi̇ Mühendislik Bilimleri
Tozaltı Ark Kaynaklı Spiral Boru Üretiminde Sarf Malzeme Değişimlerinin Ürün Kalitesine Etkilerinin İ̇ncelenmesi Özlempınar Önder Günbay-Gürel Çam Mühendislik Bilimleri
Ağır Taşıtlarda Çarpma Enerjisi Sönümleyici Arka Koruyucu Tampon Tasarımı Mustafa Sert-Ahmet Yapıcı*-Muhammet Musab Erdem-Ali Osman Atahan Mühendislik Bilimleri
Ferro-Bor İ̇le Kaplamanın Yüksek Sıcaklık Altında Çalışan Dupleks Paslanmaz Çelik Borunun Aşınma Özelliğine Etkisinin İ̇ncelenmesi Özge Atakay-Gürel Çam Mühendislik Bilimleri
Rüzgâr Türbi̇ni̇ Kaldırma Aparatı Opti̇mi̇zasyonu, Tasarımı ve Sonlu Elemanlar Anali̇zi̇ Başar Harbali-Ahmet Yapıcı* Mühendislik Bilimleri
Yuvarlak ve Dört Kenar Nervürlü Filmaşinlerin Mekanik Özelliklerinin İ̇ncelenmesi Hüssam Baştuğ-Gürel Çam Mühendislik Bilimleri
Cam Üreti̇mi̇nde Metal Oksi̇tleri̇n Pi̇şi̇rme Sırasındaki̇ Davranışlarının İ̇ncelenmesi̇ Kemal Köseoğlu Mühendislik Bilimleri
100cr6 Rulman Çeliğinin Tornalanmasında Mineral Esaslı Minimum Yağlama Miktarı İ̇le Yüzey Pürüzlülüğünün Optimizasyonu Çağrı Vakkas Yıldırım-Turgay Kıvak-Şenol Şirin Mühendislik Bilimleri
İ̇şlenmesi Zor Malzemelerin Frezelenmesinde Nano Yağlamanın Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkisi Çağrı Vakkas Yıldırım-Turgay Kıvak-Şenol Şirin Mühendislik Bilimleri
Kompleks Geometrili Filament Sarımda Hız Değişimine Sarım Açısı Tepkisinin Analizi Ahmet Refah Torun Mühendislik Bilimleri
Production Of Nano Materials For Acoustic Insulation For Aerospace Components Kürşad Göv-İ̇brahim Göv-Eyüp Yeter-Birkan Bağlama Mühendislik Bilimleri
Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Rahim Ağzı Kanserinin Teşhisi Kemal Adem-Serhat Kılıçarslan-Onur Cömert-Yunus Aydoğan Mühendislik Bilimleri
Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Bitcoin Fiyatlarının Tahmini Kemal Adem-Onur Cömert-Serhat Kılıçarslan-Yunus Aydoğan Mühendislik Bilimleri
Sürdürülebilir Kent Ulaşımında Bisiklet Kullanımı: Niğde Kent Örneği Gülden Sandal Erzurumlu-Gülbin Çeti̇nkale Demi̇rkan Mühendislik Bilimleri
Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Oltalama Websitelerinin Tespiti Onur Cömert-Kemal Adem-Serhat Kılıçarslan-Yunus Aydoğan Mühendislik Bilimleri
Geleneksel Sıcak Haddeleme Prosesi ve Tempcore Süreci ile Üretilen Farklı Çaplarda Düşük Alaşımlı ve Nervürlü İ̇nşaat Çelik Çubukların Karşılaştırılması Gürel Çam-Erhan Doğan Mühendislik Bilimleri
Ki̇neti̇k ve Ki̇nemati̇k Ölçüm Parametreleri̇ne Dayalı Üst Ekstremi̇te Antrenman Ci̇hazının Tasarımı ve Gerçekleşti̇ri̇lmesi̇ Uğur Fi̇dan-Mehmet Yıldız-Erkan Yılmaz-Hatice Kübra Zığarlı Mühendislik Bilimleri
İ̇nşaat Sektöründe İ̇sti̇hdam Edi̇len Kadın Çalışanların Sorunları Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma Savaş Bayram-Serkan Aydınlı-Gözde Tanteki̇n Çeli̇k-Emel Laptalı Oral Mühendislik Bilimleri
Biyo Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin İ̇ncelenmesi Muhammet Çağrı Ayan-Ahmet Yapıcı Mühendislik Bilimleri
Sürü Halinde Hareket Eden İ̇ha'ların Aerodinamik Özelliklerinin Sayısal Olarak İ̇ncelenmesi Mustafa Atmaca-Berkay Çetin-Ender Yılmaz Mühendislik Bilimleri
Konya Şehi̇r İ̇çi̇ Trafi̇k Kazaları İ̇çi̇n Beli̇rlenmi̇ş Kri̇ti̇k Noktaların Mevcut Durum İ̇le Kıyaslanması Atiye Bilim-M. Levent Ağırdır Mühendislik Bilimleri
Eliptik Eğri Diffie-Hellman Şifreleme Algoritması Kullanılarak Yapılandıralabilir İşlemci Tasarımı Uygulaması. Zuhal Koca Mühendislik Bilimleri
Sıvı Ag-Cu Alaşımlarının Viskozitesinin Tahmin Edilmesi Hüseyin Arslan-Ali Doğan-Musab Yavuz Mühendislik Bilimleri
Malzeme Yumuşaması Tekniği Kullanılarak 3 Boyutlu Tünel Analizi Hakan Yalçın-Cenk Cuma Çadır-Zülküf Kaya-Erdal Uncuoğlu-Aykut Erol Mühendislik Bilimleri
Sıvı Ag-Cu Alaşımlarının Yüzey Geriliminin Ahmin Edilmesi Hüseyin Arslan-Ali Doğan-Musab Yavuz Mühendislik Bilimleri
Dolgu Altinda Geosentetiklerle Güçlendirilmiş Taş Kolonlar ile İ̇yileştirilen Yumuşak Kil Zeminlerin Sayısal Analizi Cenk Cuma Çadır-Hakan Yalçın-Erdal Uncuoğlu-Zülküf Kaya-Aykut Erol Mühendislik Bilimleri
Kolemani̇t ve Üleksi̇t Konsantratör Atıkları Kullanarak Düşük Sıcaklıkta Koyu Renkli̇ Boyar Madde Üreti̇mi̇ Hakan Cengizler Mühendislik Bilimleri
Cer Makinalarında Duruşların Azaltılarak Üretim Verimliliğinin Artırılması Ahmet Refah Torun Mühendislik Bilimleri
Su Kanallarında Elektrik Üretimi Ender Yılmaz-Mustafa Atmaca-Berkay Çeti̇n Mühendislik Bilimleri
Siğillerin İ̇mmünoterapi Tedavisine Cevaplarının Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Tahmini Onur Cömert-Kemal Adem-Mahmut Heki̇m-Serhat Kılıçarslan-Yunus Aydoğan Mühendislik Bilimleri
Boyar Madde İ̇çeren Atık Suların Arıtımında Kullanılan İ̇leri̇ Oksi̇dasyon Prosesleri̇ Yusuf Alparslan Argun-Mustafa Karataş -Ayşe Karacalı Tunç-Ulaş Çalışır-Namık Kılınç Mühendislik Bilimleri
Omega Yağ Asitlerinin Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile Enkapsüle Edilmesi Eda Adal-Şenol İ̇banoğlu-Esra İ̇banoğlu Mühendislik Bilimleri
Laktoferrinin Enkapsülasyon İşleminde Kaplama Materyali Olarak Kullanılması Eda Adal-Şenol İ̇banoğlu-Esra İ̇banoğlu Mühendislik Bilimleri
Dört Yönlü Ortalama Süzgeçte Maske Boyutunun Etkisi Pelin Altınışık-Erhan Ergün Mühendislik Bilimleri
Faz Değiştiren Malzemelerin Binalarda Enerji Tasarrufuna Etkisi Yasin Ozcan Mühendislik Bilimleri
Temassız Güç Transfer Sistemlerinde Bobinler Arası Mesafe Değişimi ve Hizalanma Bozulmalarından Dolayı Verimlilik Azalmasına Çözümler Seyit Ahmet Sis Mühendislik Bilimleri
Mühendi̇sli̇k Eği̇ti̇mi̇ Nasıl Olmalıdır M.Mustafa Önal-Çağrı Alptuğ Abadanç Mühendislik Bilimleri
Rezonans Endüktif Bobinler Kullanılarak Kısa Mesafelerden Sıcaklık ve Basınç gibi Değişimlerin Kablosuz Olarak Algılanması Seyit Ahmet Sis Mühendislik Bilimleri
Gıdalarda Msg (Monosodyumglutamat) Kullanımı Serap Kayi̇şoğlu Mühendislik Bilimleri
Yakıtlarla Çalışmada İ̇ş Sağlığı ve Güvenliği Naime Filiz (Tümen) Özdi̇l-Cem Boğa-Sait M. Say Mühendislik Bilimleri
Yeni Ürün Geliştirmede Hedef Maliyetleme ve Örnek Uygulama Z. Figen Antmen-Kafiye Salçuk-Ceren Yalçın-Ayşe Cansu Şafak Mühendislik Bilimleri
Organik Denim Kumaşlar Serin Mezarcıöz Mühendislik Bilimleri
İ̇ş Makinaları ile Güvenli Çalışma Naime Filiz (Tümen) Özdi̇l-Fatih Erel-Cem Boğa Mühendislik Bilimleri
Sağlık Hi̇zmetleri̇nde İ̇ş Kazaları ve Korunma Önlemleri̇ Naime Filiz (Tümen) Özdi̇l-Dilek Göktürk Mühendislik Bilimleri
İ̇ş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Bir Ortaöğretim Eğitim Kurumundaki Aydınlatma Koşullarının İ̇ncelenmesi Cem Boğa-Sait M. Say-Naime Filiz (Tümen) Özdi̇l Mühendislik Bilimleri
Yoğun Bakım Üni̇teleri̇nde Venti̇latör Kullanımının Li̇teratür İ̇ncelemesi̇ Z. Figen Antmen-Pınar Mi̇ç Mühendislik Bilimleri
İ̇ş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları-Tekstil Sektörü Örneği Serin Mezarcıöz-R.Tuğrul Oğulata Mühendislik Bilimleri
Ortaöğretim Eğitim Kurumundaki Çalışanların Ortam Gürültüsü Maruziyetinin İ̇ncelenmesi Cem Boğa-Naime Filiz (Tümen) Özdi̇l-Sait M. Say-Mustafa Şehri̇ Mühendislik Bilimleri
Laktoferrinin Enkapsülasyon İşleminde Kaplama Materyali Olarak Kullanılması Eda Adal-Şenol İ̇banoğlu-Esra İ̇banoğlu Mühendislik Bilimleri
Peyni̇raltı Suyu Tozu Kullanımının Kefi̇r Yoğurdunun Özelli̇kleri̇ Üzeri̇ne Etki̇si̇ Nuray Güzeler-Mustafa Kadir Esen Mühendislik Bilimleri
Bolu’da Üreti̇len Kurutlarının Bazı Kali̇te Özelli̇kleri̇ Nuray Güzeler-Yeliz Parlak-Murat Kalender-Firuza Koboyeva Mühendislik Bilimleri
Vtol İ̇ha’nın Kanat Bağlantı Açılarının İ̇ncelenmesi̇ Oğuzhan Şahin-Emre Yazar-Emre Acar-Metin Uzun Mühendislik Bilimleri
Elektropnömatik Ağızlık Açma Mekanizmasında Potansiyometre Devresi ile Silindir Piston Hareketinin Tespit Edilmesi Zehra Kaynar Taşcı-Deniz Mutlu Ala-Nihat Çeli̇k Mühendislik Bilimleri
Fi̇ltre Seçi̇m Tabanlı Köprü Doğrultucu Devreleri̇nde Harmoni̇k Kaynaklı Etki̇leri̇n İ̇ncelenmesi̇ Nihat Pamuk Mühendislik Bilimleri
Elektri̇k Si̇stemleri̇nde Maksi̇mum Güç Aktarımı Kullanılarak Geri̇li̇m Kararlılık İ̇ndeksi̇ni̇n Tespi̇ti̇ Nihat Pamuk Mühendislik Bilimleri
Data Mınıng And Artıfıcıal Neural Network Approaches For Health System Erçin Özcan Mühendislik Bilimleri
Classıfıcatıon Of Cancer Groups Usıng Artıfıcıal Neural Network Erçin Özcan Mühendislik Bilimleri
Topology Optimization Of Planer Parts Subjected To Fatigue Loading İ̇brahim Göv-Kürşad Göv-M. Hanifi Doğru Mühendislik Bilimleri
Poli̇üretan Taban Atığı Agregalı Betonların Mekani̇k Özelli̇kleri̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Meltem Atasever-Umur Korkut Sevim-Müzeyyen Balçıkanlı Bankir-Murat Öztürk Mühendislik Bilimleri
Yüksek Fırın Cürufu ve Si̇li̇ka Dumanı Katkısının Poli̇üretan Taban Atığı Agregalı Betona Etki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Meltem Atasever-Umur Korkut Sevim-Müzeyyen Balçıkanlı Bankir-Murat Öztürk Mühendislik Bilimleri
Suri̇ye’ni̇n İ̇dli̇b Şehri̇ni̇n Demografi̇si̇ ve Ülke İ̇çi̇ Mülteci̇leri̇n Durumu Jamil Hallak-Pınar Mi̇ç-Melik Koyuncu Mühendislik Bilimleri
Uçuş Esnasında Uçaklarda Buzlanmanın Yapay Si̇ni̇r Ağları Kullanımıyla Tahmi̇n Edi̇lmesi̇ Hamdi Ercan-Serhat Fenar-Sezai Alper Teki̇n Mühendislik Bilimleri
Lqr Yöntemi̇ ve Opti̇mi̇zasyon Algori̇tmaları Kullanılarak Bi̇r Uçağın Roll Kontrolü Hamdi Ercan-Muharrem Selim Can Mühendislik Bilimleri
İ̇nsan Ağırlığı Yüklemesine Maruz Kalan Diz Ayak Bileği Ortezinin Topoloji Optimizasyonu Mehmet Hanifi Doğru-İ̇brahim Göv Mühendislik Bilimleri
Çok-Kullanıcılı Mımo Sistemlerde Kanal Enversiyonu İçin Matematiksel Model ve Ber Performans Analizi Asuman Savaşcıhabeş Mühendislik Bilimleri
Otomatik ve Manuel Gazlı Söndürme Sistemleri Vana Gruplarının Performanslarının Geliştirilmesi ve Testi Ebru Kılıçkaya-Ahmet Yapıcı Mühendislik Bilimleri
Darrieus Tipi Dikey Eksenli Rüzgar Türbini Üzerine Yerleştirilen Girdap Jeneratörlerinin Kendi Kendine Başlama Performansına Etkisi Nasser Ghassembaglou-Emre Alpman-Levent Kavurmacıoğlu Mühendislik Bilimleri
Türk Mutfak Kültüründe Geleneksel İ̇çecekler Dilek Say-Nuray Güzeler-Çağla Özbek Mühendislik Bilimleri
Mathematical Modeling And Simulation Of Solar Cell Veysel Kış Mühendislik Bilimleri
Çukurova Bölgesi'nde Yangın İ̇statistiklerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler Sait M. Say-Yoldaş Erdoğan-Mustafa Şehri-Eda Erben Kılıç-Ayşe İ̇slamoğlu Mühendislik Bilimleri
Modifiye Çökeltici Santrifüjlerde Linyit Şlamı ve Şırnak Asfaltit'in Mikro Seçimli Topaklanma ile Yıkanması , Yıldırım Tosun Mühendislik Bilimleri (Poster)
Mikrodalga Etkili Türk Kömürleri ve Linyitlerinden ve Şırnak Asfaltitinden Kükürt Giderme - Modifiye Pnömatik Flotasyonu Yıldırım Tosun Mühendislik Bilimleri (Poster)
Batman Yerleşim Alanındaki Taşkınlar, Jeoteknik Analizi, Olası Sel Tehlike Değerlendirmesi ve Haritalaması Yakup Anıt Mühendislik Bilimleri (Poster)
Bi̇tki̇sel Sütler Nuray Güzeler-Mustafa Kadir Esen Mühendislik Bilimleri (Poster)
Grand Slam Teni̇s Turnuvaları Fi̇nal Maçlarının Bazı Deği̇şkenleri̇n Zemi̇nlere Göre Kazanmaya Etki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Oktay Çoban Sağlık ve Spor Bilimleri
Prostat Kanseri̇ Hücreleri̇nde İ̇mi̇prami̇ni̇n Radyoduyarlaştırıcı Etki̇si̇ni̇n Araştırılması Songül Barlaz Us-Fatma Söğüt-Derya Yetki̇n-Serap Yalın-Şakir Necat Yılmaz-Ülkü Çömelekoğlu Sağlık ve Spor Bilimleri
Kroni̇k Böbrek Yetmezli̇ği̇ İ̇le Organ Nakli̇ Hastalarında Psi̇kososyal Destek ve Şamani̇k Unsurların Terapi̇de Kullanımı Yasemi̇n Oğuz Güner Sağlık ve Spor Bilimleri
Tecavüz Di̇ye Bi̇r Şey Yoktur: Ci̇nsel Şi̇ddeti̇n Haklı Kılınması Anjelika Şimşek Sağlık ve Spor Bilimleri
Acil Servis Hastaları İçin Modifiye Erken Uyarı Skoru ve Mainz Acil Durum Değerlendirme Skorunun Prognastik Etkinlikleri Feride Sinem Akgun-Cem Ertan-Neslihan Yücel Sağlık ve Spor Bilimleri
Euroleague Fi̇nal Maçlarının Bazı Deği̇şkenleri̇n Kazanmaya Etki̇si̇ İ̇rfan Marangoz Sağlık ve Spor Bilimleri
Adana İl Merkezindeki Acil Servis Hekimlerinin Acil Servis Yeterliliğini Değerlendirme Durumları Erhan Kaya-Ferdi Tanır Sağlık ve Spor Bilimleri
Vi̇deo Destekli̇ Eği̇ti̇mi̇n Cerrahi̇ Hastalarının Taburculuk Süreci̇nde Kullanımı Canan Kanat-Gülay Altun Uğraş Sağlık ve Spor Bilimleri
Onkoloji̇ Hastalarının Palyati̇f Bakımında Semptom Yöneti̇mi̇ Sabire Yurtsever-Esra Çavuşoğlu Sağlık ve Spor Bilimleri
Unutulmuş Üreteral Stentlerin Tanısında; Bilgisayarlı Tomografi İ̇brahim Güven Kartal-Alper Gök-Hamit Ersoy Sağlık ve Spor Bilimleri
Sıçanlarda Akut Veya Kronik Pentilenetetrazol Uygulamasından Sonra Serum ve Beyin Ghrelin, Nesfatin-1 ve Fndc5/irisin Düzeylerinin Değerlendirilmesi Özlem Ergül Erkeç-Sermin Algül-Mehmet Kara Sağlık ve Spor Bilimleri
Yanıklı Hastalarda Sanal Gerçekli̇k Gözlüğünün Ağrı Yöneti̇mi̇nde Kullanımı Canan Kanat-Gülay Altun Uğraş Sağlık ve Spor Bilimleri
Kalkaneusta Sık Görülen Bir Tümör: İ̇ntraosseoz Lipom Ramazan Atiç Sağlık ve Spor Bilimleri
Retrosternal Guatrda Cerrahi Öncesi Görüntülemede Kritik Karar; Toraks Bt mi? Boyun Bt mi? Yeliz Aktürk Sağlık ve Spor Bilimleri
Böbrek Nakli Alıcılarında Kalp Repolarizasyonu ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi Ertuğrul Erken Sağlık ve Spor Bilimleri
Peri̇natal Dönemde Kültürel İ̇nanç ve Uygulamalar Pınar Kara-Evşen Nazi̇k Sağlık ve Spor Bilimleri
Transfemoral ve Transti̇bi̇al Ampute Hastalarda Test Soket Uygulamasının Ağrı, Fonksi̇yonelli̇k ve Protez Memnuni̇yet Üzeri̇ne Pozi̇ti̇f Etki̇leri̇ Abdulkadir Aydın Sağlık ve Spor Bilimleri
Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda İ̇letişim Becerilerinin Değerlendirilmesi Sevinç Apaydın-Ş. Efsun Antmen-Sema Erden Ertürk Sağlık ve Spor Bilimleri
Sağlık Yüksekokulu Öğrenci̇leri̇nde Çevre İ̇le İ̇lgi̇li̇ Ki̇tap Okumanın Çevre Sorunlarına Yöneli̇k Farkındalık Düzeyi̇ne Etki̇si̇ Necmettin Çi̇ftci̇-Ömer Yıldırım Sağlık ve Spor Bilimleri
Hemşi̇releri̇n Sosyal İ̇yi̇li̇k Düzeyleri̇ni̇ Etki̇leyen Faktörler Mustafa Durmuş-Necmettin Çi̇ftci̇-Abdullah Gerçek-Ömer Taşçı Sağlık ve Spor Bilimleri
Ameli̇yathanelerde Floroskopi̇k İ̇şlemler Esnasında Oluşan Radyasyonun Kontrolündeki̇ Esaslar Necati̇ Çi̇çek-Recep Aydın-Hacı Bayram Tosun-Abuzer Uludağ Sağlık ve Spor Bilimleri
Distal Tibia Kırıklarında Yeni Dizayn Edilmiş İntramedüller Çivi ve Distal Kilit Sistemi ile Tedavinin Klinik ve Radyolojik Sonuçları Ramazan Atiç Sağlık ve Spor Bilimleri
‘temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarında Düşük Doz Lazer Uygulamalarına İ̇lişkin Güncel Yaklaşımlar’ Zeynep Şahi̇n-Gülfem Ergün Sağlık ve Spor Bilimleri
Hemşi̇reli̇k Öğrenci̇leri̇ni̇n Çocuk İ̇sti̇smarı Hakkında Bi̇lgi̇ Düzeyleri̇ Kevser Sevgi Ünal-Edanur Tar-Ebru Gözüyeşi̇l -Derya Ati̇k-Hilal Karatepe -Ulviye Yüce Sağlık ve Spor Bilimleri
Türkiye de Sepsis Tanısı ile Yatan Hastalarda Üreyen Mikroorganizmalar ve Tedavi Süreleri İlhan Bahar Sağlık ve Spor Bilimleri
Kronik İdiyopatik Ürtikerde D Vitamini Düzeyinin Araştırılması Hülya Nazik-Mehmet Kamil Mülayim Sağlık ve Spor Bilimleri
Ortopedi̇k Enfeksi̇yonların Tanı ve Tedavi̇si̇nde Multi̇di̇si̇pli̇ner Yaklaşımın Önemi̇ Abuzer Uludağ-H.Bayram Tosun Sağlık ve Spor Bilimleri
Diş Hekimliğinin Geleceğinde Nanoteknolojik Uygulamalar Ayşe Seda Ataol-Gülfem Ergün Sağlık ve Spor Bilimleri
Komplike İ̇ntraabdominal Enfeksiyonların Cerrahi Tedavi ve Sonuçlarının Analizi Sabri Özdaş-Safa Önel Sağlık ve Spor Bilimleri
Sağlık Çalışanlarında İ̇ş Stresi ve Yabancılaşma Merve Bahadır-Ayşe Ercan Sağlık ve Spor Bilimleri
Kadınların Probi̇yoti̇k Gıdalar Hakkında Bi̇lgi̇ Düzeyleri̇ ve Tüketi̇m Durumları Ebru Gözüyeşil-Ayten Arıöz Düzgün-Mete Sucu Sağlık ve Spor Bilimleri
Mediastinitin Prognozu ve Tedavi Yöntemi Menduh Oruç Sağlık ve Spor Bilimleri
Ağrı Etyoloji̇si̇nde Geçi̇ci̇ Reseptör Potansi̇yeli̇ Kanallarının Rolü Öznur Uludağ Sağlık ve Spor Bilimleri
Sağlık Sektöründe Kurumsal Performans Yöneti̇mi̇ (Genel Bi̇r Değerlendi̇rme) Fatma Leyla Çezi̇k Sağlık ve Spor Bilimleri
Venöz Yetmezli̇k ve Vari̇s Tedavi̇si̇nde Si̇yanoakri̇lat Kullanımı ve Sonuçlarımız Cengiz Güven Sağlık ve Spor Bilimleri
Talus Osteochondral Lesi̇onlar İ̇çi̇n Artroskopi̇k Tedavi̇ Sonuçlarımız Azad Yıldırm Sağlık ve Spor Bilimleri
Öğrenci̇leri̇n Empati̇k Eği̇li̇m Düzeyleri̇ ve Saldırganlık Düzeyleri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Kevser Sevgi Ünal-Edanur Tar-Ebru Gözüyeşi̇l -Derya Ati̇k-Ulviye Yüce-Hilal Karatepe Sağlık ve Spor Bilimleri
Hemşi̇reli̇k Öğrenci̇leri̇ni̇n Ruhsal Zekâ Düzeyleri̇ni̇ Etki̇leyen Faktörler Mustafa Durmuş-Abdullah Gerçek-Necmettin Çi̇ftci̇-Ömer Taşçı Sağlık ve Spor Bilimleri
Radyoloji Teknikerlerinde Tiroid Nodül Varlığı ve Mesleki Çalışma Süresi Arasındaki İ̇lişkinin Değerlendirilmesi Mehmet Şirik Sağlık ve Spor Bilimleri
Migren Hastalarında Serum İ̇skemi Modifiye Albümin Düzeyleri Suat Çakına-Selma Yücel-Çağan Polat Sağlık ve Spor Bilimleri
Sağlık Çalışanlarının Kanıta Dayalı Uygulamalara Yöneli̇k Tutumlarının Beli̇rlenmesi̇ Şenay Pehli̇van-Duygu Öztaş Sağlık ve Spor Bilimleri
Herpes Zoster Hastalarının Değerlendirilmesi Selçuk Nazi̇k-Hülya Nazi̇k Sağlık ve Spor Bilimleri
Penil Fraktür Olgularımızın Tanı, Tedavi ve Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi Ali Çift Sağlık ve Spor Bilimleri
Türk Kadınlarında Kendi Kendine Meme Muayenesi ve Mamografi Tarama Davranışları: Türkiye Sağlık Araştırması Kullanarak Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller Hatice Özkoç-Media Subaşı-İ̇mren Saygır Yılmaz Sağlık ve Spor Bilimleri
Perkütan Koroner Girişim Sırasında Kardiyak Arrest Olan ve Cpr Eşliğinde Acil Cabg Operasyonu Uygulanan Olgu Mevlüt Doğukan Sağlık ve Spor Bilimleri
Bilgisayarlı Tomografinin Perfore Appendisitli Olgularda Ampirik Antibiyoterapiye Katkısı Ali Haydar Baykan-İ̇brahim İ̇nan-Hakan Sezgin Sayıner Sağlık ve Spor Bilimleri
Primer İ̇nfertilitesi Olan Klinefelter Sendromlu Olguların Değerlendirilmesi Mehmet Özgür Yücel Sağlık ve Spor Bilimleri
Acil Servise Başvuran Hastalarda İ̇ntravenöz Kontrast Madde Verilerek Çekilen Tomografi Sonrası Kontrast Madde Nefropatisi Gelişme Sıklığı Hakan Hakkoymaz-Mehmet Okumuş Sağlık ve Spor Bilimleri
Kahramanmaraş İ̇l Merkezli̇ On Beş Yaş Üzeri̇ Kadınlarda Üri̇ner İ̇nkonti̇nans Prevalans Çalışması Can Benlioğlu Sağlık ve Spor Bilimleri
Erkek Hastada Sonda Balonu Kalıntısına Sekonder Gelişen Mesane Taşı Can Benlioğlu Sağlık ve Spor Bilimleri
Cad/cam Teknolojisi ile Tam Protezlerin Tasarımı ve Üretimi Zeynep Şahi̇n-Gülfem Ergün Sağlık ve Spor Bilimleri
Üreter Taşları Olan 7 Yaş ve Altı Çocuklarda Üreterorenoskopi Tedavisinin Etkinliği Murat Gezer Sağlık ve Spor Bilimleri
Uzun Süreli Egzersiz, Sosyal Izolasyon Stresi Oluşturulmuş Sıçanlarda Anksiyeteyi Azaltır Neriman Ezgın-Leyla Sahın Sağlık ve Spor Bilimleri
Nikotin Maruziyetinin Fare Testisi Üzerine Etkileri Seli̇n Hazır-Ali Aşkın-Sema Erden Ertürk Sağlık ve Spor Bilimleri
Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerde Gebelik Uyumunun Sağlık Uygulamalarına Etkisi Öznur Akçayüzlü-Evşen Nazi̇k Sağlık ve Spor Bilimleri
12-14 Yaş Aralığındaki̇ Öğrenci̇leri̇n Bi̇li̇şsel Çarpıtmaları İ̇le Sosyal Fobi̇ Beli̇rti̇ Düzeyleri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ -Adana İ̇li̇ Örneği̇-(*) Çidem Vatansever Bulut-Şükrü Uğuz-Mahmut Oğuz Kutlu Sağlık ve Spor Bilimleri
Acil Servisimize Akut Üst Gastrointestinal Kanama Nedeniyle Başvuran Hastaların Analizi Hakan Hakkoymaz-Özlem Güler Sağlık ve Spor Bilimleri
Posterior Dişsiz Bölgede Kısa İ̇mplant Uygulamalarına İ̇lişkin Güncel Gelişmeler Ayşe Özcan-Küçük-Adnan Kılınç-Mert Ataol-Mustafa Gündoğdu-Gelengül Gürbüz-Urvasızoğlu Sağlık ve Spor Bilimleri
Çene-Yüz Deformitelerinin Düzeltilmesi Cerrahilerinde Sanal Planlama ve 3 Boyutlu Yazıcılar Mert Ataol-Ümit Ertaş-Ayşe Özcan-Küçük-Mehmet Uğurlu-Nesrin Saruhan Sağlık ve Spor Bilimleri
Türkiye’de Yoğun Bakımlarda Yaşam Beklentisi Olamayan Hastalar ile İlgili Olarak Hasta Yakınlarının Görüşleri Gülseren Elay Sağlık ve Spor Bilimleri
Görüntüleme Eşliğinde Perkütan Toraks Biyopsisi: Tek Merkez Deneyimimiz Erdal Karavaş-Edhem Ünver Sağlık ve Spor Bilimleri
Kri̇ti̇k Hastalarda Görülen Ti̇roi̇t Hormon Sevi̇yesi̇ndeki̇ Deği̇şi̇kli̇kler Türkay Akbaş Sağlık ve Spor Bilimleri
Organ Nakli̇ ve Bağışına Yöneli̇k Tutumların Beli̇rlenmesi̇ Beyza Erkoç-Emel Avçin-Şeyda Can-Fatma Kocaağa-Onur Yüksel Sağlık ve Spor Bilimleri
Yüzme Sporunun Yaşam Kali̇tesi̇ne Katkıları Fatma Nur Bedir Sağlık ve Spor Bilimleri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Rana Can-Meryem Türkan Işık Erer-Rabiye Erenoğlu-Hatice Tambağ-Gülay Halidi Sağlık ve Spor Bilimleri
Hemşirelik ve Ebelik Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerde Ağır Menstrual Kanama Sıklığı: Okul ve Sosyal Yaşama Olan Etkileri Semra Kocaöz-Pınar Kara-Ferdane Taş Sağlık ve Spor Bilimleri
Cerrahi̇ Süreçte Çocuk Hastaya Yaklaşım Sevban Arslan-Pınar Kara-Evşen Nazi̇k Sağlık ve Spor Bilimleri
Di̇abeti̇k Hastalarda Herb-İlaç Etki̇leşi̇mleri̇ni̇n Farkındalığının ve Herbal İ̇çecek Kullanımlarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Duygun Altıntaş Aykan Sağlık ve Spor Bilimleri
Medyada Kadına Yöneli̇k Şi̇ddet Haberleri̇ Gizem Arslan-Duygu Öztaş-Yasemin Yücel Sağlık ve Spor Bilimleri
Trakeostomili Hastalarda Ventilatör İ̇lişkili Pnömoni Görülme Sıklığı: Prospektif Çalışma Mehmet Kılıç-Hilmi Demirkıran-Nureddin Yüzkat Sağlık ve Spor Bilimleri
Hastanede Yatan Yaşlı Hastaya Klinik Farmakoloji Yaklaşımı Zeynep Güneş Özünal Sağlık ve Spor Bilimleri
Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılan ve Katılmayan Bireylerin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin İ̇ncelenmesi Dilek Sevimli-Murat Sanrı-Servet Özoruç Sağlık ve Spor Bilimleri
Algılanan Stres Düzeyi, Fiziksel Aktivite ve Beden Kütle İ̇ndeksi Arasındaki İ̇lişki Dilek Sevimli-Murat Sanrı-Servet Özoruç Sağlık ve Spor Bilimleri
Sağlık Profesyonelleri̇nde Vi̇cdan Stresi̇ Sibel Öner Yalçın-Funda Gülay Kadıoğlu-Selim Kadıoğlu Sağlık ve Spor Bilimleri
Sınıflama Modellerinin Performanslarının Değerlendirilmesi. Veri Seti Üzerinde Uygulama Hülya Binokay-Yaşar Sertdemir Sağlık ve Spor Bilimleri
Sirkumsizyonda Uygun Yaş ve Anestezi Tipi Tercihi; İkinci Basamak Sağlık Merkezindeki 4223 Sünnet Vakasının Analizi Veli Avci Sağlık ve Spor Bilimleri
Tokat Devlet Hastanesi̇nde Çalışan Hemşi̇relerde Kesi̇ci̇ ve Deli̇ci̇ Yaralanma Durumlarının İ̇ncelenmesi̇ Serhat Gülpınar-Mücahit Eğri̇ Sağlık ve Spor Bilimleri
Diş Hekimliğinde Tamamlayıcı Bitkisel Tedaviler Gülfem Ergün-Zeynep Şahi̇n-İ̇rem Kara Sağlık ve Spor Bilimleri
Tıpta Multidisipliner Bir Sorun: Antibiyotik Direnci Elçin Akduman Alaşehir Sağlık ve Spor Bilimleri
Preempti̇f Gabapenti̇ni̇n Laparoskopi̇k Kolesi̇stektomi̇ Sonrası Postoperati̇f Analjezi̇k Kullanımına Etki̇si̇ Abdullah Ömer Atsal-Ömer Faruk Boran Sağlık ve Spor Bilimleri
Torakoskopi̇k Konjeni̇tal Di̇afragma Herni̇ Onarımı Cerrahi̇si̇nde Anestezi̇ Yöneti̇mi̇ Ömer Faruk Boran Sağlık ve Spor Bilimleri
Di̇yarbakır İ̇li̇nde Anestezi̇ Uygulayıcılarında Tükenmi̇şli̇k Sendromu Sıklığının Araştırılması Mustafa Bıçak-Feyzi Çelik-Abdulmenap Güzel Sağlık ve Spor Bilimleri
Kisspeptin-10’un Geçici Serebral İ̇skemi Sonrası Böbrekteki Oksidan ve Antioksidan Aktiviteye Etkisi Hatice Akkaya Sağlık ve Spor Bilimleri
Kanserli Hücrelerin Gümüş Anot ile Durdurulması Ilke Evrim Secinti Sağlık ve Spor Bilimleri
Üniversite Hastanesinde Engelli Bireylere Yönelik Uygulamalar ve Sağlık Personelinin Engellilere Yönelik Tutumları Elif Kılıç-Rıza Çıtıl Sağlık ve Spor Bilimleri
Çocuk Hastalarda Multidisipliner Diş Hekimliği Tedavilerinde Kullanılan Davranış Yönlendirme Teknikleri Ebru Deli̇kan-Seçki̇n Aksu-Seçi̇l Çalışkan Sağlık ve Spor Bilimleri
Di̇ş Heki̇mli̇ği̇nde Roboti̇k Uygulamalar: Bi̇r Li̇teratür Derlemesi̇ Gülfem Ergün -Ayşe Seda Ataol-Bahar Tekli̇ Sağlık ve Spor Bilimleri
Yaşlanan Erkekte Androjen Eksi̇kli̇ği̇ Yalçın Kaya Evli̇yaoğlu Sağlık ve Spor Bilimleri
Üroloji̇de İ̇laç Yan Etki̇leri̇ Yalçın Kaya Evli̇yaoğlu Sağlık ve Spor Bilimleri
Van Kalesi̇ Höyüğü İ̇nsan İ̇skelet Kalıntılarından Boy Uzunluğunun Hesaplanması Ece Buru-Zehra Özbulut Sağlık ve Spor Bilimleri
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Merkez Laboratuvar Hizmetlerine Göçün Etkisi: Suriyeli Sığınmacılarla Güçlükler ve Kolaylıklar Gülçin Dağlıoğlu-Özlem Görüroğlu Öztürk-Fi̇li̇z Ki̇bar-Sali̇h Çeti̇ner-Nevi̇n Yılmaz-Tamer C. İ̇nal-Akgün Yaman Sağlık ve Spor Bilimleri
Rejyonal Anestezi Altındaki Olguda Gelişen Tur-P Sendromu ve Akut Pulmoner Ödem Tablosu: Olgu Sunumu Mehmet Kılıç-Nureddin Yüzkat-Celaleddin Soyalp Sağlık ve Spor Bilimleri
Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Periodontal Durum, Ağız Bakım ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Nazan Koçak Sağlık ve Spor Bilimleri
Taksifolinin, Sıçanlarda Paklitaxel İlişkili Oksidatif Stresle İndüklenen Kalp Myokard Dokusunda Dna Mutasyonuna Etkisi Renad Mammadov Sağlık ve Spor Bilimleri
Yoğun Bakım Ünitesinde Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulama Sonuçlarımız Nureddi̇n Yüzkat-Celaleddi̇n Soyalp Sağlık ve Spor Bilimleri
Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Respiratuvar Sinsityal Virusun Real-Time Pcr ile Araştırılması Ayfer Yolcu-Nuran Karabulut-Sema Alaçam-Sevim Meşe-Ali Agaçfidan Sağlık ve Spor Bilimleri
Gebelerde Anksi̇yete ve Depresyon Düzeyleri̇ ve Etki̇leyen Faktörleri̇n Beli̇rlenmesi̇ Meltem Akbaş-Meryem Türkan Işık Sağlık ve Spor Bilimleri
Fetal Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Tanı Alan 30 Konjenital Anomali ve Patoloji Vakasının Retrospektif Değerlendirilmesi Hüseyin Akdeniz-Özkan Özen Sağlık ve Spor Bilimleri
İ̇nvajinasyon Tedavisinde İyi Bir Seçenek; Hidrostatik Redüksiyon Mehmet Göksu Sağlık ve Spor Bilimleri
Tıp Fakültesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Hi̇zmet Kali̇tesi̇ Görüşünü Etki̇leyen Deği̇şkenler Fatma Bolaç-Oya Ögenler-Hüseyin Selvi Sağlık ve Spor Bilimleri
Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Floroskopinin Kullanımı: Klinik Deneyimimiz Hikmet Zeytun-Erol Basuguy Sağlık ve Spor Bilimleri
Sağlıklı Bireylerde El ve Parmak Antropometrik İndeks Değerlerinin Belirlenmesi Ayşe Gül Uygur-Sema Özandaç Polat-Ahmet Hilmi Yücel Sağlık ve Spor Bilimleri
Sağlıklı Yaşlı Bireylerde Corpus Callosum İndex Değerinin Belirlenmesi Sema Özandaç Polat-Ayşe Gül Uygur-Mahmut Öksüzler-Yasemin Öksüzler-Ahmet Hilmi Yücel Sağlık ve Spor Bilimleri
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Dersi̇ni̇n Öğrenci̇leri̇n Değer Algıları Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇ Meriç Eraslan-Atilla Pulur Sağlık ve Spor Bilimleri
Türki̇ye’de Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Öğretmenleri̇ni̇n Meslek Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunların Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Meriç Eraslan-Kadir Pepe Sağlık ve Spor Bilimleri
Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Öğretmen Adaylarında Mesleki̇ Öz-Yeterli̇k Algısı İ̇le Öğretmenli̇k Mesleği̇ne Yöneli̇k Tutum Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Meriç Eraslan Sağlık ve Spor Bilimleri
Naringinin Mesane Kanseri Üzerinde Apoptotik Etkilerinin Araştırılması Zühtü Tansuğ-Atilla Arıdoğan-Volkan İ̇zol-Halil Mahir Kaplan-Ergin Şingirik Sağlık ve Spor Bilimleri
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumları Sevban Arslan-Sevgi Deniz Doğan-Evşen Nazik-Şeyma Yurtseven-Seda Karaçay Yıkar-Sevilay Erden Yüksekkaya Sağlık ve Spor Bilimleri
Vardiya Sistemiyle Çalışan Hemşirelerin Uyku Kalitesinin İ̇ncelenmesi Sevban Arslan-Nursevim Aydıngülü-Halil Koparan-Sevgi Deniz Doğan Sağlık ve Spor Bilimleri
İ̇ntravenöz Tromboli̇ti̇k Tedavi̇ Uygulanan Akut İ̇skemi̇k İ̇nme Hastalarında Kli̇ni̇k Özelli̇kler ve Tedavi̇ Etki̇nli̇ği̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Turgay Demir-Mehmet Balal Sağlık ve Spor Bilimleri
6-14 Yaş Grubu Çocukların Ağız Diş Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi Hüsniye Gümüş-Buşra Kürem Sağlık ve Spor Bilimleri
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Fi̇zi̇ksel ve Sporti̇f Etki̇nli̇klere Katılımını Engelleyen ve Güdüleyen Faktörleri̇n Anali̇zi̇ Mehmet Akif Ziyagil-Kemal Tamer-Öner Kabasakal-Yıldırım Kayacan Sağlık ve Spor Bilimleri
Spor Salonlarına Gi̇den Ki̇şi̇leri̇n Genel Beslenme Alışkanlıklarının Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenlere Göre İ̇ncelenmesi̇ Gi̇zem İ̇lki̇n Ki̇ltan-İ̇brahi̇m Bozkurt-Alparslan Görücü Sağlık ve Spor Bilimleri
Adana İ̇linde Primer İ̇ntraserebral Kanamaların Klinik Özellikleri ve Mortalite Mehmet Taylan Pekoz-Mehmet Balal Sağlık ve Spor Bilimleri
Yaşlılarda Düzenli̇ Egzersi̇zi̇n Depresyon Beli̇rti̇leri̇ Üzeri̇ne Etki̇si̇ Güner Çi̇çek Sağlık ve Spor Bilimleri
Luteinin Sıçanlarda Sisplatinle İndüklenen Oksidatif Testis Hasarına Etkisi Aslı Özbek Bilgin-Bahadır Süleyman Sağlık ve Spor Bilimleri
Di̇z Osteoartri̇ti̇ Olan Bi̇reylere Uygulanan Akupres’i̇n Ağrı, Fonksi̇yonel Durum ve Yaşam Kali̇tesi̇ne Etki̇si̇ Tuğba Aydemi̇r-Rabiye Çırpan-Pınar Teki̇nsoy Kartın Sağlık ve Spor Bilimleri
Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter Baumannii İzolatlarında Karbapenemaz Genlerinin Karakterizasyonu ve Filogenetik İlişkilerinin Tespiti Suna Kızılyıldırım-Farzad Heydari-Cansu Önlen Güneri-Fatih Köksal Sağlık ve Spor Bilimleri
Yanık İ̇yileşmesinde Kullanılan Bitkisel Tedaviler Sevban Arslan-Sevgi Deni̇z Doğan-Nursevim Aydıngülü Sağlık ve Spor Bilimleri
Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Meryem Altun-Mustafa Tunçel-Burcu Güvendi̇ Sağlık ve Spor Bilimleri
Poliaksiyel Vida ve Rot ile Kombine İntrameduller Çivi Özhan Pazarcı Sağlık ve Spor Bilimleri
Cerrahi̇ Öncesi̇ Açlık Süreleri̇ne Göre Bulantı Ve/veya Kusma Semptomlarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Hamide Şişman-Sevban Arslan-Refiye Özgen-Dudu Alptekin-Derya Gezer-Esma Gökçe-Sevgi Deniz-Şeyma Yurtsever Sağlık ve Spor Bilimleri
Hemşi̇reli̇k Öğrenci̇leri̇ni̇n Toplumsal Ci̇nsi̇yet Rolleri̇ne İ̇li̇şki̇n Tutumlarının Beli̇rlenmesi̇ Sevban Arslan-Seda Karaçay Yıkar-Sevgi̇ Deni̇z Doğan-Evşen Nazi̇k-Nursevi̇m Aydıngülü Sağlık ve Spor Bilimleri
Türkiye’de Mersin İliyle İlgili Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (2013-2018) Selda Okuyaz-Oya Ögenler Sağlık ve Spor Bilimleri
Multi-Model Ev Egzersiz Programının Serebral Palsi’li Çocukların Fonksiyonları Üzerine Etkileri Sema Özandaç Polat-Gonca İ̇nce Sağlık ve Spor Bilimleri
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Nedenleri , Antibiyotik Kullanma Alışkanlığı ve Mortalite Oranlarımız Yavuz Orak Sağlık ve Spor Bilimleri
Humerus Cisim Kırıklarında Cerrahi Tedavi Yöntemlerimiz Seyran Kılınç Sağlık ve Spor Bilimleri
Karaciğer Metastatik Tümörlerinde Cerrahi Deneyimlerimiz Tolga Kalaycı-Ümit Haluk İ̇li̇klerden Sağlık ve Spor Bilimleri
Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arzu Yüksel Sağlık ve Spor Bilimleri
Klinik Uygulamaya Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi Arzu Yüksel Sağlık ve Spor Bilimleri
Demansı Olmayan Yaşlı Parkinson Hastalarında Kognisyon ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Arasındaki İlişki Aydın Çağaç-Levent Ediz Sağlık ve Spor Bilimleri
Anestezi Uygulamalarının Postoperatif Ağrıyı Önlemede Etkinliği: Tek Merkezli Prospektif Çalışma Hilmi Demirkıran Sağlık ve Spor Bilimleri
Tıp Etiği ve Vicdan Sibel Öner Yalçın-Funda Gülay Kadıoğlu-Selim Kadıoğlu Sağlık ve Spor Bilimleri
Postural ve Fonksiyonal Lateral Tercihler ile Çiğneme Tarafı Arasındaki İ̇lişkiler Özlem Ergül Erkeç-Sıddık Keskin Sağlık ve Spor Bilimleri
Okul Öncesi̇ Dönemde Bulunan Çocuklarda Spora Katılımın İ̇nce Motor Beceri̇leri̇n Geli̇şi̇mi̇ne Etki̇leri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Mesut Heki̇m Sağlık ve Spor Bilimleri
Genç Futbolcularda Dar Alan Oyunlarının Fi̇zyoloji̇k Yapı Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇mesi̇ Mesut Heki̇m Sağlık ve Spor Bilimleri
İ̇nferti̇li̇te Tedavi̇si̇nde Son Geli̇şmeler Pınar Kara-Evşen Nazi̇k Sağlık ve Spor Bilimleri (Poster)
Role Of Autophagy In The Treatment Of Neurodegeneratıve Dıseases Cagla Akinci Uysal-Meryem Temiz-Resitoglu-Seyhan Sahan-Firat Sağlık ve Spor Bilimleri (Poster)
Mtrr A66g Gen Polimorfizm ile Multipl Skleroz Arasındaki İ̇lişki Suat Çakına-Özgül Ocak-Adile Özkan-Selma Yücel-Handan Işın Özışık Karaman Sağlık ve Spor Bilimleri (Poster)
Fraudulence Versus Sport Moralism Vahid Karim Azad Marjani-Fatemeh Karami Sağlık ve Spor Bilimleri (Poster)
Uzun Süreli Uyku Yoksunluğu ve Kafein Tüketimine Maruz Kalmak, Süperoksit Dismutaz Enzimi Azalmasıyla Antioksidan Kapasiteyi Azaltır Leyla Sahın-Neriman Ezgın-Özge Selin Cevık Sağlık ve Spor Bilimleri (Poster)
Psi̇ki̇yatri̇k Bozukluğu Olan Bi̇reyleri̇n Ergenli̇k Dönemi̇ndeki̇ Çocuklarının Yaşadığı Psi̇kososyal Sorunlar Münevver Boğahan-Serpi̇l Türkleş Sağlık ve Spor Bilimleri (Poster)
Hızlı İ̇yi̇leşme Protokolleri̇ Çerçevesi̇nde Ji̇nekoloji̇k Cerrahi̇ Sonrası Analjezi̇de Güncel Yaklaşımlar ve Hemşi̇reni̇n Rolü Sevilay Erden-Seda Karaçay Yıkar-Kübra Ece Özkan-Saadet Nazlı Kubi̇lay Sağlık ve Spor Bilimleri (Poster)
Naringinin Mesane Kanseri Üzerinde Apoptotik Etkilerinin Araştırılması Zühtü Tansuğ-Atilla Arıdoğan-Volkan İ̇zol-Halil Mahir Kaplan-Ergin Şingirik Sağlık ve Spor Bilimleri (Poster)
Akıllı Telefonların ve Bi̇lgi̇sayarların Ağrı Yöneti̇mi̇nde Kullanımı Sevilay Erden-Seda Karaçay Yıkar-Fadime Çakır-Ebru Var Sağlık ve Spor Bilimleri (Poster)
Hastaların Cerrahi Öncesi Korku Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Belirlenmesi Refiye Özgen-Sevban Arslan-Hamide Şişman-Dudu Alptekin-Derya Gezer-Esma Gökçe-Sevgi Denizdoğan-Şeyma Yurtseven Sağlık ve Spor Bilimleri (Poster)
Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlardan İ̇zole Edilen E. Coli Suşlarında Gsbl Üretimi ve Antibiyotik Direnç Profilleri Cansu Önlen-Suna Kızılyıldırım-Fatih Köksal Sağlık ve Spor Bilimleri (Poster)
Treatment Approaches Focuced On Apoptosıs In Cancer Zari̇fe Pi̇re-Demet Si̇nem Güden-Seyhan Şahan-Fırat Sağlık ve Spor Bilimleri (Poster)
Yapısal Sermaye ve Müşteri̇ Sermayesi̇ni̇n Örgütsel Çevi̇kli̇k ve Rekabet Avantajına Etki̇leri̇ Mehmet Sağır-Aslı Uğur Aydın Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Understanding The Social Cohesion: The Perception Of Syrian Refugee Ilgar Seyidov-Deniz Ersoy Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ti̇caret Fi̇rmalarında Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Ekosi̇stemi̇ni̇ Etki̇leyen Faktörleri̇n Topsıs ve Vıkor Yöntemleri̇ İ̇le Karşılaştırmalı Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Murat Atan-Mehmet Öksüzkaya-Sibel Atan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Federal Almanya’nın Yöneti̇m Yapısı Abdulvahap Akıncı-Oğuz Yavuzyılmaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye'de Kırsal Göç Kararında Cinsiyet Faktörü Üzerine Bir Yaklaşım Ertuğrul Güreşci Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çocuklara Yöneli̇k Yapılan, Yi̇yecek ve İ̇çecek Reklamlarının, Çocuklarda Görülen Obezi̇te Artışı İ̇le İ̇li̇şki̇si̇ Tuğçe Tunçer Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Reklamda İ̇ri̇tasyon Ögesi̇: Güzelli̇k Mi̇ Çi̇rki̇nli̇k Mi̇ Tuğçe Tunçer Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sürdürülebi̇li̇r Turi̇zm Bağlamında Mardi̇n-Mi̇dyat’ın Kültürel Mi̇rası Özgür Sarı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Teknoloji̇k Deneti̇mi̇n Çalışanlar Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Çağrı Merkezi̇ Çalışanları Örneği̇ Banu Özbucak Albar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Pedegojik Formasyon Eğitimi Alan Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Mesleki Tercihlerine Etki Eden Mentorlar Ramazan Sever Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Dünya da Ulusal Varlık Fonu ve Türki̇ye Varlık Fonu Üzeri̇ne Swot Anali̇zi̇ Şahin Çetinkaya Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Dış Poli̇ti̇kada Denge Oyunu: Jeopolitik Unsurların Etkisi İ̇lker Akdağ-Anıl Çağlar Erkan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal Sorumluluk Olgusuna Çevre Açısından Bakmak Şafak Kaypak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kentsel Çevrenin Değişmeyen Sorunu Olarak Atık, Atık Kültürü ve Yönetimi: Antakya Örneğinde Şafak Kaypak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇’nde İ̇ş Sağlığı ve Güvenli̇ği̇ Si̇stemi̇ ve İ̇ş Kazası ve Meslek Hastalıkları Oranları Serenay Şahin Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkıye’ye Göç Eden Suri̇yeli̇ Kadın Mülteci̇leri̇n Ekonomi̇k Sorunları Dilek Demirbaş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Göç ve Kültürel Bellek Anjelika Şimşek Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Bir Zamanlar Taşrada: 2010 Sonrası Modern Türk Edebiyatında Yeni Nostalji Anlatıları Emrah Pelvanoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal Medyanın Bi̇li̇şi̇m Ağları Sedat Cereci-Kutluay Keskin Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Engelleri̇n Aşılmasında Kent Konseyleri̇ni̇n İ̇şlevi̇: Eski̇şehi̇r Kent Konseyi̇ Örneği̇ Sanem Berkün Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Osmanlı İ̇mparatorluğu Döneminde Adana'daki Vakıf Yapılarında Gerçekleşen Tamirler Mert Ağaoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Yönelik Görüşleri Ayhan Babaroğlu-Emel Okur Metwally Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Siyasi Partilere Yönelik Kanuni Yasakların Türk Siyasi Partilerine Yansıması Selcen Altınbaş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yerel Yöneti̇mlerde Karar Organı Olarak Mecli̇s Güngören Beledi̇yesi̇ İ̇lçe Mecli̇si̇ Örneği̇ Emrah Ongan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Özel Hastane Çalışanlarında Yaşam Doyumu Fatma Kocaağa-Beyza Erkoç-Onur Yüksel Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
The Impacts Of Uncertaınty Regardıng Rısk And Ambıguıty On Borsa Istanbul (Bıst) Ayberk Nuri Berkman Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
An Assessment Of Monetary Polıcy Implemented In Turkey Wıthın The Framework Of Taylor Rule Ayberk Nuri Berkman Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sınıf Öğretmeni̇ Adaylarının Mesleki̇ Değer Yarıgılarının Öğretmenli̇k Mesleki̇ Değerler Ölçeği̇ Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Ramazan Sever-İ̇smet Eryılmaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Stres ve İ̇şkoli̇kli̇ği̇n Nezaketsi̇zli̇k Boyutları Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ne İ̇li̇şki̇n Bi̇r Alan Araştırması İ̇smail Bakan-Burcu Erşahan-Tuba Büyükbeşe-Oğuz Emre Balkar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’de Çke ve Ksh Hipotezlerinin Eşbütünleşme ve Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi Süleyman Yurtkuran-Uğur Korkut Pata Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Concept Of Femme Fatale : An Analysis Of John Keats’ La Belle Dame Sans Merci Tuğçe Kaptan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇ç Ti̇caret Hadleri̇ni̇n Tarımsal Arazi̇ Satışları Üzeri̇ne Etki̇si̇: Çukurova Örneği̇ Erkan Aktaş-Hakan Doğan-Haydar Şengül Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Hava Hukukunun Kapsamı ve Termi̇noloji̇si̇ Eser Gemici-Mehmet Yeşiller Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye Ekonomi̇si̇nde Fi̇nansal Kri̇zleri̇n Ekonomi̇k, Sosyal ve Ahlaki̇ Yapıya Etki̇si̇ Zübeyir Turan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
1980 Sonrası Ülkemiz Ekonomisinde Yaşanan Krizlerin İ̇ktisadi Yapıya Etkisi Zübeyir Turan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Polis Memurlarının Tatil Alışkanlıkları: Gaziantep Örneği Atınç Olcay-Eşref Ay-Müjdat Ertürk Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
G10 Ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisinin Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Testleri ile Analizi Uğur Korkut Pata-Süleyman Yurtkuran Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇ş ve Yaşam Tatmi̇ni̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ye Etki̇ Eden Demografi̇k Deği̇şkenler Üzeri̇ne Araştırma (Bi̇r Uluslararası Fi̇rma Uygulaması) Murat Koç-Yonca Bir Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Eğitim Kurumlarında En Uygun Ders Dağıtım Programı Seçimi Hakan Murat Arslan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çalışma Hayatında Mobbi̇ng Banu Özbucak Albar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Âri̇f Ni̇hat Asya’nın Adana’da Bulunduğu Yıllardaki̇ Edebi̇ Faali̇yetleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Çalışma Sevgi̇ Eşli̇ Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Etki̇li̇ ve Etki̇si̇z Yeni̇li̇k Rekabeti̇: Monopolcü Rekabet Pi̇yasasında Strateji̇k Yeni̇li̇k Yöneti̇mi̇ Hamdi Ayyıldız-Fahrettin Söker Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Şanghay İ̇şbirliği Örgütü Avrupa Birliği'nin Alternatifi Olabilir mi? Özlem Tan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’de Akdeniz Bölgesi Limon Üretici Fiyatları İ̇le Başlıca Tüketim Merkezleri Tüketici Fiyatları Arasındaki İ̇lişki: Tek Fiyat Kanunu- Var Model Analizi Erkan Aktaş-Aynur Karaçoban-Kübra Makca Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Odaşık Vergi Mükellefiyetine İ̇lişkin Özellik Arz Eden Hususlar Selçuk Buyrukoğlu-Ekrem Toparlak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’de Bitcoin Sistemi ve Vergilendirilmesi Selçuk Buyrukoğlu-Zeki Doğan-Hüseyin Kutbay Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Turi̇zm Fakültesi̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Fi̇nansal Okur Yazarlık Bi̇lgi̇ Düzeyi̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma İ̇smail Ukav Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Karizmatik Liderliğin Örgütsel Özdeşleşme ve İ̇ş Tatminine Etkisi Alptekin Sökmen-Yunus Bıyık Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Matrah Aşındırılması ve Kar Aktarımı Eylem Planı Kapsamında Ülkelerin Anlık Bilgi Değişiminin Değerlendirilmesi Erkan Kılıçer-Ekrem Toparlak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye Otomoti̇v Sektöründeki̇ Li̇der Markaların Sosyal Medya Hesaplarındaki̇ Halkla İ̇li̇şki̇ler Çabalarının İ̇rdelenmesi̇: Facebook Üzeri̇ne Bi̇r İ̇çeri̇k Anali̇zi̇ Onur Çeli̇k Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Pazar Açıklığı Endeksi̇ni̇n Topsi̇s Yöntemi̇ İ̇le Yeni̇den Hesaplanması Ömer Faruk Rençber Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yerel Yöneti̇mler ve Yeni̇ Yöneti̇m Yaklaşımları Sanem Berkün Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
‘‘albert Camus’ de Felsefi̇ İ̇nti̇har ve Başkaldırı’’ Arslan Topakkaya-Zehra Selva Duykop Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Örgütsel Özdeşleşmenin İ̇ş Tatmini ve İ̇şten Ayrılma Niyetine Etkisi Alptekin Sökmen-Yunus Bıyık Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Bi̇reyleri̇n Moda Ürünleri̇ni̇ Satın Alma Terci̇hleri̇ne Sosyal Medya Etki̇si̇ Hale Bütün Bayram-Süheyla Bayraktar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türk İ̇kti̇sat Tari̇hi̇nde “hali̇l İ̇nalcık” ve “sabri̇ Ülgener’i̇n” İ̇kti̇sadi̇ Düşünceleri̇ne Karşılaştırmalı Perspekti̇ften Bakış Aslıhan Naki̇boğlu-Cevdet Can Sarıyıldız Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ulusal Mutfak Kültürünü Korumaya Dönük Yasal Düzenlemeler: İ̇talya Örneği̇ Sedat Deği̇şgel Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kalkınma ve Büyüme İ̇le İ̇lgi̇li̇ Çağdaş İ̇kti̇sadi̇ Kuramlar Hakkı Çi̇ftçi̇ Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Strateji̇k İ̇nsan Kaynakları Yöneti̇mi̇ne Geçi̇ş Süreci̇nde Deği̇şen Moti̇vasyon Uygulamaları: Büyük Ölçekli̇ Şi̇rket İ̇ncelemeleri̇ Serap Özen-Gamze Bulut Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kurumsal İ̇letişim İ̇ş İ̇lanları Üzerine Bir İ̇çerik Analizi Özgür Kılınç-Mevlüt Akyol Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Küresel Bir Sorun Olarak Göç ve Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları Esin Ömer-Senem Demi̇rkıran Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Engelli Çalışanlar ile Diğer Çalışanların İ̇letişim Engelleri ve İ̇ş Doyumuna Bakış Açıları Üzerine Nitel Bir Araştırma Tuğba İ̇madoğlu-Rabi̇a Kurşuncu-Mustafa Fedai̇ Çavuş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Petrol Fi̇yatları, Gıda Fi̇yatları ve Enflasyon İ̇li̇şki̇si̇: Yapısal Var Anali̇zi̇ Bulguları Ali Eren Alper-F. Özlem Alper Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Şehirlerin Markalaşmasında Yemek Kültürünün Önemi Selin Ünal Çimçek-Burak Çamurdan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yükseköğreti̇m Kurumlarında Pazarlama İ̇leti̇şi̇mi̇ Faali̇yetleri̇ni̇n Öğrenci̇ Terci̇hleri̇ Üzeri̇ndeki̇ Rolü Erhan Durur-Ahmet Tan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye’deki̇ ve Dünyadaki̇ Başarılı Advergame Uygulamaları Oğuz Yavuzyılmaz-Abdulvahap Akıncı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
2001 Kri̇zi̇ Sonrası Düzenleme Dönemi̇nde Türk Bankacılığı’nın Fi̇nansal Görünümü Şenol Kandemir-Canol Kandemir Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Augustinusçu "Aşk"In Analizi Caner Çi̇çekdağı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
A Grubu Seyahat İ̇şletmeleri̇nde Yöneti̇ci̇ Eği̇ti̇mi̇ni̇n Organi̇zasyon Yapısına Etki̇leri̇: İ̇zmi̇r İ̇li̇nde Faali̇yet Gösteren A Grubu Seyahat Acentaları Üzeri̇ne Bi̇r Uygulama Esin Özkan-Samet Can Curkan-Mehmet Alper Nisari Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Tunceli̇ / Ovacık ’ta Su Kültürü Seval Perk Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sekreterlik ve Yönetici Asistanlığı Mesleğinin Erkek Üyelerine Türk Toplumunun Bakışı Yusuf Kaya Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kri̇pto Paralar ve Muhasebeleşti̇ri̇lmesi̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme İ̇lker Kefe-Mustafa Kıllı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Emekli̇li̇k Yatırım Fonlarının Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak İ̇ncelenmesi̇ Ömer İ̇skenderoğlu-Seçkin Arslan-Mehmet Sinan Çeli̇k Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Turi̇zmde Yeni̇ Trendler: Helal Turi̇zmi̇n Türki̇ye’deki̇ Geli̇şi̇mi̇ ve Arz Potansi̇yeli̇ Cemil Gündüz-Yılmaz Ağca-Hüseyin Aksoy Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
The Economic Effects Of Medical Tourism Levent Yülek Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Mersin’de Kamu Hizmeti Veren Bir Özel Girişimcilik: Elektrik Şirketi (1924-1939) Ozan Arslan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Firmalararası Ticari Alacak Kredisini Açıklayan Teoriler: Borsa İ̇stanbul’da Bir Uygulama Arzu Şahin Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yüz Yıl Savaşları (1337-1453) Tolgahan Karaimamoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yontuk Taşlar ve Adana Prehistoryası Christopher Edens Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Dulkadi̇r Beyli̇ği̇ Dönemi̇nde Sosyal ve Kültürel Hayata Dai̇r Bi̇r Araştırma Mehibe Şahbaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Osmanlı Sanayi̇si̇ni̇n Günümüze Yansımaları Çiğdem Ünal Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇nsan Sermayesi̇ ve Yapısal Sermayeni̇n Örgütsel Çevi̇kli̇ğe ve İ̇şletme Performansına Etki̇leri̇ Mehmet Sağır-Ali̇ Gönülölmez Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Pi̇yasa Etki̇nli̇ği̇ ve Ocak Ayı Etki̇si̇: Uluslararası Pi̇yasalar Üzeri̇nde Karşılaştırmalı Bi̇r Uygulama Mehmet Ci̇hangi̇r-Fahrettin Söker-Eray Baysa Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇şletme-Tedarikçi İ̇şbirliğinin İ̇şletme Operasyonel Verimliliği Üzerine Etkileri, Bunu Tetikleyen Risk Faktörleri ve Otomotiv Sektörüne Yönelik Bir Araştırma Mehmet Erkut Çağlı-Behiye Gülsün Nakiboğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
2017 Gi̇rdi̇ Çıktı Tablosunun Ras Yöntemi̇yle Tahmi̇ni̇ ve Çoğaltan Anali̇zi̇ Ahmet Sel-Zafer Yıldız-Numan Zengin Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Şeyh Gali̇b’i̇n “hüsn Ü Aşk” Anlatısında Poeti̇k Di̇l ve İ̇maj Salih Uçak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
"Akademide Kadın Çalışmaları : Türkiye’deki “kadın Çalışmaları Lisansüstü Programlarının İ̇ncelemesi" Binaz Bozkur-Aslıhan Doğan Topçu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇lleri̇n Sosyo Ekonomi̇k Geli̇şmi̇şli̇k Performansının Moora Yöntemi̇ İ̇le Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Murat Atan-Mehmet Öksüzkaya-Sibel Atan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇bn Haldun’un Umranının İ̇zi̇nde Osmanlı Devleti̇ni̇n Kuruluşu Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme Aslıhan Yardım-Abdulvahap Akıncı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Fi̇nansal İ̇sti̇krara Yöneli̇k Karşılıklar Poli̇ti̇kası ve Rezerv Opsi̇yon Mekani̇zması Ayşe Ergi̇n Ünal-Emre Esat Topaloğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Bi̇r Halkla İ̇li̇şki̇ler Etki̇nli̇ği̇ Olarak Festi̇valleri̇n Yöre Halkına Etki̇si̇: Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Ki̇raz Festi̇vali̇ Burcu Altıparmak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yolu Adana Düziçi Köy Enstitüsü’nden Geçen Bir Şair: Bahaettin Karakoç’un Poetikası Hakkında Bazı Tespitler Mehmet Feti̇h Yanardağ-Ari̇f Özgen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Osmanlı’nın Suri̇ye Ermeni̇leri̇ ve Günümüzdeki̇ Durumları Beşir Mustafayev-Fatih Fırat Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Almanya’da “öteki” Olmak: Kayıp Kuşağın Gölgesinde Türk Kimliği Emine Yesim Bedlek Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Savaş Karşıtlığının Si̇nemaya Yansıyan Göstergesi̇ ‘utanç’ Fi̇lmi̇ni̇n Alımlama Anali̇zi̇ Fatma Ni̇san-Figen İ̇nankul Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Bir Savaş Yöntemi Olarak İ̇nsani Müdahale Eray Yağanak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
“cadbury! Kanalı Değiştir”: Televizyonun Günümüzdeki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Servet Can Dönmez Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Federal Almanya’nın Yöneti̇m Yapısı Abdulvahap Akıncı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Mi̇lli̇ Ki̇mli̇k İ̇nşası ve Çok Kültürlülük Abdulvahap Akıncı-Oğuz Yavuzyılmaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kafkasya Bölgesi̇ni̇n Kültür Geli̇şi̇mi̇ne Maari̇fçi̇leri̇n Etki̇si̇ Sevinc Qasımova Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Enerji̇ Tüketi̇mi̇ ve Temel Makro Ekonomi̇k Göstergeler Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Tuğçe Gürsel Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Doğu Akdeni̇z’i̇n Geli̇şen Gücü Osmani̇ye Endüstri̇si̇, Geli̇şi̇mi̇ ve Sorunları İ̇smail Musa Kırbaş-Mehmet Tıraş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye’de İ̇smi̇nde Loji̇sti̇k Keli̇mesi̇ Geçen Li̇sansüstü Programlarda Yazılan Tezleri̇n İ̇çeri̇k Anali̇zi̇ Yöntemi̇yle İ̇ncelenmesi̇ Sezen Bozyiğit-Sami Süygün Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇nsan Haklarının Korunması: Ulusal İ̇nsan Hakları Komisyonu ve Ombudsmanlık Senem Demi̇rkıran-Ahmet Ci̇vanoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Farabi’nin El-Medînetü’l-Fâzıla’sının İ̇ncelenmesi ve Platon’un İ̇deal Devlet’i İ̇le Karşılaştırılması Senem Demi̇rkıran-Ahmet Ci̇vanoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Fi̇nansal Yöneti̇m Eği̇ti̇mi̇ Alan Öğrenci̇leri̇n Öğreni̇m Kazanımları Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma İ̇smail Ukav Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Anadolu Fırtına Tanrısının Kökeni̇ Hakkında Yeni̇ Bi̇r Değerlendi̇rme Muhammed Fazıl Hi̇mmetoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Adli̇ Muhasebe Eği̇ti̇mi̇ ve Bi̇r Müfredat Modeli̇ Öneri̇si̇ Mustafa Kıllı-İ̇sa Kılıç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Dünya’da ve Türki̇ye’de Bi̇reysel Emekli̇li̇k Si̇stemi̇ Uygulamaları Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Seçkin Arslan-Mehmet Sinan Çeli̇k-Özkan Haykır Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal Medyanın Bi̇lgi̇ Toplama Amaçlı Kullanım Düzeyi̇ne İ̇li̇şki̇n Bi̇r Araştırma Süheyla Bayraktar-Hale Bütün Bayram Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
“erken Prehi̇storya ve Ki̇li̇kya Bazalt Alanları Projesi̇” Adana Çalışmaları Bakiye Yükmen Edens Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye Enflasyon Görünümüne İ̇li̇şki̇n Bi̇r Değerlendi̇rme Esra N. Kılcı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Dünya’da Kahve Üretimi ve Pazarlamasının Değerlendirilmesi Hüseyin Fatih Atlı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Hatay İ̇li Dörtyol İ̇lçesinde Turunçgil Üretim Ekonomisi Araştırması Hüseyin Fatih Atlı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Teun Van Dijk'ın Söylem Çözümleme Modeli Üzerinden Yeni Medyanın Melez Platformlarına Yönelik Bir Analiz: “sosyal Anne” Uygulaması Servet Can Dönmez-Pelin Özüölmez Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’deki Ekonomik Aktörlerin Avrupa Birliği ile İ̇lişkilere ve Gümrük Birliği Sürecine Yaklaşımları Muzaffer Dartan-Çiğdem Nas-Emirhan Göral Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Buti̇k Otelleri̇n Yöneti̇m Sorunları Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma: Çeşme Alaçatı Örneği̇ Esin Özkan-Samet Can Curkan-Mehmet Alper Nisari Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Güncel Siyaseti Anlama Noktasında Üniversite Öğrencilerinin Yönelimleri: Gümüşhane Üniversitesi Araştırması Fatma Okur Çakıcı-Ahmet Burhan Çakıcı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Günümüz Türk Si̇nemasında Bi̇r Hafıza Mekânı Olarak Yeşi̇lçam: Ari̇f V 216 Senem A. Duruel Erkılıç-Onur Aytaç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Zahi̇tler Kalesi̇ Avlas –ا و لا س (Elai̇ussa Sebaste) Ali İ̇pek Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Gottlob Frege'nin Erken Dönem Wittgenstein Üzerindeki Etkisi Mustafa Yıldırım Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Katılım Bankalarının Dağıttığı Aylık Kâr Payı Oranlarının Karşılaştırmalı Analizi : (2010-2017) Numan Zengin-Zafer Yıldız-Ahmet Sel Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Katılım Bankalarının Karlılığını Etki̇leyen Faktörleri̇n Anali̇zi̇ Numan Zengin-Zekai Şenol Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
The Effects Of Foreıgn Dırect Investments On Envıronmental Qualıty: The Case Of Turkey Faruk Mi̇ke-Ahmet Kardaşlar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Examınıng The Balance Of Payments Constraınts Led Growth For Turkısh Economy: The Fındıng From Ardl Model For Harrod-Thırlwall Law Ömer Tuğsal Doruk-Ahmet Kardaşlar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Tüsi̇ad’ın Türki̇ye’ni̇n Ab Poli̇ti̇kalarına Etki̇si̇ Ahmet Nafiz Ünalmış Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Xııı. ve Xıv. Yüzyılda Anadolu ve Dulkadi̇roğulları Ülkesi̇nde Tasavvuf, Tari̇kat, Ahi̇li̇k, Tekke ve Zavi̇yeler Mehibe Şahbaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çocukların Bakış Açısından Kent : Kent ve Çocuk Sosyolojisi Özlem Aydoğmuş Ördem Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Abdürrezzak Efendizâde Mehmet Sâdık Efendi Sıraç Aktürk Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yeni̇ Toplumsal Hareketler ve Sosyal Medya: Mersi̇n’de Sosyal Medya Üzeri̇nde Örgütlenen Hayvansever Hareketleri̇ Ayla Yunusoğlu Eroğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
2010 Yılı Sonrası Türkiye’de Kamu Sektöründe Yönetişim Performansı Ebru Canıkalp-İ̇lter Ünlükaplan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye-Suri̇ye Kri̇zi̇ni̇n Sınır Kentlere Etki̇leri̇: Hatay Örneği̇ Muharrem Güneş-Eylem Beyazıt-Esra Çiftçi Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
The Relationship Between Employment, Foreign Direct Investment And Industrialization In Turkey Ahmet Kardaşlar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kurumlar Vergisinde Vergi Güvenlik Müesseseleri Burcu Durak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Genç İ̇şsizliği ve Yoksulluk İ̇lişkisi :Brıcs Ülkeleri İ̇çin Panel Veri Analizi Berna Balcı İ̇zgi̇-Aylin Konu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Matemati̇ksel Sembolleri̇n Anti̇k Çağdan Günümüze Kullanımı Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme Aslı Kahraman Çinar-Hürmet Fulya Akız Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Örgütsel Özdeşleşmenin İ̇şten Ayrılma Niyetine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracı Rolü Alptekin Sökmen-Gökhan Kenek Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇ş Özelliklerinin Kariyer Tatminine Etkisi Gökhan Kenek-Alptekin Sökmen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Özyeterlik ile Erteleme Davranışı İ̇lişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma Osman Benk-Emre Burak Ekmekçioğlu-Alptekin Sökmen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇ç Kontrol Odağının Özyeterlik İ̇nancına Etkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma Osman Benk-Emre Burak Ekmekçioğlu-Alptekin Sökmen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Anoni̇m Bi̇r Fütüvvetnameye Göre Şedd Bağlamanın Şartları Fatih Güzel Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Seyyîd Vehbî Di̇vanı’nda Melek Algısı Özlem Düzlü Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Stres ve İ̇şkoli̇kli̇ği̇n Nezaketsi̇zli̇k Boyutları Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Loji̇sti̇k Sektöründe Bi̇r Alan Araştırması Burcu Erşahan-İ̇smail Bakan-Tuba Büyükbeşe-Oğuz Emre Balkar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ayfer Tunç’un Hi̇kâyeleri̇nde Toplumsal Eleşti̇ri̇ Unsuru Olarak İ̇roni̇, Absürt, Traji̇komi̇k Hürdünya Şahan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Davranışsal İ̇ktisatın Yaklaşımları Çevre Politikaları Üzerinde Etkili Olabilir mi? Havva Serim-Ebru Işık Kütük Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Tüketicilerin Çevreye İ̇lişkin Tutumları Üzerine Davranışsal İ̇ktisattan Ne(Ler) Öğrenilebilir? Havva Serim-Ebru Işık Kütük Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Real Exchange Rate Mısalıgnment In The Long Run: The Case Of Turkey Harun Bal-Ahmet Kardaşlar-Levent Yülek Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Si̇gara Tüketi̇mi̇ne Etki̇ Eden Faktörleri̇n Araştırılması: Edi̇rne’ni̇n Keşan ve İ̇psala İ̇lçeleri̇nde Bi̇r Araştırma Selma Tepehan Eraslan-Senem Demi̇rkıran-Songül Duran Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇lkçağda Anadolu’nun Doğu Akdeni̇z Bölgesi̇ Halkının Egemen İ̇sti̇lacılara Karşı Di̇reni̇ş Hareketleri̇ Aytül Kaplan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye’de Ulaştırma Altyapısı, Enerji̇ Talebi̇ ve Ekonomi̇k Büyüme İ̇li̇şki̇si̇ F. Özlem Alper-Ali Eren Alper Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Coca-Cola Reklamlarının Göstergebilimsel Analizi Elif Şeşen-Kazım Özkan Ertürk-Şeyhmus Doğan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Küreselleşen Pazarlama Sürecinde Yerelleşen Uluslararası Fastfood Markalar Kazım Özkan Ertürk-Şeyhmus Doğan-Elif Şeşen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Tüketi̇ci̇ Davranışını Etki̇leyen Faktörler: Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ Örneği̇ A. Selçuk Köylüoğlu-Ü. Saliha Eken İ̇nan-Ö. Emrah Acar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Adana Sinemaları: Yediden Yetmişe Sinemadayız ! Hakan Erkılıç-Recep Ünal Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Mobil Uygulamalar İçin Kullanılabilirlik Analizi: Sosyal Medya Uygulaması Örneği M. Hanefi Calp-Ahmet Doğan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Mussoli̇ni̇’ni̇n Akdeni̇z Poli̇ti̇kasına Balkan Devletleri̇ni̇n Tepki̇leri̇ Serap Toprak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’de Çay Üretimi ve Pazarlamasının Değerlendirilmesi Hüseyin Fatih Atlı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Mevsi̇mli̇k Hi̇zmet Veren Konaklama İ̇şletmeleri̇ni̇n Açılış Süreci̇ndeki̇ Yönetsel Sorunları: Marmari̇s Örneği̇ Sedat Deği̇şgel Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ameri̇kan Bağımsız Si̇nema Anlatısının Bi̇r Örneği̇ Olarak The Florıda Project Fi̇lmi̇ Elçin Akçora As -Himmet Hülür Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sanal Ölüm Tuzağı Mavi̇ Bali̇na Oyununun İ̇nternet Haber Si̇teleri̇ndeki̇ Temsi̇li̇ Himmet Hülür-Elçin Akçora As Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Üye Kartları Kullanımından Mobil Uygulamalara Geçiş Süreci: Starbucks App Üzerine Bir İ̇nceleme Murat Gülmez-Saadet Sağtaş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Chp’nin Sağ ile İ̇mtihanı: Irkçılık-Turancılık Davası Rukiye Saygılı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Makbulden Maktüle: 1939-1945 Zaman Diliminde Türk Milliyetçiliği Rukiye Saygılı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Etki̇li̇ Bi̇r Bütünleşi̇k İ̇leti̇şi̇m Faali̇yeti̇ : Sponsorluk Oğuz Yavuzyılmaz-Abdulvahap Akıncı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Fast Food-“hızlı Yiyecek” Restaurantlarını Ziyaret Eden Öğrencilerin Tekrar Ziyaretlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Universite Öğrencileri Üzerine Pilot Bir Çalışma Umit Doğrul-Ahmet Hilmi Özeltürkay-Eda Yaşa Özeltürkay Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ki̇rli̇li̇k Sığınağı Hi̇potezi̇ ve Ki̇rli̇ Endüstri̇leri̇n Türki̇ye Ekonomi̇si̇ndeki̇ Yeri̇ Şahin Çetinkaya Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sağlık Personelinin İ̇ş/aile Çatışmalarının Ruh Sağlığına Etkisi: Duygusal Zekânın Aracılık Rolü Mahmut Akın-Kübra Sağlam Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Crıtıc ve Rov Yöntemleri̇ İ̇le Bi̇r Teksti̇l Fabri̇kasında Maki̇ne Seçi̇mi̇ Nalan Gülten Akın Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’ de Bütçe Hakkının Gelişim Süreci Zuhal Ergen-Burcu Durak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Geçmişten Günümüze Türk Sayıştay’ının Gelişim Süreci Zuhal Ergen-Burcu Durak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Di̇si̇pli̇nler Arası Boyutuyla Halkla İ̇li̇şki̇ler Li̇teratürü Bi̇bli̇yometri̇k Profi̇l Filiz Balta Peltekoğlu-Emel Tozlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Beledi̇yelerde Vergi̇ İ̇nceleme Yetki̇si̇: Olmalı Mı ? Bi̇r Öneri̇ Bilge Hakan Agun-Fatih Çavdar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye'de Küresel Markaların Reklam Di̇li̇ Ayça Çeki̇ç Akyol-Nurcan Yılmaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Barok Dönemi̇nde Osmanlı Sarayında Bi̇r Muhtedi̇: Ali̇ Ufki̇ ve Eserleri̇ni̇n Osmanlı Müzi̇ği̇ne Katkısı Vedat Kanat Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Performansa Dayalı Ek Ödeme Si̇stemi̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Emine Orhaner-Ece Doğuç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Doğal Kaynak Zengi̇nli̇ği̇ ve Sanayi̇si̇zleşme Sorunu: Rusya Örneği̇ Ayşe Ergi̇n Ünal Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇leti̇şi̇m Bi̇çi̇mi̇ Olarak Taşıt Yazıları Ali Doğaner Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yaşar Kemal’i̇n "Hüyükteki̇ Nar Ağacı" Romanında Mekânın Sosyoloji̇si̇ Arif Özgen-Mehmet Fetih Yanardağ Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sanatsal Faali̇yetleri̇n Halkla İ̇li̇şki̇leri̇nde Yeni̇ Nesi̇l Kamuoyu Önderleri̇ Emel Tozlu-Filiz Balta Peltekoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Batıl İ̇nançların Tüketime Etkisi: Fal-Kafelere Giden Müşteri Profilinin Belirlenmesi Üzerine Keşifsel Bir Çalışma Meltem Canoğlu-Eda Yaşa Özelturkay Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Adana Halk Kültüründe Sadaka Verme İ̇le İ̇lgili İ̇nanışlar Üzerine Bir Değerlendirme İ̇smail Şenesen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kentsel Dönüşümün Dönüşümü ve Soylulaştırma Olgusu Halil Ecer Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Satı-Al Husri: Arap Milliyetçiliğinin Mimarı Çağla Mavruk Cavlak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sivil Toplum ve Demokratikleşme: Arap Baharı ve Arap Sivil Toplumu Üzerine Bir Değerlendirme Çağla Mavruk Cavlak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Mersi̇n Su Yolları Ayşe Everest-Lale Yılmaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Meslek Yüksekokullarında Uygulanan İ̇şbaşı Eği̇ti̇mi̇ Programlarının Emek İ̇sti̇smarı Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇: Honaz Myo Örneği̇ Burak Çamurdan-Bülent Arpat-Veli Rıza Kalfa-Adnan Akşi̇t Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Li̇sans Eği̇ti̇mi̇ Alan Öğrenci̇leri̇n, Ti̇cari̇ Defter ve Belgeler Hakkında Algı Düzeyleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ Servet Önal-İ̇sa Kılıç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Muhasebe Bi̇lgi̇ Si̇stemi̇ni̇n Karar Alma Süreci̇ndeki̇ Rolü Servet Önal-İ̇sa Kılıç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇ğe Geçi̇ş Yolu? Pazarlamadan Mı Yoksa Yatırımdan Mı Olmalı? Burak Çamurdan-Bülent Arpat-Veli Rıza Kalfa-Adnan Akşi̇t Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Adana’nın İ̇ktisadi Durumu (1926-27) Gülşah Güveloğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇nsan Kaynakları Yönetimi Anlayışının Beş Yıllık Kalkınma Planları Perspektifinde Değerlendirilmesi Ferit İ̇zci̇-Mehmet Şerif Yıldız Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Karaisalı Müftüsü Mehmet [sadık] Efendi Aydın Efe Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye’de Özel İ̇sti̇hdam Bürolarının Sundukları Hi̇zmetleri̇n İ̇ş Sağlığı ve Güvenli̇ği̇ Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Nurcan Temi̇z-Seher Çıvak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Amerikan Board’ın Türkiye Misyoner Yapılanmasında Hemşirelik Kurumu ve Önemi Faruk Taşkın Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Erving Goffman’da Total Kurum Kavramı ve Benliğin Yeniden İ̇nşasına Etkisi Mehmet Çakır Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Postmodernizm Ekseninde Konut Markalaması: Sinpaş Örneği Emel Demir Askeroğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ulus İ̇nşa Deneyi̇mi̇ Açısından Kazaki̇stan Örneği̇ Levent Duman Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Şeffaflık Açısından Kurumsal Yöneti̇m Uygulamalarında Deneti̇mi̇n Önemi̇ Ayşe Tanyeri̇ Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sa‘dî Şîrâzî’nin Bostan ve Gülistan Eserlerinde Güçsüz Bireyin Gözetilmesi Soner İ̇şimtekin Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Beledi̇yelerde Ri̇sk Değerlendi̇rme Çalışmaları - Toroslar Beledi̇yesi̇ Örneği̇ Nurcan Temi̇z-Hakan Emrah Güler Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Avrupa Refah Devletleri ve Türkiye Bağlamında Atipik İ̇stihdam ve Sosyal Harcamalar İ̇lişkisi Erhan Gülcan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Almanya’da “öteki” Olmak: Doğu Batı Ekseninde Türk Kimliği Emine Yesim Bedlek Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Göçmenlerin Sosyal Koruması Erhan Gülcan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Li̇berteryen ve Komüni̇teryen Geri̇li̇m Arasında Çokkültürcülük Tartışmaları Hülya Eşki̇ Uğuz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yeni Adana Gazetesi'ne Göre, Fransa'nın Adana'dan Çekilişi ve Adana'da İ̇lk Kurtuluş Bayramı Kutlamaları M. Fatih Sansar -Hasan Babacan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ekonomi̇k Büyüme, Enerji̇ Tüketi̇mi̇ ve Ti̇cari̇ Açıklık İ̇li̇şki̇si̇: Şanghay İ̇şbi̇rli̇ği̇ Örgütü Üyeleri̇ Örneği̇ Hamza Çeştepe-Bersu Bahti̇yar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Pedanius Dioskorides’in de Materia Medica’sına Göre Kilikya Eyaletinin Flora ve Faunası Ali Güveloğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kamuda İ̇ç Deneti̇m Kali̇te Güvence ve Geli̇şti̇rme Programı (Kggp) Süreci̇ Mehmet Ünsal Memiş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Örgütsel Özdeşleşme: Meta Analiz Çalışması İ̇lksun Didem Ülbeği Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇ktisadi Düşüncedeki İ̇nsan Anlayışı ve Amartya Sen'in "Rasyonel Budalalar" Görüşünün İ̇ncelenmesi Mehmet Sedat Uğur Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sağlık Sektöründe Kurumsal Performans Göstergeleri̇nde Tıbbi̇, İ̇dari̇ ve Eği̇ti̇m Kri̇terleri̇ni̇n Önemi̇ Emine Orhaner-Gamze Arıkan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkıye ve Azerbaycan Mi̇lli̇ Ekonomıleri̇ni̇n Turi̇zm Sektörüne Etki̇leri̇ Üzeri̇ne Yöneli̇k Bi̇r Anali̇z Nargiz Hasanlı-Semih Büyükipekci Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Bi̇tcoi̇n Pi̇yasasına Katılım Eği̇li̇mi̇: Farklı Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ Üzeri̇nde Ankete Dayalı Bi̇r Değerlendi̇rme Mehmet Cihangir-Eray Baysa-Fahrettin Söker-Sevim Ezgi Eroğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Uluslararası Fi̇nansal Raporlama Standardı (Ufrs) 16 Ki̇ralamalar Standardı Kapsamında Faali̇yet Ki̇ralaması İ̇şlemleri̇ni̇n Akti̇fleşti̇lmesi̇nde Ki̇racı İ̇şletmeleri̇n Fi̇nansal Oranlarına Etki̇si̇ Uğur Kaya-Oğuz Yusuf Atasel Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Göç ve Kentsel Mekân: Suriyeli Sığınmacıların Kentsel Mekâna Dağılımı Eylem Beyazıt-Muharrem Güneş-Seren Yarım Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’de Dış Ticaretin, Gsyıh ve Cari Açık Üzerine Etkisi : 1980-2017 Sevgi Tüzün Rad-Canan Aydoğdu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Bankacılık Si̇stemi̇nde Yeni̇ Pazarlama Strateji̇leri̇ Fi̇li̇z Yeti̇z Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Üniversite Öğrencilerinin Ekonomik ve Sosyal Koşullarının Cep Telefonu Kullanımlarına Etkisi: Mersin Üniversitesi İ̇ktisat Bölümü Örneği Görkemli Kazar-Tülin Tunç Deveci Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Mersi̇n Konargöçerleri̇nde Halk Takvi̇mi̇ne Bağlı İ̇nanış ve Uygulamalar Aslı Bali Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Mütareke Dönemi̇ İ̇stanbul Hükümetleri̇: Ali̇ Rıza Paşa Hükümeti̇ Örneği̇ Nesli̇han Bolat Bozaslan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Afpm Modeli̇ Çerçevesi̇nde Türki̇ye’de Parasal Büyüklüklerdeki̇ Seçi̇msel Dalgalanmaların Anali̇zi̇ Hamza Çeştepe-Erdem Güdenoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sendi̇kal Bi̇li̇nce Yöneli̇k Bi̇r Araştırma: İ̇kti̇sat Fakültesi̇ Öğrenci̇leri̇ Örneği̇ Mehtap Demi̇r-Si̇yret Ayas Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Gelişmekte Olan Ülkelerde Dyy Girişini Etkileyen Kurumsal Faktörler Zafer Öztürk-Damla Öz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇şletme Strateji̇leri̇- Performans İ̇li̇şki̇si̇: Çevre ve Örgüt Yapısının Düzenleyi̇ci̇ Rolü Burcu Şefika Doğrul Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Neoliberal Küresel İ̇ktisadi Kuruluşların Ekonomi Politiği: Seçilmiş Ülke Deneyimleri Şahin Nas Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Avrupa’daki̇ Büyük Havayolu İ̇şletmeleri̇ni̇n Fi̇nansal Performanslarının Anali̇ti̇k Hi̇yerarşi̇ Süreci̇ Temelli̇ Vi̇kor Yöntemi̇ İ̇le Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Tunahan Avcı-Eda Çınaroğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Hayvancılık Sektöründe E-Ti̇caret Engelleri̇: Tokat İ̇li̇nde Bi̇r Uygulama Murat Aksu-Ahmet Gürbüz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Havayolu İ̇şletmeleri̇ni̇n Yolcu Sayılarındaki̇ Artış Oranları İ̇le Fi̇nansal Performansları Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Eda Çınaroğlu-Tunahan Avcı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çevresel Performans Endeksi̇ Bağlamında Türki̇ye'ni̇n Çevre Sağlığı Abdullah Karataş-Ebru Karataş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yenilenebilir Enerji Tüketimi, İ̇nsani Gelişmişlik Endeksi ve Ekonomik Büyüme İ̇lişkisi: Kırılgan Beşli Ülkeler Örneklemi Şenay Saraç-Aykut Yağlıkara Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇ti̇mi̇ni̇n Li̇sans Öğrenci̇leri̇ni̇n Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k Eği̇li̇mi̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ni̇n Araştırılması Bünyamin Er-Yusuf Güneysu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Anonim Osmanlı Tarihleri'nde Çukurova Tarihi Ali Birbiçer Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Düş Ekmeği Romanında Modernizm ve Gelenek Algısı Pınar Çakır Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Adana Basınında Söz Düellosu: Yeni̇ Adana ve Türk Sözü Gazeteleri̇ni̇n Kalem Kavgası Şeyda Özçeli̇k Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Tevfik Fikret’in Şiirlerinin Düzyazıyla İ̇lişkisi Hayrunisa Topçu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Cenap Şahabettin’in Gözünden Suriye Hayrunisa Topçu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Toplumsal Bellek Bağlamında 5 Ocak Adana’nın Kurtuluş Günü Kutlamalarının Yeni Adana ve Türk Sözü Gazetelerine Yansımaları Şeyda Özçeli̇k-Neval Akça Berk Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Adana Halk Kültüründe “kan Akıtılması” İ̇le İ̇lgili Halk İ̇nanışları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İ̇nceleme İ̇smail Şenesen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye'de Gerçekleşen Terör Saldırılarının Pay Senedi Piyasalarına Etkisi: 2003-2016 Dönemi Utku Ölmez-Özlem Öztürk Çetenak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Suri̇yeli̇ Sığınmacılar İ̇çi̇n Yapılan Fi̇nansal Yardımlar ve Türki̇ye Ekonomi̇si̇ne Etki̇leri̇ Yusuf Kaya Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ortaçağ Hri̇sti̇yanlık Meti̇nleri̇nde Kadın İ̇mgesi̇ ve Toplumsal Ci̇nsi̇yet Eşi̇tsi̇zli̇ği̇ Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ Hüseyi̇n Ni̇hat Güneş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yabancılaşma Olgusunun Yaratıcı Drama Süreci̇yle İ̇şlenmesi̇ne İ̇li̇şki̇n Plan Öneri̇si̇ Hüseyi̇n Ni̇hat Güneş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Vergi̇ ve Muhasebe Deneti̇mi̇ni̇ Yaparken Di̇kkat Edi̇lmesi̇ Gereken Unsurlar Fatih Çavdar-Havva Arabacı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Takısız Ad Tamlaması-Sıfat Tamlaması Tartışması Çiğdem Kalegeri Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye İ̇lleri̇ni̇n Sosyo-Ekonomi̇k Geli̇şmi̇şli̇k Sıralaması: I-Dıstance Yaklaşımı Tuba Yakıcı Ayan-Alican Si̇ler Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Üni̇versi̇te Son Sınıf Öğrenci̇leri̇ni̇n Ahi̇li̇k Değerleri̇ ve Ahlaki̇ Çözülme Düzeyleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ Zülfi̇ye Bıkmaz-Semi̇ran Page Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Blok Zinciri Teknolojisi ve Uygulama Alanları Ahmet Doğan-M. Hanefi Calp Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇şin Özellikleri İ̇ş Bıkkınlığını ve Tükenmişliği Tetikler mi? İ̇ş Bıkkınlığının Öncülleri ve Ardılları Üzerine Bir Model Denemesi Metin Reyhanoğlu-Adem Avara-Cemal Durmuşçelebi̇-Dilek Efe-Harun Yılmaz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Bir Devlet Adamı Olarak İ̇smail Hakkı Bey ve Adana Valiliği Dönemindeki Faaliyetleri (1914-1916) Yıldıray Yıldırım Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Elçi̇ler Nazarından Arnavutluk'a Dai̇r İ̇zleni̇mler (1926-1938) Sevi̇lay Özer-M.Selçuk Özkan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Kari̇yer Değerleri̇ ve Kari̇yere Uyum Yetenekleri̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şi̇ki̇ ve Etki̇leyen Faktörleri̇n Beli̇rlenmesi̇ Zülfi̇ye Bıkmaz-Bi̇rsen Kodaş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇şyerindeki Yıldırma Davranışlarının İ̇şten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizliğin Aracılık Rolü Metin Reyhanoğlu-Havva Nur Gamze Tutar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Günah Vergilerinin Mali, İ̇ktisadi ve Ahlaki Temelleri Muhammet Aktuğ Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çevresel Vergi Reformu Uygulamaları: Çifte Kazanç Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Bir Değerlendirme Muhammet Aktuğ-Burak Şahi̇ngöz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Otel İ̇şletmeleri̇nde Hi̇zmet Kali̇tesi̇ni̇n Ölçülmesi̇: Hotelqual Ölçeği̇ Şafak Ünüvar-Semih Büyüki̇pekci̇-Gamze Şenel Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Dil Bilimin Modern Fen Biliminin Ufkunu Açması ile Kuantum Fiziğinin Ötesine Geçebilmek Ya da Metafiziğin Bilimsel Somutluğa Kavuşturulması Ahmet Faruk Çeli̇k Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Di̇ji̇tal Oyun Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı İ̇le Dış Ti̇caret ve Loji̇sti̇k Eği̇ti̇mi̇ Öneri̇si̇ Mehmet Sami̇ Süygün-Sezen Bozyi̇ği̇t Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Erken Türk Tarihi El Kitabı Yazmak: ‘türk Milli Kültürü’nün ‘batı Hunları’ Bölümü Üzerine Bir Değerlendirme Abdullah Üstün Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye'de Yoksulluk Profilinin Bölgelere ve Cinsiyete Göre İ̇ncelenmesi Mehmet Sedat Uğur Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Merkanti̇li̇zm Düşüncesi̇ ve Temel İ̇lkeleri̇ Esra Gürbüz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Performans Değerlendirme ile İ̇lgili İ̇nsan Kaynakları Uygulamalarının Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi Mustafa Fedai Çavuş-Seda Güğerçin-Eda Pınar Tufan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Tedari̇k Zi̇nci̇ri̇ Yöneti̇mi̇nde Bi̇lgi̇ Paylaşımının Rolü Nazmiye Ülkü Pekkan-Gülşah Şi̇şman Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
1946-2018 Yılları Arasında Loji̇sti̇k Üzeri̇ne Yapılan Araştırmaların Bi̇bli̇yometri̇k Anali̇zi̇: Bi̇r Görsel Hari̇talama Tekni̇ği̇ Çalışması Oğuz Emre Balkar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Talat Aydemir Darbe Girişimlerinin İ̇ktidar Muhalefet İ̇lişkilerine Etkisi Adnan Muhacir Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Lozan Antlaşmasından Sonra Oniki Ada’da Türk ve İ̇talyan Politikaları ( 1923-1930 ) Adnan Muhacir Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çukurova’nın Fati̇hi̇: Varsak Türkmenleri̇ Ahmet Aydın-Hüseyin Demirbağ Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Dış Politika Enstrümanı Olarak Avrupa Birliği’nin Kültür Politikası Metin Aksoy Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Versay Antlaşması’nın Alman Siyasal Sistemi Üzerindeki Etkileri Metin Aksoy Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Anlatılar Arasında Deği̇şen Bi̇r Kadın Kahraman: “kezban” Özlem Polat Atan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Etki̇li̇ Eki̇p Çalışmasının Ni̇teli̇kleri̇ ve Eki̇p Çalışmalarında Multi̇di̇si̇pli̇ner ve İ̇nterdi̇si̇pli̇ner Yaklaşımlar Nurullah Çalış Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kıdem Tazmi̇natının Fona Devri̇ni̇n Türki̇ye’de Endüstri̇ İ̇li̇şki̇leri̇ Si̇stemi̇ne “olası” Etki̇leri̇ Ekrem Ersin Cesur Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Borçlanma Mali̇yetleri̇ni̇n Muhasebeleşti̇ri̇lme Esaslarının, Tms 23 Borçlanma Mali̇yetleri̇ Standardı, Bobi̇ Fi̇nansal Raporlama Standardı ve Vergi̇ Usul Kanunu Göre Karşılaştırmalı Olarak İ̇ncelenmesi̇ Zeki̇ Doğan -Ayşe Gül Köksal Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yatırım Amaçlı Gayri̇menkulleri̇n Türki̇ye Muhasebe Standartları / Fi̇nansal Raporlama Standartlarına Göre Muhasebeleşti̇ri̇lmesi̇ ve Raporlanması Ayşe Gül Köksal Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal Destek Bağlamında Kadınların Kadın Konukevi Deneyimi ve Geleceğe Yönelik Düşünceleri Nurdan Duman-Şirin Targan Çalış-Nurullah Çalış Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇şyerleri̇nde Gözeti̇m Olgusu Üzeri̇ne... Siyret Ayas-Mehtap Demi̇r Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Örgütsel Adalet Algısındaki Farklılıklar ve Tükenmişlik: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Utku Güğerçin Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
İ̇şgücüne Katılma Oranını Etki̇leyen Ücret Dışı Bi̇r Unsur Olarak “yaş” ve Türki̇ye İ̇şgücü Pi̇yasasında Gençleri̇n Durumu Ekrem Ersin Cesur Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Konaklama Tesi̇sleri̇ni̇n Engelli̇ Bi̇reylere Uygunluk Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇: Si̇vi̇l Toplum Kuruluşlarındaki̇ Engelli̇ Üyeleri̇n Bakış Açısı Abdullah Karaman-Yiğit Burak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çalışanların İ̇ş-Yaşam Dengesi: Türkiye ve Oecd Ülkeleri Üzerine Bir Karşılaştırma Özge Demiral Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çocuk İ̇zlem Merkezleri ve Çocuk İ̇zlem Merkezleri'nde Suriyeli Mülteci Çocukların İ̇zlenmesi Canan Topdemi̇r-Cengiz Topdemi̇r Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kamu Politikasında Rol Oynayan Aktörlerden Politikacılara Hizmet İ̇çi Eğitimin Gerekliliği Hava Tahtalıoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Stres Altında Çalışanların Yaşamda Anlam Düzeylerinin Demografik Faktörler Açısından İ̇ncelenmesi Fatma İ̇nce Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çatışma Çözme Stillerinde Bireysel Farklılıklara Yönelik Bir Araştırma Fatma İ̇nce Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Septisizm Ünal Acar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Bi̇r de Beni̇m Gözümden Bak! Hedef Pazar Strateji̇leri̇ne İ̇li̇şki̇n Tüketi̇ci̇ Algısı Çiğdem Ali̇çavuşoğlu-Elif Boyraz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Tüketi̇m Takıntıları: Tek Ürüne Yöneli̇k Kompulsi̇f Satın Alma Çiğdem Ali̇çavuşoğlu-Elif Boyraz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kamu Poli̇ti̇ka Uygulama Karşılaştırmalarında, Ülke İ̇çi̇ ve Ülke Dışı Terci̇h Yöntemleri̇ni̇n Ni̇tel Kıyaslanması Serdar Vural Uygun Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Meta Feti̇şi̇zmi̇n Gıda Üzeri̇ndeki̇ Yansıması: Nusr-Et Örneği̇ Fırat Ata-Ayhan Yi̇ği̇ter Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Popüler Kültür, Gündeli̇k Hayat ve Tüketi̇m İ̇li̇şki̇si̇: Konut Reklamları Üzeri̇nden İ̇nşa Edi̇len Yaşam Tarzlarını İ̇nceleme Fırat Ata-Ayhan Yiğiter Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye’de “orman Köyleri̇”ni̇n Yerleşme Sorunları Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme Levent Uzunçıbuk Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Nöropazarlama Uygulama Örnekleri̇ A. Selçuk Köylüoğlu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Çukurova Bölgesi Yerel Basınında Yeni Medya Uygulamaları Ahmet Taylan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’de Çalışanların İ̇ş-Ev Ulaşım Stresi İ̇le İ̇şten Ayrılma Niyeti Arasındaki İ̇lişkinin İ̇ncelenmesi Özge Demiral Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Para Poli̇ti̇kası Uygulamaları ve Toplanan Fonlar İ̇li̇şki̇si̇: Katılım Bankaları Açısından Bi̇r Anali̇z Bünyamin Er-Tolga Ergün-Yusuf Güneysu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Osmanlıdan Günümüze Türk Kahvesi̇: Tüketi̇m Alışkanlıkları Üzeri̇ne Bi̇r Uygulama Neşe Acar-Ali Çakırbaş-Bülent Çi̇zmeci̇ Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Hasılatların Muhasebeleşti̇ri̇lmesi̇nde Msugt-Tms-Bobi̇ Frs Karşılaştırması Mehmet Ünsal Memiş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Fi̇zyokrati̇zmi̇n Temel Esasları Esra Gürbüz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Küreselleşme: Yeni Bir Olgu mu? Hüsnü Bi̇li̇r Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Yeni̇ Bi̇r Yöneti̇m Modeli̇ Olarak Deği̇şi̇m Yöneti̇mi̇ ve Bunun Kamu Yöneti̇mi̇ne Etki̇leri̇ Ahmet Tunç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
15 Temmuz Darbe Gi̇ri̇şi̇mi̇ni̇n Vatandaşların Si̇vi̇l Toplum Kuruluşlarında Akti̇f Görev Alma İ̇steği̇ne Olası Etki̇si̇ Berat Akıncı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’de Siyasi İ̇ktidarın Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimlerle Olan İ̇lişkisi Ahmet Tunç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Riskten Korunma Muhasebesi Kapsamında Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (Tms/tfrs) ile Büyük ve Orta Boy İ̇şletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın (Bobi̇ Frs) Karşılaştırılması Uğur Kaya-Oğuz Yusuf Atasel Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Osmanlı Toplumunda Ermeni̇ Kadınına Dai̇r Bi̇rkaç Not Tuba Çınar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Doğrudan Yabancı Yatırım ve Ekonomi̇k Özgürlükler İ̇li̇şki̇si̇: Oecd Ülkeleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Nedenselli̇k Anali̇zi̇ Selen Yılmaz-Özlem Öztürk Çetenak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Neoklasik İ̇ktisadın "İnsan" Kavrayışı Hüsnü Bi̇li̇r Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye’ye Özgü Tasarımıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Si̇stemi̇ni̇n Başkanlık Si̇stemi̇ni̇n Rasyonelleşti̇ri̇lmesi̇ne Katkısı Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Berat Akıncı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Adana`daki Amerika: İ̇ncirlik Hava Üssü Personelinin Adana Gündelik Hayatına Etkileri (1950-1960) Gülten Madendağ Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Halkla İ̇lişkiler Aracı Olarak Twitter: Kurumsal Holding ve Hava Yolu Şirketi Örneği Selin Akınç-A. Banu Hülür Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Fatalizmin (Kadercilik) Satın Alma Davranışlarına Etkisi Abdullah Can Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
“bi̇r Kuşak, Bi̇r Yol”: Yeni̇ İ̇pek Yolu Projesi̇ne Türki̇ye Perspekti̇fli̇ Yaklaşım Levent Gökdemi̇r-Suzan Ergün Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’deki İ̇ş Kazası Kaynaklı Ölümlerin İ̇statistiksel Değerlendirmesi Çağatay Çetinkaya-Emine Demirel Top-Soner Top-Nil Yapıcı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’deki İ̇ş Kazalarının Bazı Ülkelerle Kıyaslanması Emine Demirel Top-Çağatay Çetinkaya-Soner Top-Nil Yapıcı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Doğrudan Yabancı Yatırımların Yer Seçimine Etki Eden Faktörler: Yükselen Sanayi Ekonomileri Üzerine Çok Boyutlu Bulgular Mehmet Demiral Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Derlem Tabanlı Türkoloji Araştırmaları Elçin Yılmazkaya Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Ağrı Dağı Efsanesi Romanının Dili Üzerine Bir İ̇nceleme Elçin Yılmazkaya Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Erol Güngör’de Sınırlı Cemiyet Yapısının "Kusuru"Na Karşı Sosyal Adalet Fikri Mehmet Çakır Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Endüstri 4.0 Temelinde Farklı Kuşaklardaki Kadınların Bilişim Teknolojilerini Kullanımlarının Değerlendirilmesi Hatice Özkoç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kri̇pto Para Pi̇yasasında Asi̇metri̇k Etki̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Önder Uzkaralar-Samet Evci Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türkiye’de Gibson Paradoksu Geçerli mi? Fatih Kaplan-Şule Güngör Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Küresel İ̇klim Değişikliğinin Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Etkileri Süleyman Özmen Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Di̇ji̇tal Dönüşüm Süreci̇ni̇n Yükseköğreti̇mde Muhasebe Eği̇ti̇mi̇ne Etki̇leri̇ Bilal Zafer Beri̇kol-Mustafa Kıllı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
J-Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği Nasıl Test Edilmemelidir? Fatih Kaplan-Erdoğan Öztürk-Zeynep Kaplan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Akademi̇k Erteleme Davranışının Akademi̇k Moti̇vasyon İ̇le İ̇li̇şki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Meryem Derya Yeşi̇ltaş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye Ekonomi̇si̇nde Genç İ̇şsi̇zli̇k Sorunu: Nedenleri̇, Etki̇leri̇ ve Çözüm Öneri̇leri̇ Suzan Ergün-Levent Gökdemi̇r Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Sanat Si̇neması ve Tür: Modern Bi̇r Melodram Olarak “kutsal Geyi̇ği̇n Ölümü” Y. Gürhan Topçu-Aslıhan Doğan Topçu Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Farklılaşmada Uzmanlaşma ve Ticaret Performansı: Çok Ülkeli ve Sektörel Bir Analiz Mehmet Demiral Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye’de Fi̇nansal Okuryazarlık İ̇le İ̇lgi̇li̇ Çalışmaların Bi̇bli̇yometri̇k Anali̇zi̇:2010-2017 Dönemi̇ Ş. Gül Rei̇s-Berna Doğan-İ̇brahim Halil Ekşi̇ Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Bankacılık Sektöründe Getirileri Etkileyen Makroekonomik Faktörler: Temel Bileşenler Analizi Samet Evci̇-Önder Uzkaralar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Osmanlı Toplumunda “ayağı Bağlı” Kadınların Yakarışları: “ya Nafaka Yahut Boşanma” Tuba Çınar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye’de Faali̇yet Gösteren Kargo Taşımacılık İ̇şletmeleri̇ni̇n Bazı Hi̇zmetleri̇ni̇n Karşılaştırılmasına Yöneli̇k Bi̇r Ön Çalışma Erdem Akkan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Televizyon Reklamlarında Cinselliğin Kullanımı A. Banu Hülür-Selin Akınç Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Adana Halkevi'nin Yeni Adana Gazetesindeki İ̇zdüşümleri (1933-1938) Çiğdem Duman Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Moral Dayanışma ve Siyasal Topluluk Bağlarını Yeniden İ̇nşa Edebilmek: Sosyal Sermaye Teorisi Üzerinden Bir Olasılık Hesabı Hülya Eşki̇ Uğuz Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Varsak Kültünden İ̇zler: Etnografik Eserler Kolleksiyonun Bellek ve Kimlik Bağlamında İ̇ncelenmesi Muzaffer Sumbul Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Suri̇ye Mülteci̇ Kri̇zi̇ni̇n Adana İ̇li̇ne Etki̇leri̇ Semin Paksoy Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
1980 Öncesi̇ ve Sonrası Türki̇ye’ni̇n İ̇kti̇sadi̇ Geli̇şme Seyri̇ Hakkı Çi̇ftçi̇ Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Türki̇ye’de Savunma Harcamaları ve Dış Borç İ̇li̇şki̇si̇ Üzeri̇ne Ampi̇ri̇k Bi̇r İ̇nceleme Burak Şahingöz-Murat Albayrak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Gelenek Ötesi̇ Toplumlardaki̇ İ̇z Bırakmayan Hayatların Beli̇rsi̇zli̇ği̇ ve Bi̇r Ölümsüzlük Strateji̇si̇ Olarak Geçmi̇şi̇n Yi̇ti̇ri̇lmesi̇: Sosyal Medyadaki̇ Soyağacı Paylaşımları Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme Kadir Şahin Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Özel Hayatın Dönüşümüne Özgü Yeni̇ Bi̇r Tari̇hselli̇ği̇n Yazımı Olarak Güvenli̇kli̇ Si̇teler: İ̇stanbul'daki̇ Güvenli̇kli̇ Si̇teler Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme Kadir Şahin Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Tüketicilerin Giyilebilir Teknolojileri Kabulü Deniz Zeren-Nilüfer Gökdağlı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Cumhuri̇yet Dönemi̇nde Adana’da Trahomla Mücadele (1923-1950) Erdem Çanak Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Opti̇mal Performans Duygu Durumunun İ̇ncelenmesi̇ Meryem Derya Yeşiltaş Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
1948 Arap-İsrail Savaşlarının Türk Basınına Yansımaları M. Selçuk Özkan-M. Fatih Sansar Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Endüstri 4.0, Uygulama Alanları ve Beklenen Gelişmeler M. Hanefi Calp-Ahmet Doğan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Refah İ̇ktisadında Lionel Robbins’in İ̇tirazının Yeniden Değerlendirilmesi İ̇lter Ünlükaplan-Oğuzhan Bozatlı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Little’in Refah İ̇ktisadına Yönelttiği Eleştirilerin Değerlendirilmesi Haşi̇m Akça-Oğuzhan Bozatlı Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Doğal Gaz Talebinin Gelir ve Fiyat Esneklikleri: Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Mustafa Ildırar-Harun Bal-Müge Manga Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Kış Turi̇zmi̇ Kapsamında Tokat-Başçi̇ftli̇k Kayak Merkezi̇'ni̇n Arz Potansi̇yeli̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Cemil Gündüz-Saadet Gündüz-Yılmaz Ağca-Hüseyin Aksoy Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler (Poster)
Adana; Misis’ Deki Unutulmuş Su Yolları (Kariz Yapıları) Ayşe Everest Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler (Poster)
Farelerde Kadmiyumla İ̇ndüklenen Oksidatif Testis Hasarına Karşı Resveratrolün Koruyucu Etkisi Oğuz Merhan-Derya Kocamaz Veterinerlik
Hypericum Perforatum Ekstresinin Farelerde Metotreksatın Neden Olduğu Nefrotoksisite Üzerine Koruyucu Etkisi Hikmet Y. Çoğun-H. Mahir Kaplan Veterinerlik
Türki̇ye'de Hi̇ndi̇ Eti̇ Üreti̇mi̇ ve Fi̇yat Etki̇leşi̇mi̇ni̇n Ekonomi̇k Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Pınar Demir-Cevat Sipahi-A. Cumhur Akın Veterinerlik
Bıldırcınlarda Kuluçka Süresince Embriyo ve Embriyonik Keselerin Uzunluk ve Alan Değerlerinin Sayısal Görüntü Analizi ile Belirlenmesi Sema Alaşahan-Gülşen Çopur Akpınar Veterinerlik
Türkiye Hayvancılığının Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri Mehmet Elmalı-Dilek Aksu Elmalı Veterinerlik
Türki̇ye'de Veteri̇ner Fakülteleri̇nde Çalışan Kadın Akademi̇syenleri̇n Mevcut Durumu Pınar Demir Veterinerlik
Ratlarda Tükrük Bezlerinin Histokimyasal Yapısına Gnrh’ın (Deslorelin) Etkisinin Araştırılması Sema Uslu-Mecit Yörük-Gamze Çakmak Veterinerlik
Tilki (Vulpes Vulpes) Servikal Vertebra'larının Morfometrik Özelliklerinin Üç Boyutlu Rekonstrüksiyon Kullanarak İncelenmesi Sema Özkadif-Ayşe Halıgür Veterinerlik
Klinik Anatomide Hayvanlarda Nervus Trigeminus’un Değerlendirilmesi: Derleme Ayşe Halıgür-Sema Özkadif Veterinerlik
Anti̇kanserojeni̇k, İ̇mmunmodülator ve Anti̇oksi̇dan Bi̇r Etki̇ye Sahi̇p Β-Karoten Molekünün Fi̇zyoloji̇k Si̇stemler Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Bülent Bayraktar Veterinerlik
Sıcaklık Stresi̇ İ̇le İ̇ndüklenen Broylerlerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bi̇tki̇sel Eksraktların Serum Demi̇r Düzeyi̇ne Etki̇si̇ni̇n İ̇ncelenmesi̇ Bülent Bayraktar-Emre Tekce-Vecihi Aksakal-Mehmet Gül Veterinerlik
Tohum Bahçesi̇ ve Tohum Meşceresi̇ Kaynaklı Kızılçam (Pınus Brutıa Ten.) Fi̇danlarında Morfoloji̇k Özelli̇kler Nebi Bi̇li̇r-Durmuş Çeti̇nkaya Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
2+0 Yaşlı Toros Sedi̇ri̇ (Cedrus Li̇bani̇ A. Ri̇ch) Fi̇danlarında Morfoloji̇k ve Kali̇te Özelli̇kleri̇ Durmuş Çeti̇nkaya-Nebi Bi̇li̇r Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Su Ürünleri̇ Yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇nde Anti̇bi̇yoti̇k Kullanımının İ̇nsan ve Hayvan Sağlığı İ̇le Çevre Açısından Önemi̇ A.Erdem Dönmez Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Mersin Körfezi'nde Organik ve İ̇norganik Kirliliğin Zamansal Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme Doruk Yılmaz Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Suriye'de Su Hasadı Tekniklerinin Kullanılması Ruba Durmuş-Servet Tekin Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Karaçam (Pinus Nigra) Odununun Renk ve Parlaklık Özellikleri Üzerine Farklı Şartlarda Yapılan Isıl İ̇şlemin Etkisi Bekir Cihad Bal-Ümit Ayata Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Sorgum Sudanotu Melezi Çeşitlerinde Ot Verimi ve Bazı Verim Unsurları Üzerine Tuzlu Sulama Suyu Uygulamalarının Etkisi Osman Yüksel-Gökhan Kılıç Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Farklı Pamuk Tohumu ve Ayçiçeği Küspelerinin Kimyasal Bileşimindeki Değişkenliğin Çim Sazanı'nın (Ctenopharyngodon İdella) Beslenmesinde Sindirilebilirliğe Etkileri Kenan Köprücü Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Kuzeydoğu Akdeniz Derin Deniz Balıkçılığı'nın Mevcut Durumu ve Sorunları Yusuf Kenan Bayhan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Kavak Odununun Bazı Yüzey Özellikleri Üzerine Azot Gazı Varlığında Yapılan Isıl İ̇şlemin Etkisi Bekir Cihad Bal-Ümit Ayata Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Uşak İ̇li Doğal Florasında Yer Alan Bazı Alıç (Crataegus Spp.) Türlerinin Meyve Özellikleri Ercan Yıldız Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Bazı Sofralık Erkenci Kayısı (Prunus Armeniaca L.) Çeşitlerinin Manavgat/antalya Ekolojik Şartlarındaki Performansları Üzerinde Araştırmalar Levent Son Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Erdemli̇/mersi̇n Yöresi̇ni̇n Soğuklama Süresi̇ ve Meyve Yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇ Üzeri̇ne Etki̇leri̇ Levent Son-Garip Yarşi̇ Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Malaşit Yeşili Uygulanan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss)’ Nın Bazı İmmünolojik Parametrelerindeki Değişiklikler M. Enis Yonar-Serpil Mişe Yonar Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Balık Gametlerinin Moleküler ve Hücresel Özellikleri, Kalite Kriterleri ve Ölçüm Teknikleri Kenan Köprücü Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
İ̇nek Refahının Süt Sığırcılığı İ̇çin İ̇deal Ahır Detayları Serap Göncü-Gökhan Gökçe-Özgül Ani̇taş Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Daha İ̇yi Performansa Sahip Süt Çiftlikleri İçin Yeni Teknolojiler Serap Göncü-Özgül Ani̇taş-Gökhan Gökçe Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Cyprinus Carpio'nun Hematolojik Parametrelerinde Chlorpyrifos Kaynaklı Değişiklikler: Likopenin İ̇yileştirici Etkisi M. Şener Ural Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Bioenerji Bitkilerinin Önemi ve Ekonomiye Katkısı Gul Ebru Orhun-Eda Orhun Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Kuresel İsinmanin Tarima ve Ekonomiye Etkisi Gul Ebru Orhun-Eda Orhun Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Tarımsal Mekanizasyon Uygulamalarında Hough Dönüşümü ve Morfolojik İ̇şlemler Kullanılarak Bitki Sıralarının Belirlenmesi Hayrettin Karadöl-Ali Aybek Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
‘j.H.Hale’ Şeftalisinde 1-Mcp ve Map Uygulamalarının Derim Sonrası Olgunlaşma ve Kalite Kriterlerine Etkisi Levent Son-Aşkın Bahar Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Kırmızı Et Açığının Kapatılmasında Devekuşu Yetiştiriciliğinin Önemi Gülşen Çopur Akpınar Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Yumurta Tavuğu Rasyonlarına İ̇lave Edilen Cinnamaldehyde ve 1,8 Cineole İ̇lavesinin Performans, Yumurta Kalite Kriterleri ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi Tülay Çimrin Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
İ̇n Vitro Yetişen Isatis Demiriziana'da İ̇zatin ve İ̇ndikan Üretimi Üzerine Putresin Uygulamasının Etkileri Özgür Karakaş-Nevin Arslan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Akdeniz İ̇klim Koşullarında Farklı Ekim Sıklıklarının Sakız Fasulyesinde (Cyamopsis Tetragonolaba L.) Tohum Verimi ve Verimle İ̇lgili Özelliklere Etkisi Aybegün Ton-Adem Emin Anlarsal Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Öğrenci̇leri̇n Sosyo-Ekonomi̇k Durumunun Zootekni̇ Bölümü Seçi̇mi̇ Üzeri̇ne Etki̇si̇ Aykut Burğut-Mustafa Boğa Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Çukurova Koşullarında Bazı Ümitli Kışlık Nohut ( Cicer Arientinum L.) Genotiplerinin Performanslarının Saptanması Aybegün Ton-Adem Emin Anlarsal Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Büyükbaş Hayvancılık İ̇şletmelerinde İ̇çsel Mekanizasyonda Fotovoltaik Güneş Panelleri İ̇le Elektrik Enerjisi Kullanımı M. Emin Bi̇lgi̇li̇-Ali Aybek-Hayrettin Karadöl Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Türki̇ye’de Büyükbaş Hayvancılığın Durumu ve Yıllara Göre Deği̇şi̇mi̇ Nuran Tapkı-Aybüke Kaya -İ̇brahim Tapkı-Erdal Dağıstan -Tülay Çimrin -M.Hanifi Selvi Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Enerji Verimliliğinin Seralarda Sürdürülebilirlik Üzerine Bazı Etkilerinin Belirlenmesi Sedat Boyacı Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Tarla Pülverizatörlerinde Nokta Püskürtme Uygulaması İ̇çin Bir Plc Programının Geliştirilmesi Hayrettin Karadöl-Ali Aybek Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Doğada Yakalanan Tıbbi Sülüğün (Hirudo Verbana Carena, 1820) Bakteriyel Florasının İ̇ncelenmesi Mikail Özcan-Gürkan Temi̇z Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Menzelet Baraj Gölü’nden Avlanan Balık Türlerinde Teşhis Edilen Neoechinorhynchus Rutili (Acanthocephala) Parazitinin Moleküler Tanımlanması Mikail Özcan-Neslihan Bozdoğan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Ami̇k Ovası Koşullarında Tahıl Üreti̇mi̇ ve Sorunlarının Saptanması Ömer Konuşkan-Mehmet Halis Koçer Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Türkiye’de Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Durumu ve Ekonomik Katkısı Aybüke Kaya-Erdal Dağıstan-Dilek Bostan Budak Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
The Effect Of Biochar Acquired From Tobacco And Almond Wastes On Some Soil Quality Parametersand Aniseed (Pimpinella Anisum L.) Plant Yield Ahmet Çelik-Memet İ̇nan-Erdal Sakin Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Çukurova Bölgesi'nde Doğal Olarak Yetişen Calendula Arvensis Bitkisinin Morfolojik Özellikleri Selin Gedi̇k-L.Sezen Tansı Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Investigating Seasonal Changes Of Proline Content İn Ostrya Carpinifolia Scop. Seedlings Exposed To Drought Stress Çiğdem Yılmaz-Hülya Torun-Şemsettin Kulaç-Ali Kemal Özbayram Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Kat Bahçeleri̇ni̇n Kent ve Kent Saki̇nleri̇ İ̇çi̇n Önemi̇ Cengiz Yücedağ-Latif Gürkan Kaya*-Hüseyin Samet Aşıkkutlu Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Korunan Alanlar Üzeri̇ne Zi̇yaretçi̇leri̇n Algısı: Beydağları Sahi̇l Mi̇lli̇ Parkı Örneği̇ Hüseyin Samet Aşıkkutlu-Cengiz Yücedağ-Latif Gürkan Kaya* Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Farklı Popülasyonlarda Yeti̇şen Kayacığın Tohum ve Fi̇danlarının Morfoloji̇k Varyasyonları Hilal Başar-Şemsettin Kulaç-Ali Kemal Özbayram-Ertuğrul Filiz Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Meyve Ağaçlarında “meyve Örtme” Uygulaması Selma Boyacı Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Si̇li̇fke'de Örtü Altında Alternati̇f Ürünleri̇n Geleceği̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma Garip Yarşi̇-Levent Son Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
New Options For Farmers, Coming With Unmanned Aerial Vehicles Kasım Eren Tuna-Tuğçe Kaya-Dilek Bostan Budak Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Tüketi̇ci̇leri̇n Tavuk Eti̇ Tüketi̇mi̇ndeki̇ Düşünceleri̇ Tuğçe Kaya-Kasım Eren Tuna-Dilek Bostan Budak Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Kireçli Topraklarda Yetiştirilen N2-92 Nektarin Çeşidinde Demir Klorozununun Önlemesine Yönelik Farklı Uygulamalar Burhanettin İ̇mrak-Ayzin B. Küden-Ali Küden-Abdulkadir Sarıer-Songül Çömlekci̇oğlu Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Antalya-Selge Yöresindeki Yaşlı Kestane Populasyonunda Bazı Morfogenetik Varyasyonların Belirlenmesi Bilal Akdağ-Şemsettin Kulaç-Ali Kemal Özbayram Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Zeyti̇nyağı Atık Ürünü Zeyti̇n Kara Suyunun Baci̇llus Subti̇li̇s Atcc 6633’ün Geli̇şi̇mi̇nde Besi̇ Ortamı Olarak Kullanılabi̇li̇rli̇ği̇ni̇n Araştırılması Emine Aksan Aldanmaz-Çiğdem Aslan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Su Ürünleri̇nde İ̇novati̇f Yaklaşımlar: Yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇k İ̇brahim Demi̇rkale-Mustafa Selçuk Uzmanoğlu-Dilek Veysi̇karani̇ Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Aflatoksinin Yetiştiricilik Üzerine Etkisi Miray Etyemez-İ̇brahim Cengi̇zler-İ̇brahim Demi̇rkale Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Süt Sığırcılığının Et Fi̇yatları Üzeri̇ne Etki̇si̇ Nermin Bahşi-Ata Mustafa Kara-Dilek Bostan Budak Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Kitosan'ın Tilapia'daki (Oreochromis Niloticus) İmmünolojik Parametreler Üzerindeki Etkileri Rozelin Aydın-İ̇brahim Cengizler Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Tarımda Kullanılan Pestisit Etiketlerinde Resmedilen Semboller: Piktogramlar Nigar Yarpuz-Bozdoğan-Ali Musa Bozdoğan-Pınar Döner-Cemre Cansın Erol Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Kırşehir İlinde Sıcaklık Nem İndeksi Değerlerinin Süt Sığırcılığı Açısından Değerlendirilmesi Sedat Boyacı Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Baraj Göleti̇ Koruma Zonlarındaki̇ Alan Kullanım Deği̇şi̇mleri̇ni̇n Uydu Görüntüleri̇ İ̇le Beli̇rlenmesi̇ Sercan Gülci̇-Neşe Gülci̇-Kıvanç Yüksel Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Orman Ürünleri̇ Sektörleri̇ni̇n Fi̇nansal Performanslarının Ölçülmesi̇: Multımoora Yöntemi̇ Nadir Ersen-İ̇lker Akyüz-Bahadır Çağrı Bayram-Kadri Cemil Akyüz-Tutku Üçüncü Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Antibiotic Resistant Of Lactic Acid Bacteria Strains Isolated From Seafood Nurten Toy-Elif Coşkun Dağgeçen-İ̇smail Akyol-Ayşen Bulancak-İ̇lyas Özoğul-Meltem Tufan-Fatih Özoğul Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Farklı Bölgelerde, İ̇ki̇nci̇ Ürün Olarak Yeti̇şti̇ri̇len Bazı Soya Çeşi̇t ve Hatlarının Önemli̇ Tarımsal ve Kali̇te Özelli̇kleri̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇ Halis Arıoğlu -Halil Bakal-Leyla Güllüoğlu -Bihter Onat-Özhan Özkul Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Doğu Akdeni̇z Ormanlarında Kabuk Soyma Aparatının Veri̇m Açısından Değerlendi̇ri̇lmesi̇ Neşe Gülci̇-Sercan Gülci̇-Kıvanç Yüksel Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Molecular Identification Of Lactic Acid Bacteria From Packed Seafood Nurten Toy-Elif Dağgeçen-İ̇smail Akyol-Yeşim Özoğul-Fatih Özoğul Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Tohum: Türkiye Florasının Etnobotanik Özellikleri Seyran Palabaş Uzun-Alper Uzun Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Kurşun ve Kadmiyumun Kayacık (Ostryacarpinifoliascop.) Fidanlarının Morfolojik Gelişimine Etkisi Vildan Kurnaz-Şemsettin Kulaç-Hülya Torun-, Ali Kemal Özbayram Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Türkiye'nin Doğu Akdeniz Bölgesinde Bitki Endemizmi Alper Uzun-Seyran Palabaş Uzun Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Azot Eksikliğine Bağlı Stresin Spirulina Platensis’in Büyümesine, Lipit ve Yağ Asitleri Kompozisyonuna Etkisi Burcu Ak Çi̇men-Oya Işık-Leyla Uslu Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Biçerdöverle Hasatta Buğday Dane Kayıp Sınır Değerinin Belirlenmesi İçin Bir Metot Önerisi Sait M. Say-Yasemin Vurarak-Mustafa Şehri-Ahmet İ̇nce Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Düşük Maliyetli Gps Uydu Alıcılarının Hassas Tarım Uygulamalarında Kullanılma Olanaklarının Araştırılma Esasları Mustafa Şehri-Sait M. Say-Muharrem Keskin-Yoldaş Erdoğan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Bal Arılarının Ek Beslemesinde Kullanılan Soya Unu ve Polenin Koloni Performansına Etkisi Gökhan Akdeniz-Dilek Kakakcı-Ahmet Kuvancı-Ümit Karataş Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Bal Arısı Bireylerinin İ̇nvitro Koşullarda Yetiştiriciliği, Kritik Kontrol Noktaları ve Sürdürülebilirliği Gökhan Akdeniz-Dilek Kabakcı Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
Klasi̇k Bi̇tki̇ Islahının Önemli̇ Bi̇r Tamamlayıcısı: Modern Bi̇yoteknoloji̇ Tuğba Güleç Ziraat, Orman ve Su Ürünleri (Poster)
Bi̇yoteknoloji̇ni̇n Bi̇tki̇sel Gen Kaynaklarının Korunması ve Kullanılmasındaki̇ Önemi̇ Tuğba Güleç Ziraat, Orman ve Su Ürünleri (Poster)
Tuzlu Sulama Suyunun Sorgum Sudanotu Melezi Çeşitlerinde Ot Kalitesi Üzerine Etkileri Osman Yüksel-Gökhan Kılıç Ziraat, Orman ve Su Ürünleri (Poster)
Malaşit Yeşiline Maruz Kalan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss)’ Nda Oksidatif Stresin Belirlenmesi M. Enis Yonar-Serpil Mişe Yonar Ziraat, Orman ve Su Ürünleri (Poster)
Cyprinus Carpio’ da Klorpirifosa Karşı Likopenin Antioksidan Etkisi M. Şener Ural Ziraat, Orman ve Su Ürünleri (Poster)
Blue Jacket Sümbül (Hyacinthus) Çeşidi Soğanlarında Dikim Zamanı ve Hümik Madde Uygulamasının Çiçek Kalitesi ve Çiçeklenme Süresi Üzerine Etkileri* İ̇rfan Kalkan-Aydın Akın Ziraat, Orman ve Su Ürünleri (Poster)
Melezleme Yoluyla Elde Edilen Erkenci Şeftali ve Nektarinlerde Embriyo Kurtarma Tekniği Uygulaması Abdulkadir Sarıer-Mehmet Tütüncü-Songül Çömlekçioğlu-Burhanettin İ̇mrak-Emine Tanrıver-Ayzin Küden Ziraat, Orman ve Su Ürünleri (Poster)